Skip to contentОсновни задачи експерт обществени поръчки

Основни задачи на «Главен експерт обществени поръчки»

1.Подготвя и изпраща предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки.

2. Публикува и администрира обяви за възлагане на малки обществени поръчки по чл. 2 от НВМОП.

3. Изготвя документации за процедури за възлагане на обществени поръчки, като стриктно спазва изискванията за ЗОП и НВМОП.

4.Участва в комисии за разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

5.Иизготвя протоколи от заседанията на комисиите.

6.Съхранява и подготвя справки за извършени проверки и одити от контролни органи по ЗОП и НВМОП. 7.На всяко тримесечие, изготвя и подава за сведение справки за договори, чието действие изтича, за да се започне организирането по подготовката на нови процедури при необходимост.

7.Спазва разпоредбите относно информационната сигурност.

8.Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи, възложени от директора на дирекция и началника на отдел „Обществени поръчки” в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

9.Изготвя обобщен списък на необходимите обществени поръчки за съответната календарна година, касаещи текущите и капиталови разходи по оперативни програми.

10.Спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицираната информация.

Основни задачи на «Старши експерт обществени поръчки»

1.Изготвя кореспонденция с различни ведомства и организации, касаещи подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП, НВОМП и НВСОП, като следи за законово регламентираните срокове.

2.Изготвя заповеди за комисии за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, подадени по стартирала процедура.

3.Участва в комисии за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, изготвя протоколи от заседанията на комисиите, съхранява досието в определения от ЗОП срок.

4.Отговаря за съхранението на оригиналите на предложените от участниците гаранции за изпълнение на договора при сключване на договори за възлагане на обществена поръчка по проведени процедури.При сключване на договора и след получаване на потвърждение от съответния заявител, че договора е изпълнен и гаранцията подлежи на освобождаване, освобождава предложените гаранции за добро изпълнение на договора.

5.Съхранява и подготвя справки за извършени проверки и одити от контролни органи по ЗОП, НВМОП, ОПТИ и ОПАК на отдел „Обществени поръчки”.

6.Спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицираната информация.

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .