Skip to contentПенсиониране на учителите

Ред за пенсиониране на учителите

Що е то „ранно пенсиониране на учителите” ?

КОГА се реализира ранното пенсиониране ?

Кой осигурителен стаж е УЧИТЕЛСКИ ?

КАК се реализира ранното пенсиониране ?

Чл. 328, т.10 от КТ и ранното пенсиониране .

Учителският пенсионен фонд (УчПФ)

Какво представлява срочната пенсия от УчПФ ?

Кога и каква добавка се изплаща от УчПФ ?

Обезщетението при ранно пенсиониране  .

http://www.podkrepa-varna.org/downloads/ranno_varna.pdf

До 31 декември 2020 г. включително учителите могат да ползват специален ред за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, регламентиран с разпоредбите на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) и чл. 19 и 19а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

С § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО е уредена възможността за ранно пенсиониране на учителите от Учителския пенсионен фонд. За да ползват това право към датата на освобождаване от учителска длъжност, трябва да са изпълнили и двете условия:

 • навършена възраст 3 години по-рано от възрастта им, на която биха се пенсионирали за осигурителен стаж и за възраст по общия ред на чл. 68, ал. 1 от КСО;
 • наличие на определена продължителност на учителски стаж, който остава постоянен от 1 януари 2014 г. – 25 г. и 8 м. за жените и 30 г. и 8 м. за мъжете. Условието за необходимия учителски стаж по години е показано в следната таблица:

ИЗИСКУЕМ УЧИТЕЛСКИ СТАЖ ЗА РАННО
ПЕНСИОНИРАНЕ ОТ УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД

ГОДИНА

ЖЕНИ

МЪЖЕ

2013

25 г. 8 м.

30 г. 8 м.

2014

25 г. 8 м.

30 г. 8 м.

2015

25 г. 8 м.

30 г. 8 м.

2016

25 г. 8 м.

30 г. 8 м.

2017

25 г. 8 м.

30 г. 8 м.

2018

25 г. 8 м.

30 г. 8 м.

2019

25 г. 8 м.

30 г. 8 м.

2020

25 г. 8 м.

30 г. 8 м.

На учител, който се пенсионира по реда на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд, чийто размер, се намалява с 0,1 на сто за всеки месец, който не му достига до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от кодекса. От датата на навършване на общата пенсионна възраст пенсията му за осигурителен стаж и възраст започва да се изплаща в пълен размер от фонд “Пенсии”.

Специален ред е предвиден и с разпоредбата на § 5, ал. 3 от ПЗР на КСО. Той се отнася за учителите, които са придобили право на ранно пенсиониране при условията на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, но не са го ползвали. Те могат да се пенсионират при общите условия за навършена възраст и продължителност на осигурителния стаж на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО. В този случай пенсиите им за осигурителен стаж и възраст се изплащат от фонд “Пенсии”, а от учителския пенсионен фонд получават добавка в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който имат осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия.

Третата възможност е уредена с § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО. По този ред учителите, които към датата на освобождаване от учителска длъжност имат необходимия учителски осигурителен стаж, могат да се пенсионират след навършване на общата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, дори и да нямат изискуемата се обща продължителност на осигурителния стаж. Те получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в пълен размер, която до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО се изплаща от Учителския пенсионен фонд, след което е за сметка на фонд “Пенсии”.

Продължителността на осигурителния стаж се доказва пред териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) с редовно оформена трудова книжка или удостоверение обр. УП-3, които се издават от осигурителя въз основа на данните от изплащателните ведомости и друга първична отчетна документация.

С чл. 19, ал. 1 от НПОС е дадено легално определение на понятието учителски трудов стаж – това е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. Учебни и възпитателни заведения по смисъла на тази разпоредба са създадените по реда на Закона за народната просвета. Учителските и възпитателски длъжности са: “младши учител”, “учител”, “старши учител”, “главен учител”, “младши възпитател”, “възпитател”, “старши възпитател”, “главен възпитател”.

За учителски се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, като за тях е поставено и изрично условие – да са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Условието за изпълнена пълна норма за задължителна преподавателска работа се отнася и за лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, съгласуван с управителя на НОИ. Освен това те трябва да отговарят и на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. Този списък включва следните длъжности:

 1. Помощник директор с преподавателска заетост
 2. Ръководител на филиал в МУЦТПО
 3. Ръководител на учебно-изчислителен кабинет
 4. Педагогически съветник
 5. Хореограф
 6. Корепетитор
 7. Логопед
 8. Педагог
 9. Психолог
 10. Инструктор по трудово обучение
 11. Дружинен ръководител
 12. Преподавател
 13. Рехабилитатор
 14. Инструктор по кормилни упражнения
 15. Учител-методик – от учебната 2010/2011 г.
 16. Възпитател-методик – от учебната 2010/2011 г.

Длъжностите “учител-методик” и “възпитател-методик” се въвеждат от учебната 2010/2011 година, поради което положеният на тези длъжности осигурителен стаж се зачита за учителски от този момент.

Пълните норми за задължителна преподавателска работа са тези, които са утвърдени с нормативен акт за съответните длъжности в отделните видове и степени училища и учебни и възпитателни заведения. Обстоятелството и периодите, през които лицата са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа, се удостоверяват от съответното учебно или възпитателно заведение въз основа на утвърдените в началото на всяка учебна година списъци образец 1, материални книги или изплащателни ведомости. На лицата, заемащи горепосочените длъжности, които не са изпълнявали пълната норма за задължителна преподавателска работа, както и на тези, които нямат определена такава, осигурителният стаж в учебните и възпитателни заведения не се зачита за учителски.

За учителски стаж, по силата на чл. 19, ал. 4 от НПОС, се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността “възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги за деца, предоставяни в общността са:

 • дневен център;
 • център за социална рехабилитация и интеграция;
 • център за настаняване от семеен тип;
 • център за временно настаняване;
 • център за обществена подкрепа;
 • център за работа с деца на улицата;
 • социално учебно-професионален център;
 • кризисен център;
 • приюти.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от същия нормативен документ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца са:

 • дом за деца, лишени от родителска грижа;
 • дом за деца с физически увреждания;
 • дом за деца с умствени увреждания

Подобни документи

Публикувано в Други, Закони и правилници, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , , .