Skip to contentПисмо –искане по чл.333 КТ до ТЕЛК

ДО

ТЕЛК

ГР………………………………………

Искане От…………………………………………………….

СОУ”………………………..” гр………………,

представлявано от ………………………….

Относно:  изготвяне  на експертно медицинско мнение по предстоящо  уволнение

Уважаеми господа,

Моля за Вашето експертно медицинско мнение за уволнението на………………………………./трите имена на лицето/ изпълняващ длъжността”учител по………………………..”в повереното ми учебно заведение.

Причина за исканото експертно мнение:

Във връзка с оптимизацията на училищната мрежа в СОУ”……………………………” гр……………………….бяха извършени промени в щатното разписание, което е в сила от………………/……………год. и заеманата от служителят/учителят длъжност е съкратена.

……………………………………/трите имена на лицето/ декларира, че страда от заболяване посочено в Наредба №5 на МНЗ/ДВ бр.33/1987г./

В указания срок представи надлежни медицински документи, удостоверяващи този факт.

Предвид обстоятелството че служителят/учителят попада в категорията на лицата имащи право на закрила при уволнение по реда на чл.333 КТ, Ви молим, да изготвите своето мнение по предстоящото уволнение „от гледна точка на адаптацията на организма при евентуална промяна в условията на труда”.

Във връзка с гореизложеното  представяме следните документи:

1………………………………….;

2………………………………….;

С уважение:………………………………..

/………………………………/

Подобни документи

Публикувано в Бланки.

Етикети , , .