Skip to contentПенсиониране на Учителите през 2019 година

Ред за пенсиониране на учителите

В чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е уредено придобиването на право на пенсия от учителите.

През 2019 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 58 години и 4 месеца от жените и 61 години и 2 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

До 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година, до достигане на 62-годишна възраст;

До 31 декември 2029 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.

На учителите, възползвали се от ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд (УПФ), се изплаща срочна пенсия в размер, определен по реда на чл. 70 от КСО и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО.

На учителите, които са придобили право на ранна пенсия от УПФ, но които се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ на ДОО и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия.

На учителите, които имат изискуемия учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО пенсията се изплаща за сметка от фонд „Пенсии“.

Условията за право на срочна пенсия за ранно пенсиониране от УПФ, по реда на чл. 69в от КСО, са показани в следващата таблица:

Година на навършване на възрастта по чл. 69в, ал. 1 КСО  при наличието на изискващия се учителски осигурителен стаж
за

година

Жени Мъже
възраст учителски стаж възраст учителски стаж
2019 58 г. и 4 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 2 м. 30 г. и 8 м.
2020 58 г. и 6 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 3 м. 30 г. и 8 м.
2021 58 г. и 8 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 4 м. 30 г. и 8 м.
2022 58 г. и 10 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 5 м. 30 г. и 8 м.
2023 59 г. 25 г. и 8 м. 61 г. и 6 м. 30 г. и 8 м.
2024 59 г. и 2 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 7 м. 30 г. и 8 м.
2025 59 г. и 4 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 8 м. 30 г. и 8 м.
2026 59 г. и 6 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 9 м. 30 г. и 8 м.
2027 59 г. и 8 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 10 м. 30 г. и 8 м.
2028 59 г. и 10 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 11 м. 30 г. и 8 м.
2029 60 г. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м.
2030 60 г. и 3 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м.
2031 60 г. и 6 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м.
2032 60 г. и 9 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м.
2033 61 г. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м.
2034 61 г. и 3 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м.
2035 61 г. и 6 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м.
2036 61 г. и 9 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м.
2037 62 г. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м.

С чл. 19, ал. 1 от НПОС е дадено легално определение на понятието учителски трудов стаж – това е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. Учебни и възпитателни заведения по смисъла на тази разпоредба са създадените по реда на отменения Закон за народната просвета, действал до 01.08.2016 г., или по действащия от същата дата Закон за преучилищно и училищно образование. Учителските и възпитателски длъжности са: “младши учител”, “учител”, “старши учител”, “главен учител”, “младши възпитател”, “възпитател”, “старши възпитател”, “главен възпитател”.

За учителски се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, като за тях е поставено и изрично условие – да са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Условието за изпълнена пълна норма за задължителна преподавателска работа се отнася и за лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ. Освен това те трябва да отговарят и на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. Този списък включва следните длъжности:

 1. Помощник директор с преподавателска заетост
 2. Ръководител на филиал в МУЦТПО
 3. Ръководител на учебно-изчислителен кабинет
 4. Педагогически съветник
 5. Хореограф
 6. Корепетитор
 7. Логопед
 8. Педагог
 9. Психолог
 10. Инструктор по трудово обучение
 11. Дружинен ръководител
 12. Преподавател
 13. Рехабилитатор
 14. Инструктор по кормилни упражнения
 15. Учител-методик – от учебната 2010/2011 г.
 16. Възпитател-методик – от учебната 2010/2011 г.
 17. Треньор по вид спорт – от 23.04.2018 г.

Длъжностите “учител-методик” и “възпитател-методик” се въвеждат от учебната 2010/2011 година, поради което положеният на тези длъжности осигурителен стаж се зачита за учителски от този момент.

За учителски стаж, по силата на чл. 19, ал. 4 от НПОС, се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността “възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

Пълните норми за задължителна преподавателска работа са тези, които са утвърдени с нормативен акт за съответните длъжности в отделните видове и степени училища и учебни и възпитателни заведения. Обстоятелството и периодите, през които лицата са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа, се удостоверяват от съответното учебно или възпитателно заведение въз основа на утвърдените в началото на всяка учебна година списъци образец 1, материални книги или изплащателни ведомости. На лицата, заемащи горепосочените длъжности, които не са изпълнявали пълната норма за задължителна преподавателска работа, както и на тези, които нямат определена такава, осигурителният стаж в учебните и възпитателни заведения не се зачита за учителски.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги за деца и младежи, предоставяни в общността са:

 • дневен център;
 • център за социална рехабилитация и интеграция;
 • център за настаняване от семеен тип;
 • център за временно настаняване;
 • център за обществена подкрепа;
 • център за работа с деца на улицата;
 • социално учебно-професионален център;
 • кризисен център;
 • преходно жилище;
 • наблюдавано жилище;
 • защитено жилище за лица с психични разстройства, с умствена изостаналост и физически увреждания;
 • приюти.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от същия нормативен документ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца са домовете за деца, лишени от родителска грижа;

Публикувано в Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .