Образец на жалба

03.02.2012 Без категория и заповеди

До
Председателя /Управителя/Директора/
на ………………………………………………………
гр……………………………………………………….

Ж А Л Б А

Данни за жалбоподателя

/ упълномощено лице/:
Трите имена:
Адрес:
Град/ с.:
e-mail:

 Жалбата касае проблем възникнал при взаимодействие с:
Дирекция/ отдел/ други:
Длъжностно лице заемащо длъжност/ други лица:

 Предмет на жалбата:

 Искане на жалбоподателя:

Подпис на жалбоподателя/ упълномощено лице:

Дата:

Подобни документи

жалба, как се пише жалба,


Powered by WordPress. Designed by elogi.