Skip to contentОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“

Общо представяне:

Образователната програма е разработена в съответствие с ДОИ за учебно съдържание по физическа култура за подготвителната група за училище. Тя отразява развитието на педагогическите теории и технологии за функционалните възможности на децата.

Програмата извежда на преден план опазването на здравето на децата чрез задоволяване на естествените им биологически потребности от двигателна активност.

В образователното направление е заложена концепцията за развитието на децата като активни субекти на двигателната дейност. В нея е застъпен стремежът на детската индивидуалност за постигане на резултати в двигателната дейност, което е в основата на самоусъвършенстването и саморазвитието.

Мисията на физическа култура в предучилищната възраст е да осигури развитието на здрави, жизнеспособни, интелигентни, социално отговорни деца.

Цели на образователното направление:

1. Формиране на двигателни умения и познавателно отношение към двигателната дейност с организиращ характер.

2. Овладяване и усъвършенстване на естествено-приложни движения.

3. Подобряване на физическата дееспособност на 5-7-годишните деца.

4. Формиране на специална готовност за обучение по физическа култура в 1. клас.

5. Формиране на положително отношение към двигателната дейност – собствената и на другите.


Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .