Skip to contentПатентен данък

От 04 януари 2012г е утвърден нов образец на данъчната декларация за облагане с патентен данък . Декларацията се подава до 31 януари на годината за която се отнася и непосредствено преди започване на дейността , когато тя започва след 31 януари .
Разликата между новия и стария вариант на декларацията е единствено в уточняване на понятието „ личен труд „. За ползване на облекчението  за работа с личен труд е необходимо дейностите да се извършват без да се наемат работници .

Декларация за патентен данък http://www.nap.bg/page?id=173

С окончателен годишен (патентен) данък се облагат лицата, които:
1. извършват определените дейности (чл.31-32 ЗОДФЛ);
2. имат оборот за предходната година до 50 хил. лв.
Оборот от съответния период – сумата от всички реализирани през съответния период продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби), намалена с данъка върху добавената стойност и/или акцизите, в случаите, когато лицата са регистрирани по Закона за данък добавена стойност и/или Закона за акцизите.
Когато в рамките на 12 последователни месеца едно лице е прекратило патентната дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност и сумарният оборот на двете е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за предприятието не се прилага облагане с окончателен годишен (патентен) данък и в тези случаи за новообразуваното предприятие се прилага общия ред от началото на текущата данъчна година.
Когато оборотът през данъчната година превиши 50 000 лв. се прилага общия ред за облагане с изключение на доходите от таксиметрови превози и превози от допълнителни автобусни линии.
ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДАНЪКА
1. Физическо лице, извършващо с личен труд повече от един вид дейност (с изключение на транспортна дейност, таксиметрови превози и превози по допълнителни автобусни линии, услуги с горска и земеделска техника, обучение на водачи на  МПС) – 50% за всеки отделен вид дейност;
2. Пенсионери, упражняващи дейността лично и не наемат работници – 60% данък;
3. Лица с намалена работоспособност (наличие на група инвалидност или загубена работоспособност 50 и над 50 на сто) плащат 50% от размера на патентния данък;
4. Ако се декларира повече от едно обстоятелство за данъчни облекчения, се ползва данъчно облекчение за всяко едно от декларираните обстоятелства.
Декларацията се подава в ТД на НАП, офис по постоянен адрес – за физическите лица и едноличните търговци и в ТД на НАП по регистрация – за юридическите лица.
Данъкът се внася:
- за първото тримесечие – до 31 януари;
- за второто тримесечие – до 30 април;
- за третото тримесечие – до 31 юли;
- за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.
Данъчна декларация за облагане с патентен данък се подава:
- за деклариране на обстоятелства, свързани с определянето на окончателен (патентен) данък – до 31 януари на текущата година;
- промяна в обстоятелствата – 7-дневен срок то настъпването им;
- преустановяване на дейността, причинено от непреодолима сила или други особено непредвидими и непредотвратими обстоятелства, вкл. и обстоятелства, свързани със здравословното или физиологично състояние на лицата – 1-месечен срок от датата на прекратяването;
- когато реализирания оборот е над 50 000 лв. декларацията се подава до края на месеца, през който оборотът е превишил 50 000лв.;
- започване на дейност – непосредствено преди започването й.

Публикувано в Декларации.

Етикети , , .