Оценка на ТЕЛК за инвалидност за вътрешни болести

02.06.2012 Наредби

НАРЕДБА ЗА

Обн. ДВ. бр.47 от 7 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.89 от 8 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г

Приложение № 1 към чл. 58, ал. 1

ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ В ПРОЦЕНТИ

ЧАСТ ДЕВЕТА

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Раздел I

Захарен диабет

1. Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим):

1.1. контролиран с диета или с перорално лечение без усложнения: 0 – 10%

1.2. захарен диабет на перорално лечение с късен съдово-дегенеративен синдром: 20 – 40%

1.3. диабет в детската възраст: 40%

2. Захарен диабет тип 1 (инсулинозависим):

2.1. добре контролиран с инсулин без усложнения: 10 – 40%

2.2. диабет в детската възраст без усложнения: 50 – 70%

2.3. инсулинозависим захарен диабет с усложнения: 50 – 70%

Забележка. При определяне на окончателния процент на трайно намалена работоспособност за т. 1.2 и 2.3 се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на прицелните органи, следствие на съдово-дегенеративния синдром.

Раздел II

Болести на щитовидната жлеза

1. Щитовидна хиперфункция (тиреотоксикоза), Болест на Базедов:

1.1. средно тежка форма – рефрактерна на лечение или с хронично-рецидивиращ ход с органни увреждания без траен функционален дефицит: 40 – 60%

1.2. тежка форма (значителна загуба на тегло, пулсова фреквенция при покой над 120 удара/мин., тиреотоксично сърце, изявена (клас 4 – 6) ендокринно асоциирана офталмопатия); в оценката на окончателния процент на трайно намалена работоспособност се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на сърдечно-съдовата система и зрителния анализатор: 70 – 80%

Забележка 1. При деца до 16 години процентът при всички форми на заболяването се приравнява към т. 1.2.

2. Щитовидна хипофункция (микседем):

2.1. добре компенсирана със заместително лечение: 0%

2.2. при незадоволителна компенсация въпреки заместителното лечение в зависимост от отражението върху общото състояние и усложненията: 20 – 50%

2.3. при вроден хипотиреоидизъм в зависимост от психосоматичното състояние у деца (кретенизъм, наносомия, костна дисплазия): 60 – 100%

3. Карцином на щитовидната жлеза:

3.1. след отстраняване на папиларен или фоликуларен тумор 1 – 2 стадий до 5-ата година: 50%

3.2. след отстраняване на недиференциран и медуларен карцином или на папиларен и фоликуларен карцином в 3 – 4 стадий, от първата до 5-ата година: 60 – 80%

Забележка 2. При определяне на окончателния процент на трайно намалената работоспособност се вземат предвид и процентите, определени за остатъчните органни увреди и усложнения, включително вследствие на проведеното лечение. При деца до 16 години процентът на намалената възможност за социална адаптация по повод карцином на щитовидната жлеза се движи в границите от 80 до 100%.

4. Високостепенна и ретростернална струма, преценена в клинични условия като иноперабилна, с компресивен синдром, съпътстващи заболявания и напреднала възраст, които са контраиндикации за операция: 50 – 100%

5. Тиреоид-асоциирана офталмопатия (без изявени тиреоидни нарушения):

5.1. клас 4 – 5 – 6 по Европейска тиреоидна асоциация (ЕТА) в активен стадий: 50 – 90%

5.2. клас 4 – 5 – 6 (по ЕТА) в неактивен стадий: 40 – 70%

Раздел III

Болести на паращитовидните жлези

1. Хипопаратиреоидизъм:

1.1. лека степен – латентна тетания с леки органни спазми: 10%

1.2. средна степен – манифестна тетания с редки карпопедални и висцерални спазми: 20 – 40%

1.3. тежка степен – манифестна тетания с карпопедални и висцерални спазми и психични нарушения: 50 – 80%

1.4. при деца – всички форми на хипопаратиреоидизъм: 70 – 80%

2. Хиперпаратиреоидизъм:

2.1. компенсиран (без риск от фрактури): 10 – 20%

2.2. декомпенсиран (с риск от фрактури, трайна хиперкалциемия): 50 – 80%

2.3. с прекарани множествени фрактури, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и нефрокалциноза, кардиомиопатия: 100%

3. Карцином на паращитовидната жлеза – приравнява се с т. 3 от раздел II.

Раздел IV

Болести на надбъбречните жлези

1. Хиперфункция на надбъбречната кора:

1.1. Синдром на Къшинг

Процентът на намалена работоспособност се определя от мускулната слабост, от отражението на различните органи и системи (хипертония, сърдечна недостатъчност, захарен диабет, остеопороза, психични промени):

1.1.1. нелекуван (декомпенсиран): 60 – 100%

1.1.2. компенсиран след лечение: 20 – 50%

1.2. Бенигнен феохромоцитом – оценката е във връзка със стойностите на катехоламиновата хипертония и свързаните с нея органни усложнения до оперативното лечение: 50 – 100%

Забележка 1. След лечение процентът на трайно намалената работоспособност се определя в зависимост от тежестта на остатъчната хипертония, ако има такава.

2. Първичен хипералдостеронизъм:

2.1. Синдром на Кон – оценката е във връзка с тежестта на хипертонията и хипокалиемията, и органните усложнения до оперативното лечение: 40 – 60%

Забележка 2. След лечение процентът на трайно намалената работоспособност се определя от тежестта на остатъчната хипертония

2.2. нетуморни форми на първичен хипералдостеронизъм – процентът на намалена работоспособност се определя от степента на артериалната хипертония и хипокалиемия

2.3. при деца с хипералдостеронизъм: 70 – 100%

3. Хронична надбъбречна недостатъчност (Адисонова болест)

3.1. лека форма, с лесна уморяемост, лек ортостатизъм: 20 – 30%

3.2. средно тежка форма с изявен астено-адинамичен и консумативен синдром и хипертония:

3.2.1. компенсирана с лечение: 30 – 50%

3.2.2. с незадоволителен ефект от проведеното лечение: 60 – 80%

3.2.3. средно тежка форма с чести Адисонови кризи: 80 – 100%

3.3. при деца до 16 години – всички форми на вродена надбъбречна хиперплазия със солева загуба: 70 – 100%

3.4. при деца – хипокортицизъм с неврологична симптоматика: 100%

4. Злокачествени тумори на надбъбречните жлези (хормонално активни и неактивни):

4.1. при радикална операция без метастази до 5 години от отстраняването на тумора: 50%

4.2. при метастази или при иноперабилни карциноми: 80 – 100%

Раздел V

Хипофизарни нарушения

1. Акромегалия:

1.1. лека степен, без органни функционални нарушения, без засягане на зрението: 10 – 30%

1.2. средно тежка степен – умерена артериална хипертония, лек функционален дефицит на опорно-двигателния апарат: 40 – 50%

1.3. тежка степен – кардиомегалия, сърдечна недостатъчност, изразена артериална хипертония, значителни зрителни нарушения, захарен диабет, остеоартропатия – в зависимост от степента на функционалния дефицит на отделните органи и системи: 70 – 100%

2. Нанизъм:

2.1. в детска възраст:

2.1.1. при изоставане под 2 стандартни отклонения: 0%

2.1.2. при изоставане между 2 и 3 стандартни отклонения: 30 – 40%

2.1.3. при изоставане от 3 до 4 стандартни отклонения: 60 – 80%

2.1.4. при изоставане в растежа с повече от 4 стандартни отклонения: 90 – 100%

2.2. телесна височина след приключване на растежа

2.2.1. от 140 до 131 см: 20 – 40%

2.2.2. от 130 до 120 см: 50 – 60%

2.2.3. от 119 до 110 см: 80%

2.2.4. под 110 см: 100%

Забележка 1. Тези стойности касаят лица с хармонично телесно развитие и нормално нервно-психическо развитие. Допълнително към тези проценти следва да се оценяват свързаните с ниския ръст други нарушения – непропорционално телесно развитие, намалени мнестични възможности и ендокринни нарушения.

3. Безвкусен диабет:

3.1. вроден или придобит, компенсиран със заместително лечение: 10%

3.2. резистентен на лечение безвкусен диабет (състоянието следва да бъде документирано клинично): 30 – 50%

4. Хипогонадизъм (първичен, вторичен) и гонадна дисгенезия – в зависимост от функционалния дефицит на костната и мускулната система и общото състояние: 20 – 60%

5. Хипопитуитаризъм:

5.1. панхипопитуитаризъм: 60 – 80%

Забележка 2. Парциален хипопитуитаризъм – процентът намалена работоспособност се определя в зависимост от секторалната хормонална недостатъчност, касаеща периферните жлези.

Раздел VI

Хипотрофии и дистрофии в детска възраст

1. Хипотрофия със загуба на тегло над 20 на сто: 60 – 80%

2. Хипотрофия със загуба на тегло над 30 на сто: 100%

Раздел VII

Рахит

1. Тежка форма на рахит, с патологични фрактури: 80 – 100%

2. Витамин „Д“ резистентен рахит с тежки необратими изменения в костите: 60 – 80%

Раздел VIII

Други болести на обмяната

1. Смущение на обмяната и на елиминирането на аминокиселините; смущение на обмяната и на елиминирането на въглехидратите; смущение на липидната обмяна; смущение на обмяната на плазмените белтъци; смущение на минералната обмяна; смущение във водния, електролитния и алкално-киселинния баланс; други смущения на обмяната (кистозна фиброза, нарушения на обмяната на порфирина, пурина и пиримидина, амилоидоза, нарушения на екскрецията на билирубина, мукополизахаридоза и др.). При възрастни в зависимост от функционалния дефицит на прицелните органи.

За деца до 16 години процентът на намалената възможност за социална адаптация е от 50 до 100%.

2. Подагра

Степента на трайно намалената работоспособност се определя съобразно функционалния дефицит на прицелните органи – бъбреци и ставен апарат.

Раздел IХ

1. Адипозитас пермагна (индекс на телесна маса)(ИТМ) над 55кг кв. м): 50 – 100%

Забележка. Окончателният процент на трайно намалената работоспособност у лица с екстремно затлъстяване се формира и от усложненията на сърдечно-съдовата и дихателната система, хронично-венозната недостатъчност и дегенеративните заболявания на опорно-двигателния апарат, изчислени по формулата и включени в посочения процент.

Раздел Х

1. Генерализирана остеопороза с реализирани спонтанни фрактури. Процентът на трайно намалената работоспособност се определя съобразно установения траен дефицит на опорно-двигателния апарат, отразен в първа част на таблицата.

Забележка. Вторичната остеопороза се включва в процента на основното заболяване.

Раздел ХI

Генетични аномалии

1. Бройни или структурни хромозомни аберации

2. Наследствени дефекти на метаболизма

3. Единични и множествени вродени аномалии (дисметрични синдроми) – ако не могат да бъдат отнесени към друг раздел на настоящата таблица.

Забележка. Изброените аномалии за лица до 16-годишна възраст обуславят процент намалена възможност за социална адаптация съобразно трайния функционален дефицит на съответните органи и системи.

Раздел ХII

Болести на хранопровода

1. Тракционни и пулсионни дивертикули без задръжка на храна и промени в общото състояние: 0%

2. Дивертикули със задръжка на храна и усложнения, като възпалителни промени, значителна загуба на тегло и увредено общо състояние: 20 – 40%

3. Функционални или органични стенози на хранопровода:

3.1. без изразени трудности в акта на хранене: 0%

3.2. с изразени трудности в храненето – повръщане, отслабване на тегло, увредено общо състояние, възпалителни промени при неповлияване от консервативно и/или оперативно лечение: 30 – 80%

Раздел ХIII

Болести на стомаха

1. Язвена болест без усложнения: 0%

2. Язвена болест с персистиращо протичане и с усложнения – пилорна стеноза, чести кръвоизливи, перфорации и състояние, след резекция на стомаха (в зависимост от нарушенията в общото състояние и хемопоезата): 20 – 40%

3. Болест на оперирания стомах – Дъмпинг синдром, синдром на сляпата бримка, пептични язви на йеюнума, тотална гастректомия с развит синдром на витаминен и електролитен недоимък и др.: 50 – 80%

Раздел ХIV

Болести на червата

1. Ентероколити, дивертикулити, частична резекция на черво или други чревни смущения:

1.1. без синдром на малабсорбция, без съществени промени в общото състояние: 0%

1.2. с по-силно изразени симптоми и леко отражение върху общото състояние: 20%

1.3. хроничен ентероколит (глутенова ентеропатия), със синдром на малабсорбция, при увредено общо състояние: 50 – 80%

1.4. резистентни на лечение форми у лица в напреднала възраст: 80 – 100%

2. Хроничен улцерохеморагичен колит (ХУХК) и регионален ентерит (Болест на Крон):

2.1. с рецидивиращо протичане без усложнения: 20 – 40%

2.2. с умерено изразен консумативен, анемичен и адинамичен синдром, чести разстройства: 50 – 70%

2.3. с изразен консумативен, астено-адинамичен и анемичен синдром, белтъчно-електролитна дисоциация и усложнения при Болестта на Крон (субилеус, фистули към съседни тъкани и органи): 71 – 100%

3. Цьолиакия:

3.1. без клинични симптоми при диетично лечение: 0%

3.2. цьолиакия у деца в началния стадий на лечение до нормализиране на състоянието на детския организъм или с усложнение: 50 – 70%

4. Пострезекционни състояния в детската възраст:

4.1. синдром на късо тънко черво: 100%

4.2. синдром на късо дебело черво: 70%

Раздел ХV

Болести на черния дроб

1. Хроничен хепатит (вирусен, алкохолен, автоимунен) – според степента на активност, хистологичната находка, имунологичните показатели, чернодробната недостатъчност, начална портална хипертония: 20 – 70%

2. Хемохроматоза и Болест на Уилсън без оформена чернодробна цироза и без промяна в общото състояние: 20 – 30%

Забележка. При болестта на Уилсън с неповлияваща се от лечение неврологична симптоматика инвалидизирането може да достигне 100% съобразно функционалния дефицит, описан в част седма „Нервни болести“.

3. Чернодробна цироза:

3.1. I стадий по Чайлд: 50 – 70%

3.2. II стадий по Чайлд: 71 – 90%

3.3. III стадий по Чайлд: 91 – 100%

4. Постоперативен холангиохепатит, със или без холестаза, подлежащ на медикаментозно или оперативно лечение: 40 – 80%

5. Състояние след трансплантация на черния дроб, идентично с оценката в раздел ХIХ, т. 6.

Раздел ХVI

Болести на панкреаса

1. Хроничен панкреатит без болки, без изразена екзокринна и ендокринна недостатъчност: 10%

2. Хроничен панкреатит, с изразен болков синдром и изразено нарушаване на общото състояние: 30 – 50%

3. Хроничен панкреатит, с изразен диаричен синдром и стеаторея, консумативен синдром и увредено общо състояние: 60 – 90%

Раздел ХVII

Злокачествени кръвни заболявания

1. Неходжкинови лимфоми с ниска степен на злокачественост:

1.1. без оплаквания, ограничено разпространение – I и I А клиничен стадий по Световната здравна организация (СЗО): 30 – 50%

1.2. ограничено разпространение, с данни за клинична и биологична активност (I – II В клиничен стадий): 60%

1.3. с умерено въздействие върху общото състояние след проведено цитостатично лечение, лъчелечение, спленектомия, в III – IV А и В клиничен стадий по СЗО, повлияни от лечението: 70 – 80%

1.4. при тежко въздействие III – IV В клиничен стадий, неповлияни от лъчелечението: 90 – 100%

1.5. до 5-ата година от постигане на ремисия: 30 – 50%

2. Неходжкинови лимфоми с висока степен на злокачественост:

2.1. при ограничено разпространение със/без данни за активност I и II А или В клиничен стадий: 60 – 80%

2.2. при разпространение на заболяването без/със данни за активност, отговарящи на III – IV А/В клиничен стадий: 90-100%

2.3. до 5-ата година от постигане на ремисия: 40 – 50%

3. Болест на Ходжкин (лимфогрануломатоза):

3.1. без оплаквания, ограничено разпространение – I – II А клиничен стадий по СЗО: 40 – 50%

3.2. ограничено разпространение с данни за клинична и биологична активност (I – II В клиничен стадий): 60 – 70%

3.3. с умерено въздействие върху общото състояние след проведено химиолечение, лъчелечение, спленектомия, III и IV А или В клиничен стадий по СЗО, повлияни от лечението: 80 – 90%

3.4. при тежко въздействие върху общото състояние III – IV В клиничен стадий, неповлияни от лечението: 100%

3.5. до 5 години от постигане на ремисия 30 – 60%

4. Други злокачествени новообразувания на лимфоидната и хистиоцитната тъкан – както при неходжкиновите лимфоми с ниска и висока степен на злокачественост

5. Множествен миелом и имунопролиферативни новообразувания:

5.1. без оплаквания, не е необходимо лечение I клиничен стадий по Салмон за множествения миелом: 30 – 40%

5.2. с умерени прояви, потребност от лечение II клиничен стадий по Салмон за множествения миелом: 50 – 70%

5.3. с тежки прояви, типични болки, остеолиза, анемия (хемоглобин под 100 г/л), ограничение на бъбречната функция: 80 – 100%

5.4. от постигане на ремисия до 5-ата година: 30 – 50%

6. Хронична лимфоидна левкемия:

6.1. без оплаквания, не се нуждае от лечение (0 – I клиничен стадий по Рай): 20 – 40%

6.2. с умерени прояви, потребност от лечение (II клиничен стадий по Рай): 50 – 70%

6.3. III и IV клиничен стадий по Рай (хемоглобин под 100 г/л, тромбоцити под 100 гига/л), с автоимунна хемолитична анемия или автоимунна тромбоцитопения : 80 – 100%

7. Остра левкемия (лимфоидна, миелоидна и моноцитна):

7.1. по време на лечението и до приключването му (постигане на ремисия): 100%

7.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 60%

8. Хронична миелоидна и моноцитна левкемия:

8.1. в хронична фаза: 50 – 80%

8.2. при изострена фаза или бластна криза: 100%

9. Други уточнени и неуточнени левкемии (остра и хронична еритремия, мегакариоцитна левкемия, левкемия с неуточнен тип клетки, тромбоцитемия и др.) – както посоченото за остра моноцитна, миелоидна и лимфоидна левкемия и хронична миелоидна и моноцитна левкемия

10. Първичен миелодиспластичен синдром (MDS) до постигане на ремисия:

10.1. рефрактерна анемия (RA): 80 – 100%

10.2. рефрактерна анемия с ринг сидеробласти (RAS): 80 – 100%

10.3. рефрактерна анемия с ексцес на бласти (RAEB): 100%

10.4. рефрактерна анемия с ексцес на бласти с трансформация (RAEB-T): 100%

10.5. хронична миеломоноцитна левкемия: 100%

10.6. до 5-ата година след постигане на ремисия: 50 – 80%

Раздел ХVIII

Други болести на кръвта и кръвотворните органи

1. Желязо- и други недоимъчни анемии:

1.1. след чести кръвоизливи или рецидиви без възможност за постигане на ремисия при лечението: 10 – 30%

1.2. при трайно задържане на хемоглобина под 100 г/л, потребност от кръвопреливане: 50 – 80%

2. Наследствени и придобити хемолитични анемии:

2.1. при стабилизирано състояние без изразени общи нарушения: 10 – 30%

2.2. при хемоглобин под 100 г/л, потребност от кръвопреливания, имуносупресия, умерено увредено общо състояние: 60 – 80%

2.3. при значително увредено общо състояние, необходимост от периодични кръвопреливания, вторична хемосидероза, трайно имуносупресивно лечение: 90 – 100%

3. Апластична анемия – при панмиелопатия или еритробластофтиза: 70 – 100%

4. Дефекти на коагулацията:

4.1. лека степен – редки провокирани кръвоизливи (антихемофилен глобулин (АХГ) над 5%): 20 – 30%

4.2. средно тежка форма – с редки повтарящи се кръвоизливи (АХГ 1 – 5%): 40 – 60%

4.3. тежки форми – чести кръвоизливи, необходимост от регулярно заместително и друго лечение (АХГ), по-малко от 1%: 80 – 100%

5. Пурпура и други хеморагични състояния

Оценката се прави, както по т. 4.

6. Болести на белите кръвни телца (агранулоцитоза, функционални разстройства на полиморфноядрените неутрофили, генетични аномалии на левкоцитите и др.):

6.1. при леки стабилизирани състояния: 20 – 30%

6.2. при рецидивиращи форми и необходимост от често болнично лечение: 50 – 80%

6.3. при тежки, неповлияващи се от лечението форми: 90 – 100%

7. Загуба на далака (без наличие на кръвно заболяване):

7.1. при загуба преди навършването на 12-годишна възраст (съобразно склонността към инфекции и протичането им): 50 – 70%

7.2. при по-късна загуба в първата година от отстраняването: 20%

7.3. след изтичане на едногодишен период: 0%

8. Разстройства на имунитета в детска възраст – тежка степен (вродени и придобити имунодефицитни болести): 60 – 80%

9. Костно-мозъчна трансплантация – оценката е, както в раздел ХIХ, т. 6.

Раздел ХIХ

Болести на бъбреците и пикочните пътища

1. Загуба или отпадане на един бъбрек при здрав друг бъбрек: 20%

2. Загуба или отпадане на един бъбрек при увреден единствен бъбрек, но с компенсирана бъбречна функция при болестна находка в урината:

2.1. лесно овладяващи се медикаментозно уроинфекции: 30%

2.2. рецидивиращи уроинфекции, нефролитиаза и т. н.:

2.2.1. при възрастни: 40 – 50%

2.2.2. при деца: 50 – 80%

Забележка. Състоянието след нефректомия заради малигнен процес се оценява по този раздел след приключване на срока на наблюдение, определен в раздел IX на част осма.

3. Хронични бъбречни инфекции при компенсирана бъбречна функция:

3.1. лека степен (интермитираща протеинурия и сигнификантна бактериурия) в зависимост от честотата на възпалителните тласъци: 0 – 10%

3.2. в останалите случаи: 20 – 30%

4. Бъбречно-каменна болест без ограничения в бъбречната функция:

4.1. с колики през големи интервали: 0 – 10%

4.2. с по-чести колики и усложнения (уроинфекция, хидронефроза, ренопаренхимна артериална хипертония, анемичен синдром): 30 – 50%

5. Функционални нарушения на бъбреците:

5.1. декомпенсирана бъбречна функция при креатенинов клирънс под 90 мл/мин и със запазени стойности на серумния креатинин: 20 – 30%

5.2. хронична бъбречна недостатъчност в умерена степен – серумен креатинин от референтни стойности до 400 микромола/л, общо състояние леко увредено: 40 – 60%

5.3. хронична бъбречна недостатъчност тежка степен – серумен креатенин от 401 микромола/л до 800 микромола/л, общо състояние силно увредено: 70 – 90%

5.4. много тежка степен на хронична бъбречна недостатъчност със серумен креатинин над 800 микромол/л, тежко общо състояние, необходимост от постоянно лечение с изкуствен бъбрек (диализа): 100%

Забележка 1. Пожизнен срок на инвалидността може да се определи само за случаи, които не подлежат на трансплантация (доказано с медицински документ).

6. Състояние след бъбречна трансплантация:

6.1. в първите 2 години: 100%

6.2. след този период съобразно функционалното състояние на трансплантата, остатъчните функционални нарушения и настъпилите усложнения от имуносупресивното лечение: 50 – 100%

7. Първични и вторични гломерулонефрити (със или без нефротичен синдром) без хронична бъбречна недостатъчност:

7.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или при рецидив: 50 – 80%

7.2. след постигане на продължителна ремисия: 30%

8. Метаболитни нарушения (цистинурия, оксалурия, тубулна ацидоза, нефрокалциноза, хиперкалциурия и др.) – при деца: 30 – 50%

9. Вродени аномалии на отделителната система (бъбречна дисплазия едностранна или двустранна, хипоплазия, поликистозен бъбрек и др.) при компенсирана бъбречна функция:

9.1. без съществени оплаквания: 0 – 10%

9.2. с клинична симптоматика:

9.2.1. при възрастни: 20 – 40%

9.2.2. при деца: 40 – 70%

10. Реновазална хипертония (доказана с реновазография), без траен функционален дефицит в прицелните органи – 40%

11. Хронични интерстициални нефрити (биопсично доказани), без влошена бъбречна функция, но налагащи провеждане на патогенетични лечения:

11.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или рецидив: 50 – 80%

11.2. след постигане на продължителна ремисия: 30%

Раздел ХХ

Паразитни болести

1. Ехинококоза:

1.1. първична, локализирана в един орган, подлежаща на оперативно или медикаментозно лечение съобразно функционалния дефицит на засегнатия орган: 20 – 50%

1.2. състояние след операция без рецидив и функционални нарушения: 0 – 10%

Забележка 1. При рецидивираща или множествена, включително и иноперабилна ехинококоза, процентът на намалена работоспособност се определя според органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи и системи (черен дроб, бели дробове, централна нервна система (ЦНС), слезка, опорно-двигателен апарат, отделителна система, зрителни органи и др.).

2. Трихинелоза:

2.1. миопатична дисфункция след прекарана трихинелоза; оценката се базира на функционалните ограничения на крайниците: 0 – 40%

2.2. сърдечно-съдови усложнения след прекарана трихинелоза: 20 – 80%

3. Амебен абсцес с локализация в черен дроб, главен мозък, бели дробове и по-рядко други органи – оценката се извършва според органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи: 20 – 50%

4. Шистозоматози – хроничен стадий

Процентът на загубена работоспособност се определя съобразно трайния функционален дефицит на засегнатите органи и системи (пикочо-полова, храносмилателна, дихателна и др. системи).

Забележка 2. Всички останали паразитози, които могат да доведат до намалена работоспособност, се оценяват според функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи и системи.

Раздел ХХI

Инфекциозни болести

1. Бруцелоза – III фаза с органни поражения: 10 – 30%

2. Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН):

2.1. субклиничен имунен дефицит: 20 – 40%

2.2. СПИН свързан комплекс – 50 – 80%

2.3. разгърната форма: 90 – 100%

Раздел ХХII

Хронични професионални отравяния

1. Процентът на трайно загубена работоспособност следва да се определи в зависимост от стадия на отравянето, който от своя страна се обуславя от наличната органна патология и нейната тежест или от степента на функционалната непълноценност на засегнатия орган:

1.1. лека степен: 0 – 10%

1.2. лека към средна степен: 20 – 30%

1.3. средна степен: 40 – 50%

1.4. средна към тежка и тежка степен: 60 – 80%

2. Остатъчни прояви на прекарано остро отравяне:

2.1. леки: 0 – 10%

2.2. умерени органни обратими увреждания: 20 – 40%

2.3. тежки трайни увреждания: 60 – 100%

Раздел ХХIII

Заболявания на опорно-двигателния апарат

1. Инфекциозни артрити:

1.1. моноартикуларно засягане на големи стави на долните крайници без тендосиновит: 10 – 20%

1.2. полиартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити, хронично рецидивиращо протичане и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани с рентгенографии, компютърни томографии или ядреномагнитни томографии: 30 – 50%

2. Синдром на Райтер и реактивни артрити:

2.1. моноартикуларно засягане на големи стави на долните крайници без тендосиновит: 10 – 20%

2.2. полиартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити с хронично рецидивиращо протичане и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани с рентгенографии, компютърни томографии и ядреномагнитни томографии: 30 – 50%

Забележка. При установяване на траен функционален дефицит на опорно-двигателния апарат от другите отдели, включително и гръбначен стълб, състоянието се оценява по част 1.

3. Псориатичен артрит

Оценката на трайно намалената работоспособност при засягане на периферни стави е аналогична с тази в т. 4 (Ревматоиден артрит), а при засягане на гръбначния стълб – с т. 6.2 (Болест на Бехтерев)

4. Ревматоиден полиартрит:

4.1. първи рентгено-анатомичен: 10%

4.2. втори рентгено-анатомичен стадий: 20%

4.3. трети рентгено-анатомичен: 30 – 50%

4.4. четвърти рентгено-анатомичен стадий (сублуксации, фиброзна и костна анкилоза, мускулна атрофия): 60 – 100%

Забележка 1. В окончателната оценка влизат трайния функционален дефицит на опорно-двигателния апарат, оценен по част 1, и настъпилите усложнения от медикаментозното лечение, както и промените във висцералните органи.

5. Системни заболявания на съединителната тъкан (системен еритематоден лупус, прогресивна склеродермия, полимиозит и дерматомиозит, възлест периартрит, васкулити и други системни автоимунни болести) в зависимост от формата, протичането, засягането на отделните системи и функционалния дефицит:

5.1. от установяването на системно заболяване до постигане на ремисия при системно имуносупресивно лечение: 60 – 80%

5.2. след постигане на ремисия без траен функционален дефицит и без усложнения от кортикотерапията: 40 – 50%

5.3. при продължаващо имуносупресивно лечение с усложнения от основното заболяване и от лечението, както и при настъпване на рецидив: 60 – 80%

5.4. тежки, хронични форми, неподдаващи се на лечение, с тежък функционален дефицит на съответните органи и системи: 90 – 100%

6. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит):

6.1. ранен стадий (независимо от локализацията – гръбначен стълб и периферни стави), без функционални нарушения и без оплаквания в хода на лечението: 10%

6.2. централна форма (ангажиране на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб):

6.2.1. начално развитие с лек функционален дефицит: 20 – 40%

6.2.2. при ограничение на движението в засегнатите отдели на гръбначния стълб, без кифоза и лордоза: 50 – 70%

6.2.3. при липса на движение, с оформена кифоза и лордоза: 71 – 100%

Забележка 2. В съображението влизат функционалните дефицити от страна на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система, оценени в съответните части на таблицата.

6.3. Гръбначно-периферна форма. Оценката на окончателния процент трайно намалена работоспособност се изчислява, като се вземат предвид процентите, отразени в т. 4 и 6.2.

Приложение № 2 към чл. 58, ал. 3

Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти

Отправните точки за оценка на намалената работоспособност в проценти не изчерпват всички възможни страдания и техните комбинации. Те имат указателен характер и по тях следва да работят органите на експертизата на работоспособността. Ръководейки се от тях и правейки сравнение със сродни страдания и състояния, те ще могат правилно да определят във всеки отделен случай степента на трайно намалената работоспособност и няма да допуснат голямо различие в оценката при приблизително еднакви увреждания.

При ползването на отправните точки следва да се има предвид следното:

I. Водеща при определяне степента на намалената работоспособност е експертната оценка на функционалния дефицит, обусловен от заболяването.

II. Констатираното заболяване, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка от приложение № 1 към чл. 58, ал. 1.

III. Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в Отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност е посочен отделен процент, но не е посочена такава комбинация от увреждания, общата оценка на трайно намалената работоспособност се определя, като за основа се взема най-високият процент по съответната отправна точка, и ако той не е 100%, към него се прибавя от 10 до 20% от сбора на процентите на останалите увреждания. Прибавеният процент е в зависимост от общото състояние на освидетелстваното лице, но не може да бъде по-висок от най-високия процент за останалите увреждания.

Първи пример: лицето има 4 увреждания, за които в отправните точки са посочени следните проценти: 50; 10; 10; 10. В този случай при определяне на общия процент към 50% не може да се прибави повече от 10% от сбора на процентите за останалите увреждания.

Втори пример: лицето има 5 увреждания, за които в отправните точки са посочени следните проценти: 40; 30; 20; 15; 10. В този случай към 40% може да се прибави максимум до 20% от сбора на процентите за останалите увреждания.

IV. При единични и множествени увреждания на чифтни органи, когато в приложение № 1 към чл. 58, ал. 1 от наредбата не е предвидена съответна комбинация, крайният процент на намалената работоспособност се изчислява по принципа, посочен в т. III, за всеки орган поотделно, след което се изчислява и крайният процент.

V. Крайният процент на намалената работоспособност не може да бъде по-висок от 100. Когато при множествени увреждания едно или две от тях обуславят 100% намалена работоспособност, останалите се отразяват в експертното решение, но не се вземат предвид при изчисляване на крайния процент.

VI. Увреждания, които не са посочени като отправни точки и не обуславят функционален дефицит или дефицитът е незначителен, не се вземат предвид при определяне процента на намалената работоспособност.

VII. Оценката на намалената работоспособност се определя поотделно за всеки осигурителен риск.

VIII. Когато лицето има увреждания, получени при трудова злополука и при професионална болест, се прави обща оценка, тъй като трудовата злополука и професионалната болест са един и същ осигурителен риск.

Подобни документи

болести на обмяната инвалидност, генетични аномалии инвалидност, диабет инвалидност, МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА, Оценка на ТЕЛК за инвалидност за вътрешни болести,


Powered by WordPress. Designed by elogi.