Skip to contentОпределяне на индивидуалния коефициент при пенсиониране

Индивидуалният коефициент се изчислява по две различни методики – т.н. стара методика, отнасяща се за пенсии, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г. и нова методика – за пенсии, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.

За времето от 04.05.2019 г. до 01.01.2023 г. е създадена възможност лицата, чиито пенсии за трудова дейност се отпускат с начална дата след 31.12.2018 г., да упражнят правото си на избор по коя от двете методики да се определи индивидуалния коефициент, респективно размера на пенсията им, ако това е по-благоприятно за тях.

Лицата с подадени заявления в периода от 01.01.2019 г. до 03.05.2019 г., включително, за отпускане на пенсия, свързана с трудовата им дейност, с начална дата след 31.12.2018 г., както и тези, на които е отпусната такава пенсия до 04.05.2019 г., могат да упражнят еднократно правото си на избор за определяне размера на пенсията по старата методика. Правото на избор лицата могат да упражнят в шестмесечен срок от 04.05.2019 г.

На лицата, които в заявлението за пенсия не са вписали, че желаят индивидуалният им коефициент да бъде изчислен по старата методика и не са представили необходимите за това документи, същият се изчислява само по новата методика.

В случай, че лицата направят своя избор и пожелаят индивидуалният им коефициент да бъде изчислен по старата методика, то към заявлението за отпускане на пенсия задължително трябва да приложат документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителния доход след тази дата до 31.12.1999 г. включително. Когато за времето след 31.12.1996 г. или за част от него не са представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски, се ползват данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Изчисляване на индивидуален коефициент по старата методика
1. Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.

2. За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят:

  • съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31.12.1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;
  • съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31.12.1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

3. Индивидуалният коефициент се определя, като всяко от съотношенията се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода.

4. Когато лицата не са работили след 01.01.1997 г., индивидуалният коефициент е равен на първото съотношение, а когато базисният период е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен само на второто съотношение.

Изчисляване на индивидуален коефициент по новата методика
При изчисляване на индивидуалния коефициент по новата методика отпада доходът на лицето върху, който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 01.01.1997 г., и доходът на лицето за времето 01.01.1997 – 31.12.1999 г. Индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за осигурителния му стаж след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца. Когато осигурителният доход на лицето след 31.12.1999 г. е за период, по-малък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид и последният му осигурителен доход преди 01.01.2000 г. Когато лицето няма осигурителен доход след 31.12.1999 г. индивидуалният коефициент се изчислява от последния му осигурителен доход за 36 месеца до тази дата или от наличния му доход, когато доходът е за по-малък период.

Индивидуалният коефициент се изчислява, като сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се раздели на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителният доход на лицето за съответния месец, и броя на работните дни през месеца – за всички месеци, участващи при изчисляване на индивидуалния коефициент.

Когато лицата работят на непълно работно време, отработените часове се изчисляват пропорционално на законоустановеното работно време. Индивидуалният коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния месечен осигурителен доход за страната – за месеците след 31.12.1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния коефициент.

И при двете методики, за периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за лицата, родени преди 01.01.1960 г. Индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата в универсален пенсионен фонд са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Наредби, Наредби и постановления, Постановления, Правилници.

Етикети , , .