Skip to contentОценка на ТЕЛК за инвалидност за вътрешни болести

НАРЕДБА ЗА

Обн. ДВ. бр.47 от 7 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.89 от 8 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г

Приложение № 1 към чл. 58, ал. 1

ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ В ПРОЦЕНТИ

ЧАСТ ДЕВЕТА

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Раздел I

Захарен диабет

1. Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим):

1.1. контролиран с диета или с перорално лечение без усложнения: 0 – 10%

1.2. захарен диабет на перорално лечение с късен съдово-дегенеративен синдром: 20 – 40%

1.3. диабет в детската възраст: 40%

2. Захарен диабет тип 1 (инсулинозависим):

2.1. добре контролиран с инсулин без усложнения: 10 – 40%

2.2. диабет в детската възраст без усложнения: 50 – 70%

2.3. инсулинозависим захарен диабет с усложнения: 50 – 70%

Забележка. При определяне на окончателния процент на трайно намалена работоспособност за т. 1.2 и 2.3 се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на прицелните органи, следствие на съдово-дегенеративния синдром.

Раздел II

Болести на щитовидната жлеза

1. Щитовидна хиперфункция (тиреотоксикоза), Болест на Базедов:

1.1. средно тежка форма – рефрактерна на лечение или с хронично-рецидивиращ ход с органни увреждания без траен функционален дефицит: 40 – 60%

1.2. тежка форма (значителна загуба на тегло, пулсова фреквенция при покой над 120 удара/мин., тиреотоксично сърце, изявена (клас 4 – 6) ендокринно асоциирана офталмопатия); в оценката на окончателния процент на трайно намалена работоспособност се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на сърдечно-съдовата система и зрителния анализатор: 70 – 80%

Забележка 1. При деца до 16 години процентът при всички форми на заболяването се приравнява към т. 1.2.

2. Щитовидна хипофункция (микседем):

2.1. добре компенсирана със заместително лечение: 0%

2.2. при незадоволителна компенсация въпреки заместителното лечение в зависимост от отражението върху общото състояние и усложненията: 20 – 50%

2.3. при вроден хипотиреоидизъм в зависимост от психосоматичното състояние у деца (кретенизъм, наносомия, костна дисплазия): 60 – 100%

3. Карцином на щитовидната жлеза:

3.1. след отстраняване на папиларен или фоликуларен тумор 1 – 2 стадий до 5-ата година: 50%

3.2. след отстраняване на недиференциран и медуларен карцином или на папиларен и фоликуларен карцином в 3 – 4 стадий, от първата до 5-ата година: 60 – 80%

Забележка 2. При определяне на окончателния процент на трайно намалената работоспособност се вземат предвид и процентите, определени за остатъчните органни увреди и усложнения, включително вследствие на проведеното лечение. При деца до 16 години процентът на намалената възможност за социална адаптация по повод карцином на щитовидната жлеза се движи в границите от 80 до 100%.

4. Високостепенна и ретростернална струма, преценена в клинични условия като иноперабилна, с компресивен синдром, съпътстващи заболявания и напреднала възраст, които са контраиндикации за операция: 50 – 100%

5. Тиреоид-асоциирана офталмопатия (без изявени тиреоидни нарушения):

5.1. клас 4 – 5 – 6 по Европейска тиреоидна асоциация (ЕТА) в активен стадий: 50 – 90%

5.2. клас 4 – 5 – 6 (по ЕТА) в неактивен стадий: 40 – 70%

Раздел III

Болести на паращитовидните жлези

1. Хипопаратиреоидизъм:

1.1. лека степен – латентна тетания с леки органни спазми: 10%

1.2. средна степен – манифестна тетания с редки карпопедални и висцерални спазми: 20 – 40%

1.3. тежка степен – манифестна тетания с карпопедални и висцерални спазми и психични нарушения: 50 – 80%

1.4. при деца – всички форми на хипопаратиреоидизъм: 70 – 80%

2. Хиперпаратиреоидизъм:

2.1. компенсиран (без риск от фрактури): 10 – 20%

2.2. декомпенсиран (с риск от фрактури, трайна хиперкалциемия): 50 – 80%

2.3. с прекарани множествени фрактури, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и нефрокалциноза, кардиомиопатия: 100%

3. Карцином на паращитовидната жлеза – приравнява се с т. 3 от раздел II.

Раздел IV

Болести на надбъбречните жлези

1. Хиперфункция на надбъбречната кора:

1.1. Синдром на Къшинг

Процентът на намалена работоспособност се определя от мускулната слабост, от отражението на различните органи и системи (хипертония, сърдечна недостатъчност, захарен диабет, остеопороза, психични промени):

1.1.1. нелекуван (декомпенсиран): 60 – 100%

1.1.2. компенсиран след лечение: 20 – 50%

1.2. Бенигнен феохромоцитом – оценката е във връзка със стойностите на катехоламиновата хипертония и свързаните с нея органни усложнения до оперативното лечение: 50 – 100%

Забележка 1. След лечение процентът на трайно намалената работоспособност се определя в зависимост от тежестта на остатъчната хипертония, ако има такава.

2. Първичен хипералдостеронизъм:

2.1. Синдром на Кон – оценката е във връзка с тежестта на хипертонията и хипокалиемията, и органните усложнения до оперативното лечение: 40 – 60%

Забележка 2. След лечение процентът на трайно намалената работоспособност се определя от тежестта на остатъчната хипертония

2.2. нетуморни форми на първичен хипералдостеронизъм – процентът на намалена работоспособност се определя от степента на артериалната хипертония и хипокалиемия

2.3. при деца с хипералдостеронизъм: 70 – 100%

3. Хронична надбъбречна недостатъчност (Адисонова болест)

3.1. лека форма, с лесна уморяемост, лек ортостатизъм: 20 – 30%

3.2. средно тежка форма с изявен астено-адинамичен и консумативен синдром и хипертония:

3.2.1. компенсирана с лечение: 30 – 50%

3.2.2. с незадоволителен ефект от проведеното лечение: 60 – 80%

3.2.3. средно тежка форма с чести Адисонови кризи: 80 – 100%

3.3. при деца до 16 години – всички форми на вродена надбъбречна хиперплазия със солева загуба: 70 – 100%

3.4. при деца – хипокортицизъм с неврологична симптоматика: 100%

4. Злокачествени тумори на надбъбречните жлези (хормонално активни и неактивни):

4.1. при радикална операция без метастази до 5 години от отстраняването на тумора: 50%

4.2. при метастази или при иноперабилни карциноми: 80 – 100%

Раздел V

Хипофизарни нарушения

1. Акромегалия:

1.1. лека степен, без органни функционални нарушения, без засягане на зрението: 10 – 30%

1.2. средно тежка степен – умерена артериална хипертония, лек функционален дефицит на опорно-двигателния апарат: 40 – 50%

1.3. тежка степен – кардиомегалия, сърдечна недостатъчност, изразена артериална хипертония, значителни зрителни нарушения, захарен диабет, остеоартропатия – в зависимост от степента на функционалния дефицит на отделните органи и системи: 70 – 100%

2. Нанизъм:

2.1. в детска възраст:

2.1.1. при изоставане под 2 стандартни отклонения: 0%

2.1.2. при изоставане между 2 и 3 стандартни отклонения: 30 – 40%

2.1.3. при изоставане от 3 до 4 стандартни отклонения: 60 – 80%

2.1.4. при изоставане в растежа с повече от 4 стандартни отклонения: 90 – 100%

2.2. телесна височина след приключване на растежа

2.2.1. от 140 до 131 см: 20 – 40%

2.2.2. от 130 до 120 см: 50 – 60%

2.2.3. от 119 до 110 см: 80%

2.2.4. под 110 см: 100%

Забележка 1. Тези стойности касаят лица с хармонично телесно развитие и нормално нервно-психическо развитие. Допълнително към тези проценти следва да се оценяват свързаните с ниския ръст други нарушения – непропорционално телесно развитие, намалени мнестични възможности и ендокринни нарушения.

3. Безвкусен диабет:

3.1. вроден или придобит, компенсиран със заместително лечение: 10%

3.2. резистентен на лечение безвкусен диабет (състоянието следва да бъде документирано клинично): 30 – 50%

4. Хипогонадизъм (първичен, вторичен) и гонадна дисгенезия – в зависимост от функционалния дефицит на костната и мускулната система и общото състояние: 20 – 60%

5. Хипопитуитаризъм:

5.1. панхипопитуитаризъм: 60 – 80%

Забележка 2. Парциален хипопитуитаризъм – процентът намалена работоспособност се определя в зависимост от секторалната хормонална недостатъчност, касаеща периферните жлези.

Раздел VI

Хипотрофии и дистрофии в детска възраст

1. Хипотрофия със загуба на тегло над 20 на сто: 60 – 80%

2. Хипотрофия със загуба на тегло над 30 на сто: 100%

Раздел VII

Рахит

1. Тежка форма на рахит, с патологични фрактури: 80 – 100%

2. Витамин „Д“ резистентен рахит с тежки необратими изменения в костите: 60 – 80%

Раздел VIII

Други болести на обмяната

1. Смущение на обмяната и на елиминирането на аминокиселините; смущение на обмяната и на елиминирането на въглехидратите; смущение на липидната обмяна; смущение на обмяната на плазмените белтъци; смущение на минералната обмяна; смущение във водния, електролитния и алкално-киселинния баланс; други смущения на обмяната (кистозна фиброза, нарушения на обмяната на порфирина, пурина и пиримидина, амилоидоза, нарушения на екскрецията на билирубина, мукополизахаридоза и др.). При възрастни в зависимост от функционалния дефицит на прицелните органи.

За деца до 16 години процентът на намалената възможност за социална адаптация е от 50 до 100%.

2. Подагра

Степента на трайно намалената работоспособност се определя съобразно функционалния дефицит на прицелните органи – бъбреци и ставен апарат.

Раздел IХ

1. Адипозитас пермагна (индекс на телесна маса)(ИТМ) над 55кг кв. м): 50 – 100%

Забележка. Окончателният процент на трайно намалената работоспособност у лица с екстремно затлъстяване се формира и от усложненията на сърдечно-съдовата и дихателната система, хронично-венозната недостатъчност и дегенеративните заболявания на опорно-двигателния апарат, изчислени по формулата и включени в посочения процент.

Раздел Х

1. Генерализирана остеопороза с реализирани спонтанни фрактури. Процентът на трайно намалената работоспособност се определя съобразно установения траен дефицит на опорно-двигателния апарат, отразен в първа част на таблицата.

Забележка. Вторичната остеопороза се включва в процента на основното заболяване.

Раздел ХI

Генетични аномалии

1. Бройни или структурни хромозомни аберации

2. Наследствени дефекти на метаболизма

3. Единични и множествени вродени аномалии (дисметрични синдроми) – ако не могат да бъдат отнесени към друг раздел на настоящата таблица.

Забележка. Изброените аномалии за лица до 16-годишна възраст обуславят процент намалена възможност за социална адаптация съобразно трайния функционален дефицит на съответните органи и системи.

Раздел ХII

Болести на хранопровода

1. Тракционни и пулсионни дивертикули без задръжка на храна и промени в общото състояние: 0%

2. Дивертикули със задръжка на храна и усложнения, като възпалителни промени, значителна загуба на тегло и увредено общо състояние: 20 – 40%

3. Функционални или органични стенози на хранопровода:

3.1. без изразени трудности в акта на хранене: 0%

3.2. с изразени трудности в храненето – повръщане, отслабване на тегло, увредено общо състояние, възпалителни промени при неповлияване от консервативно и/или оперативно лечение: 30 – 80%

Раздел ХIII

Болести на стомаха

1. Язвена болест без усложнения: 0%

2. Язвена болест с персистиращо протичане и с усложнения – пилорна стеноза, чести кръвоизливи, перфорации и състояние, след резекция на стомаха (в зависимост от нарушенията в общото състояние и хемопоезата): 20 – 40%

3. Болест на оперирания стомах – Дъмпинг синдром, синдром на сляпата бримка, пептични язви на йеюнума, тотална гастректомия с развит синдром на витаминен и електролитен недоимък и др.: 50 – 80%

Раздел ХIV

Болести на червата

1. Ентероколити, дивертикулити, частична резекция на черво или други чревни смущения:

1.1. без синдром на малабсорбция, без съществени промени в общото състояние: 0%

1.2. с по-силно изразени симптоми и леко отражение върху общото състояние: 20%

1.3. хроничен ентероколит (глутенова ентеропатия), със синдром на малабсорбция, при увредено общо състояние: 50 – 80%

1.4. резистентни на лечение форми у лица в напреднала възраст: 80 – 100%

2. Хроничен улцерохеморагичен колит (ХУХК) и регионален ентерит (Болест на Крон):

2.1. с рецидивиращо протичане без усложнения: 20 – 40%

2.2. с умерено изразен консумативен, анемичен и адинамичен синдром, чести разстройства: 50 – 70%

2.3. с изразен консумативен, астено-адинамичен и анемичен синдром, белтъчно-електролитна дисоциация и усложнения при Болестта на Крон (субилеус, фистули към съседни тъкани и органи): 71 – 100%

3. Цьолиакия:

3.1. без клинични симптоми при диетично лечение: 0%

3.2. цьолиакия у деца в началния стадий на лечение до нормализиране на състоянието на детския организъм или с усложнение: 50 – 70%

4. Пострезекционни състояния в детската възраст:

4.1. синдром на късо тънко черво: 100%

4.2. синдром на късо дебело черво: 70%

Раздел ХV

Болести на черния дроб

1. Хроничен хепатит (вирусен, алкохолен, автоимунен) – според степента на активност, хистологичната находка, имунологичните показатели, чернодробната недостатъчност, начална портална хипертония: 20 – 70%

2. Хемохроматоза и Болест на Уилсън без оформена чернодробна цироза и без промяна в общото състояние: 20 – 30%

Забележка. При болестта на Уилсън с неповлияваща се от лечение неврологична симптоматика инвалидизирането може да достигне 100% съобразно функционалния дефицит, описан в част седма „Нервни болести“.

3. Чернодробна цироза:

3.1. I стадий по Чайлд: 50 – 70%

3.2. II стадий по Чайлд: 71 – 90%

3.3. III стадий по Чайлд: 91 – 100%

4. Постоперативен холангиохепатит, със или без холестаза, подлежащ на медикаментозно или оперативно лечение: 40 – 80%

5. Състояние след трансплантация на черния дроб, идентично с оценката в раздел ХIХ, т. 6.

Раздел ХVI

Болести на панкреаса

1. Хроничен панкреатит без болки, без изразена екзокринна и ендокринна недостатъчност: 10%

2. Хроничен панкреатит, с изразен болков синдром и изразено нарушаване на общото състояние: 30 – 50%

3. Хроничен панкреатит, с изразен диаричен синдром и стеаторея, консумативен синдром и увредено общо състояние: 60 – 90%

Раздел ХVII

Злокачествени кръвни заболявания

1. Неходжкинови лимфоми с ниска степен на злокачественост:

1.1. без оплаквания, ограничено разпространение – I и I А клиничен стадий по Световната здравна организация (СЗО): 30 – 50%

1.2. ограничено разпространение, с данни за клинична и биологична активност (I – II В клиничен стадий): 60%

1.3. с умерено въздействие върху общото състояние след проведено цитостатично лечение, лъчелечение, спленектомия, в III – IV А и В клиничен стадий по СЗО, повлияни от лечението: 70 – 80%

1.4. при тежко въздействие III – IV В клиничен стадий, неповлияни от лъчелечението: 90 – 100%

1.5. до 5-ата година от постигане на ремисия: 30 – 50%

2. Неходжкинови лимфоми с висока степен на злокачественост:

2.1. при ограничено разпространение със/без данни за активност I и II А или В клиничен стадий: 60 – 80%

2.2. при разпространение на заболяването без/със данни за активност, отговарящи на III – IV А/В клиничен стадий: 90-100%

2.3. до 5-ата година от постигане на ремисия: 40 – 50%

3. Болест на Ходжкин (лимфогрануломатоза):

3.1. без оплаквания, ограничено разпространение – I – II А клиничен стадий по СЗО: 40 – 50%

3.2. ограничено разпространение с данни за клинична и биологична активност (I – II В клиничен стадий): 60 – 70%

3.3. с умерено въздействие върху общото състояние след проведено химиолечение, лъчелечение, спленектомия, III и IV А или В клиничен стадий по СЗО, повлияни от лечението: 80 – 90%

3.4. при тежко въздействие върху общото състояние III – IV В клиничен стадий, неповлияни от лечението: 100%

3.5. до 5 години от постигане на ремисия 30 – 60%

4. Други злокачествени новообразувания на лимфоидната и хистиоцитната тъкан – както при неходжкиновите лимфоми с ниска и висока степен на злокачественост

5. Множествен миелом и имунопролиферативни новообразувания:

5.1. без оплаквания, не е необходимо лечение I клиничен стадий по Салмон за множествения миелом: 30 – 40%

5.2. с умерени прояви, потребност от лечение II клиничен стадий по Салмон за множествения миелом: 50 – 70%

5.3. с тежки прояви, типични болки, остеолиза, анемия (хемоглобин под 100 г/л), ограничение на бъбречната функция: 80 – 100%

5.4. от постигане на ремисия до 5-ата година: 30 – 50%

6. Хронична лимфоидна левкемия:

6.1. без оплаквания, не се нуждае от лечение (0 – I клиничен стадий по Рай): 20 – 40%

6.2. с умерени прояви, потребност от лечение (II клиничен стадий по Рай): 50 – 70%

6.3. III и IV клиничен стадий по Рай (хемоглобин под 100 г/л, тромбоцити под 100 гига/л), с автоимунна хемолитична анемия или автоимунна тромбоцитопения : 80 – 100%

7. Остра левкемия (лимфоидна, миелоидна и моноцитна):

7.1. по време на лечението и до приключването му (постигане на ремисия): 100%

7.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 60%

8. Хронична миелоидна и моноцитна левкемия:

8.1. в хронична фаза: 50 – 80%

8.2. при изострена фаза или бластна криза: 100%

9. Други уточнени и неуточнени левкемии (остра и хронична еритремия, мегакариоцитна левкемия, левкемия с неуточнен тип клетки, тромбоцитемия и др.) – както посоченото за остра моноцитна, миелоидна и лимфоидна левкемия и хронична миелоидна и моноцитна левкемия

10. Първичен миелодиспластичен синдром (MDS) до постигане на ремисия:

10.1. рефрактерна анемия (RA): 80 – 100%

10.2. рефрактерна анемия с ринг сидеробласти (RAS): 80 – 100%

10.3. рефрактерна анемия с ексцес на бласти (RAEB): 100%

10.4. рефрактерна анемия с ексцес на бласти с трансформация (RAEB-T): 100%

10.5. хронична миеломоноцитна левкемия: 100%

10.6. до 5-ата година след постигане на ремисия: 50 – 80%

Раздел ХVIII

Други болести на кръвта и кръвотворните органи

1. Желязо- и други недоимъчни анемии:

1.1. след чести кръвоизливи или рецидиви без възможност за постигане на ремисия при лечението: 10 – 30%

1.2. при трайно задържане на хемоглобина под 100 г/л, потребност от кръвопреливане: 50 – 80%

2. Наследствени и придобити хемолитични анемии:

2.1. при стабилизирано състояние без изразени общи нарушения: 10 – 30%

2.2. при хемоглобин под 100 г/л, потребност от кръвопреливания, имуносупресия, умерено увредено общо състояние: 60 – 80%

2.3. при значително увредено общо състояние, необходимост от периодични кръвопреливания, вторична хемосидероза, трайно имуносупресивно лечение: 90 – 100%

3. Апластична анемия – при панмиелопатия или еритробластофтиза: 70 – 100%

4. Дефекти на коагулацията:

4.1. лека степен – редки провокирани кръвоизливи (антихемофилен глобулин (АХГ) над 5%): 20 – 30%

4.2. средно тежка форма – с редки повтарящи се кръвоизливи (АХГ 1 – 5%): 40 – 60%

4.3. тежки форми – чести кръвоизливи, необходимост от регулярно заместително и друго лечение (АХГ), по-малко от 1%: 80 – 100%

5. Пурпура и други хеморагични състояния

Оценката се прави, както по т. 4.

6. Болести на белите кръвни телца (агранулоцитоза, функционални разстройства на полиморфноядрените неутрофили, генетични аномалии на левкоцитите и др.):

6.1. при леки стабилизирани състояния: 20 – 30%

6.2. при рецидивиращи форми и необходимост от често болнично лечение: 50 – 80%

6.3. при тежки, неповлияващи се от лечението форми: 90 – 100%

7. Загуба на далака (без наличие на кръвно заболяване):

7.1. при загуба преди навършването на 12-годишна възраст (съобразно склонността към инфекции и протичането им): 50 – 70%

7.2. при по-късна загуба в първата година от отстраняването: 20%

7.3. след изтичане на едногодишен период: 0%

8. Разстройства на имунитета в детска възраст – тежка степен (вродени и придобити имунодефицитни болести): 60 – 80%

9. Костно-мозъчна трансплантация – оценката е, както в раздел ХIХ, т. 6.

Раздел ХIХ

Болести на бъбреците и пикочните пътища

1. Загуба или отпадане на един бъбрек при здрав друг бъбрек: 20%

2. Загуба или отпадане на един бъбрек при увреден единствен бъбрек, но с компенсирана бъбречна функция при болестна находка в урината:

2.1. лесно овладяващи се медикаментозно уроинфекции: 30%

2.2. рецидивиращи уроинфекции, нефролитиаза и т. н.:

2.2.1. при възрастни: 40 – 50%

2.2.2. при деца: 50 – 80%

Забележка. Състоянието след нефректомия заради малигнен процес се оценява по този раздел след приключване на срока на наблюдение, определен в раздел IX на част осма.

3. Хронични бъбречни инфекции при компенсирана бъбречна функция:

3.1. лека степен (интермитираща протеинурия и сигнификантна бактериурия) в зависимост от честотата на възпалителните тласъци: 0 – 10%

3.2. в останалите случаи: 20 – 30%

4. Бъбречно-каменна болест без ограничения в бъбречната функция:

4.1. с колики през големи интервали: 0 – 10%

4.2. с по-чести колики и усложнения (уроинфекция, хидронефроза, ренопаренхимна артериална хипертония, анемичен синдром): 30 – 50%

5. Функционални нарушения на бъбреците:

5.1. декомпенсирана бъбречна функция при креатенинов клирънс под 90 мл/мин и със запазени стойности на серумния креатинин: 20 – 30%

5.2. хронична бъбречна недостатъчност в умерена степен – серумен креатинин от референтни стойности до 400 микромола/л, общо състояние леко увредено: 40 – 60%

5.3. хронична бъбречна недостатъчност тежка степен – серумен креатенин от 401 микромола/л до 800 микромола/л, общо състояние силно увредено: 70 – 90%

5.4. много тежка степен на хронична бъбречна недостатъчност със серумен креатинин над 800 микромол/л, тежко общо състояние, необходимост от постоянно лечение с изкуствен бъбрек (диализа): 100%

Забележка 1. Пожизнен срок на инвалидността може да се определи само за случаи, които не подлежат на трансплантация (доказано с медицински документ).

6. Състояние след бъбречна трансплантация:

6.1. в първите 2 години: 100%

6.2. след този период съобразно функционалното състояние на трансплантата, остатъчните функционални нарушения и настъпилите усложнения от имуносупресивното лечение: 50 – 100%

7. Първични и вторични гломерулонефрити (със или без нефротичен синдром) без хронична бъбречна недостатъчност:

7.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или при рецидив: 50 – 80%

7.2. след постигане на продължителна ремисия: 30%

8. Метаболитни нарушения (цистинурия, оксалурия, тубулна ацидоза, нефрокалциноза, хиперкалциурия и др.) – при деца: 30 – 50%

9. Вродени аномалии на отделителната система (бъбречна дисплазия едностранна или двустранна, хипоплазия, поликистозен бъбрек и др.) при компенсирана бъбречна функция:

9.1. без съществени оплаквания: 0 – 10%

9.2. с клинична симптоматика:

9.2.1. при възрастни: 20 – 40%

9.2.2. при деца: 40 – 70%

10. Реновазална хипертония (доказана с реновазография), без траен функционален дефицит в прицелните органи – 40%

11. Хронични интерстициални нефрити (биопсично доказани), без влошена бъбречна функция, но налагащи провеждане на патогенетични лечения:

11.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или рецидив: 50 – 80%

11.2. след постигане на продължителна ремисия: 30%

Раздел ХХ

Паразитни болести

1. Ехинококоза:

1.1. първична, локализирана в един орган, подлежаща на оперативно или медикаментозно лечение съобразно функционалния дефицит на засегнатия орган: 20 – 50%

1.2. състояние след операция без рецидив и функционални нарушения: 0 – 10%

Забележка 1. При рецидивираща или множествена, включително и иноперабилна ехинококоза, процентът на намалена работоспособност се определя според органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи и системи (черен дроб, бели дробове, централна нервна система (ЦНС), слезка, опорно-двигателен апарат, отделителна система, зрителни органи и др.).

2. Трихинелоза:

2.1. миопатична дисфункция след прекарана трихинелоза; оценката се базира на функционалните ограничения на крайниците: 0 – 40%

2.2. сърдечно-съдови усложнения след прекарана трихинелоза: 20 – 80%

3. Амебен абсцес с локализация в черен дроб, главен мозък, бели дробове и по-рядко други органи – оценката се извършва според органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи: 20 – 50%

4. Шистозоматози – хроничен стадий

Процентът на загубена работоспособност се определя съобразно трайния функционален дефицит на засегнатите органи и системи (пикочо-полова, храносмилателна, дихателна и др. системи).

Забележка 2. Всички останали паразитози, които могат да доведат до намалена работоспособност, се оценяват според функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи и системи.

Раздел ХХI

Инфекциозни болести

1. Бруцелоза – III фаза с органни поражения: 10 – 30%

2. Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН):

2.1. субклиничен имунен дефицит: 20 – 40%

2.2. СПИН свързан комплекс – 50 – 80%

2.3. разгърната форма: 90 – 100%

Раздел ХХII

Хронични професионални отравяния

1. Процентът на трайно загубена работоспособност следва да се определи в зависимост от стадия на отравянето, който от своя страна се обуславя от наличната органна патология и нейната тежест или от степента на функционалната непълноценност на засегнатия орган:

1.1. лека степен: 0 – 10%

1.2. лека към средна степен: 20 – 30%

1.3. средна степен: 40 – 50%

1.4. средна към тежка и тежка степен: 60 – 80%

2. Остатъчни прояви на прекарано остро отравяне:

2.1. леки: 0 – 10%

2.2. умерени органни обратими увреждания: 20 – 40%

2.3. тежки трайни увреждания: 60 – 100%

Раздел ХХIII

Заболявания на опорно-двигателния апарат

1. Инфекциозни артрити:

1.1. моноартикуларно засягане на големи стави на долните крайници без тендосиновит: 10 – 20%

1.2. полиартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити, хронично рецидивиращо протичане и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани с рентгенографии, компютърни томографии или ядреномагнитни томографии: 30 – 50%

2. Синдром на Райтер и реактивни артрити:

2.1. моноартикуларно засягане на големи стави на долните крайници без тендосиновит: 10 – 20%

2.2. полиартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити с хронично рецидивиращо протичане и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани с рентгенографии, компютърни томографии и ядреномагнитни томографии: 30 – 50%

Забележка. При установяване на траен функционален дефицит на опорно-двигателния апарат от другите отдели, включително и гръбначен стълб, състоянието се оценява по част 1.

3. Псориатичен артрит

Оценката на трайно намалената работоспособност при засягане на периферни стави е аналогична с тази в т. 4 (Ревматоиден артрит), а при засягане на гръбначния стълб – с т. 6.2 (Болест на Бехтерев)

4. Ревматоиден полиартрит:

4.1. първи рентгено-анатомичен: 10%

4.2. втори рентгено-анатомичен стадий: 20%

4.3. трети рентгено-анатомичен: 30 – 50%

4.4. четвърти рентгено-анатомичен стадий (сублуксации, фиброзна и костна анкилоза, мускулна атрофия): 60 – 100%

Забележка 1. В окончателната оценка влизат трайния функционален дефицит на опорно-двигателния апарат, оценен по част 1, и настъпилите усложнения от медикаментозното лечение, както и промените във висцералните органи.

5. Системни заболявания на съединителната тъкан (системен еритематоден лупус, прогресивна склеродермия, полимиозит и дерматомиозит, възлест периартрит, васкулити и други системни автоимунни болести) в зависимост от формата, протичането, засягането на отделните системи и функционалния дефицит:

5.1. от установяването на системно заболяване до постигане на ремисия при системно имуносупресивно лечение: 60 – 80%

5.2. след постигане на ремисия без траен функционален дефицит и без усложнения от кортикотерапията: 40 – 50%

5.3. при продължаващо имуносупресивно лечение с усложнения от основното заболяване и от лечението, както и при настъпване на рецидив: 60 – 80%

5.4. тежки, хронични форми, неподдаващи се на лечение, с тежък функционален дефицит на съответните органи и системи: 90 – 100%

6. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит):

6.1. ранен стадий (независимо от локализацията – гръбначен стълб и периферни стави), без функционални нарушения и без оплаквания в хода на лечението: 10%

6.2. централна форма (ангажиране на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб):

6.2.1. начално развитие с лек функционален дефицит: 20 – 40%

6.2.2. при ограничение на движението в засегнатите отдели на гръбначния стълб, без кифоза и лордоза: 50 – 70%

6.2.3. при липса на движение, с оформена кифоза и лордоза: 71 – 100%

Забележка 2. В съображението влизат функционалните дефицити от страна на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система, оценени в съответните части на таблицата.

6.3. Гръбначно-периферна форма. Оценката на окончателния процент трайно намалена работоспособност се изчислява, като се вземат предвид процентите, отразени в т. 4 и 6.2.

Приложение № 2 към чл. 58, ал. 3

Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти

Отправните точки за оценка на намалената работоспособност в проценти не изчерпват всички възможни страдания и техните комбинации. Те имат указателен характер и по тях следва да работят органите на експертизата на работоспособността. Ръководейки се от тях и правейки сравнение със сродни страдания и състояния, те ще могат правилно да определят във всеки отделен случай степента на трайно намалената работоспособност и няма да допуснат голямо различие в оценката при приблизително еднакви увреждания.

При ползването на отправните точки следва да се има предвид следното:

I. Водеща при определяне степента на намалената работоспособност е експертната оценка на функционалния дефицит, обусловен от заболяването.

II. Констатираното заболяване, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка от приложение № 1 към чл. 58, ал. 1.

III. Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в Отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност е посочен отделен процент, но не е посочена такава комбинация от увреждания, общата оценка на трайно намалената работоспособност се определя, като за основа се взема най-високият процент по съответната отправна точка, и ако той не е 100%, към него се прибавя от 10 до 20% от сбора на процентите на останалите увреждания. Прибавеният процент е в зависимост от общото състояние на освидетелстваното лице, но не може да бъде по-висок от най-високия процент за останалите увреждания.

Първи пример: лицето има 4 увреждания, за които в отправните точки са посочени следните проценти: 50; 10; 10; 10. В този случай при определяне на общия процент към 50% не може да се прибави повече от 10% от сбора на процентите за останалите увреждания.

Втори пример: лицето има 5 увреждания, за които в отправните точки са посочени следните проценти: 40; 30; 20; 15; 10. В този случай към 40% може да се прибави максимум до 20% от сбора на процентите за останалите увреждания.

IV. При единични и множествени увреждания на чифтни органи, когато в приложение № 1 към чл. 58, ал. 1 от наредбата не е предвидена съответна комбинация, крайният процент на намалената работоспособност се изчислява по принципа, посочен в т. III, за всеки орган поотделно, след което се изчислява и крайният процент.

V. Крайният процент на намалената работоспособност не може да бъде по-висок от 100. Когато при множествени увреждания едно или две от тях обуславят 100% намалена работоспособност, останалите се отразяват в експертното решение, но не се вземат предвид при изчисляване на крайния процент.

VI. Увреждания, които не са посочени като отправни точки и не обуславят функционален дефицит или дефицитът е незначителен, не се вземат предвид при определяне процента на намалената работоспособност.

VII. Оценката на намалената работоспособност се определя поотделно за всеки осигурителен риск.

VIII. Когато лицето има увреждания, получени при трудова злополука и при професионална болест, се прави обща оценка, тъй като трудовата злополука и професионалната болест са един и същ осигурителен риск.

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления.

Етикети , , , , , .