Skip to contentПисмо-доклад за промяна в Списък- Образец №1

Име на училището, адрес, телефони, e-mail:

Изх.№

Дата

ДО                                                                                        СЪГЛАСУВАЛ:

НАЧАЛНИКА                                                        …………………………………….

НА РИО

ГР. ……………

ДОКЛАД

От………………………………………….………………….– директор на

…………………………………………………..………………………………

(Наименование  на училището)

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН/  НАЧАЛНИК,

На основание чл. 63, ал.6 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите в системата на народната просвета  във връзка с …………………………………………………………

(Описват се причините, поради които се прави промяна)

Ви уведомявам за следната промяна в Списък – Образец № 1 за учебната ……… година:

Считано от………………………………………………………………………………

(Описва се промяната)

С УВАЖЕНИЕ!

ДИРЕКТОР:

(………………………..)

СЪГЛАСУВАЛИ

Старши ескперти:                                                             Началник отдел:

1.                                                                                           1.

2.                                                                                           2.

3.

ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. Докладът се изготвя в 2 екземпляра, като в единия липсва „съгласували експерти и началник отдели”

2. Настоящият доклад се представя в РИО при следните случаи:

2.1. В случаите по чл. 10. (3) на Наредба №3/18.02.208г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета при промени в разпределението на преподавателската работа през учебната година, а именно:

- при разформиране на паралелка или група в случаите, определени с нормативен акт;

- при прекратяване на трудовото правоотношение с учител;

- когато се налага възстановяване от съда на незаконно уволнен служител;

- когато се налага, поради заемането на длъжността „директор“ от лице, чиято професионална квалификация не позволява изпълнението на утвърдената норма за преподавателска работа на директора;

- при намаляване на числеността на персонала при условията и по реда на чл. 13.                                             Съгласно чл. 11. от същата наредба, когато през учебната година трудовото правоотношение с учител се прекрати или при отсъствие на учител, новопостъпилият или заместващият учител изпълнява оставащата част от годишната норма за преподавателска работа.

Промените се утвърждават от директора след съгласуване с началника на инспектората по образование.

2.2. В случай на заместване на отсъстващ учител (възпитател), но при по-дълъг от 1 месец период.

3. Докладът за промяна се представя в РИО в тридневен срок след настъпване на промяната в организацията на дейностите.

4. На основание чл.63 (6) от Наредба №4/16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета всяка промяна в Списък – образец № 1 се изготвя и утвърждава от директора на училището след съгласуване с началника на РИО до 10 дни след настъпването й.

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Указания.

Етикети , , .