Skip to contentПЛАН НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА

ПЛАН НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА

Чл. 90, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета гласи: „В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки“. Съгласно чл. 90, ал. 5 „Класният ръководител организира и провежда час на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.“ Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове, а дейността в него се реализира въз основа на годишен план, разработен съвместно от класния ръководител и учениците.

В началото на учебната година класният ръководител изготвя характеристика на класа, на базата на собствените наблюдения и определя възпитателните задачи за учебната година.

В час на класа се провежда учебният процес по безопасност на движението, като предвиденият учебен материал се разпределя равномерно през учебната година и се преподава при спазване на задължителния брой часове, предвидени за всеки клас и съответната глобална тема, съгласно Указанието на МОН за учебната 1999/2000 година (част II, с. 162).

Обучението на учениците по защита при бедствия е задължително. Занятията се провеждат от класния ръководител в часа на класа. По отделни теми, които затрудняват учителите, за практически обобщения и комплексни занятия се привличат съответните специалисти от други ведомства с отношение към защитата при природни бедствия. Обучението на учениците за действия при екстремни ситуации се осъществява по предложена учебна програма, която е разработена в съответствие със Закона за народната просвета и е съобразена с възрастовите, физиологичните и психологически особености на учащите се. (Указание на МОН за организиране на дейностите на общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната 1998/1999 г., с. 223 – 235.) Програмата е примерна и определя базовото съдържание на курса на обучението за действие на учениците при бедствия, аварии, катастрофи и пожари за I – Х клас (I и II курс) от 1997 г., утвърдена от Министъра на образованието и науката и съгласувана с началника на Гражданска защита на Република България. Учебният материал се разпределя от класните ръководители по преценка на училищното ръководство. Разпределението на учебните часове в програмата е регламентирано. Занятията се включват в общото разписание и се провеждат от класните ръководители в часа на класа. На класните ръководители се предоставя правото да определят обхвата на всеки урок в зависимост от входното равнище, темпа на преподаване и усвояване на знанията, от интереса на учениците и други. Контролът по планирането, организацията и провеждането на учебния процес се осъществява от ИО на МОН.

Гражданското образование се реализира чрез учебното съдържание по общообразователните учебни предмети, в часа на класа, в часовете по задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, чрез дейността на педагогическия съветник, в извънкласните и извънучилищни форми на работа и т.н.

Дейността по професионалното ориентиране в училище се осъществява с учениците след завършване на начален етап на основно образование до завършване на средно образование, от учителите, класните ръководители, педагогическите съвети, възпитателите и психолозите в специалните училища. Професионалното ориентиране се конкретизира тематично и календарно в плановете на класните ръководители и се осъществява тематично в часа на класа. За системна и целенасочена работа по професионално ориентиране на учениците се ползва ТЕМАТИЧНИЯТ ПЛАН за работа с учениците по професионално ориентиране. (Указание за организиране на дейностите на общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната 1999/2000 г., част I. Приложение № 5, с. 132.)

Темите (в подготвителен клас на училищата с интензивно изучаване на чужд език и в I курс на техникуми с прием след VII клас се разглеждат теми от VIII и IХ клас, съответстващи на интересите на учениците – Указание на МОН за учебната 1999/2000 г. – част I.) за работа по класове са съобразени с възрастовите особености на учениците и характеристиката на професионалното ориентиране като процес, а дейността по изпълнението на тематичния план се планира и осъществява от класните ръководители.

Съгласно Указание № 2 от 17.05.1996 г. за организиране на дейността в системата на народната просвета за учебната 1996/1997 г. на МОНТ, дейността в час на класа се реализира въз основа на годишен план, разработен съвместно от класния ръководител и учениците и утвърден от директора на училището. Дейността в час на класа трябва да създава условия за:

=> разгръщане на инициативността и активността на учениците чрез участие в развлекателни за тях дейности;

=> развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване на учениците към общоучилищния живот;

=> усвояване на социалния опит, отстраняване на негативното влияние на някои фактори от социалната среда върху формирането на младите хора;

=> толерантно отношение на по-големите ученици към по-малките.

Съветът на класа (ученическият съвет) участва при планиране дейността за час на класа, съвместно с класния ръководител и организира проявите на класа, съобразно интересите на учениците.

При спазване на дадените пояснения класните ръководители изготвят план за провеждане на час на класа за съответната учебна година. Същият се изработва в началото на учебната година и се представя на директора за утвърждаване.

Прилагаме различни варианти за изработване на план на класния ръководител за провеждане на час на класа от I до XII клас. (Броят на учебните седмици за ХI и ХII клас е в зависимост от училищния учебен план, по който се обучават учениците.)

/наименование на училището/
УТВЪРЖДАВАМ: _______________________
/подпис и печат/
ДИРЕКТОР: __________________________
/име и фамилия/
ПЛАН
на
КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ЧАС НА КЛАСА
за учебната________/________ година
I клас
31 уч. седмици х 1 час годишно
Общо: 31 учебни часа годишно
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: _______________________
/подпис/
___________________________________________
/име и фамилия/
Дата ТЕМА ЗАДАЧИ
1 2 3 4
1. Запознаване с учи- Класният ръководител – запоз-
лището и реда в нава, показва, развежда из учи-
него. лищната сграда. Прочита се из-
Как да дежурим в вадка от училищния правилник.
клас. Запознаване със задълженията
на дежурните ученици.
2. БД – Моят безопа- Описание на пътя до училище.
сен път до училище. Правила за безопасно движение.
3. Дневен режим на Разговор и съставяне на прави-
първокласника. лен дневен режим.
4. БД Безопасен път Разглеждане маршрута на всеки
до училище и об- ученик за най-безопасния път.
ратно.
5. ГЗ Какво представ- Понятие за стихийни бедствия и
ляват стихийни бе- причини за възникването им.
дствия и как да се Преодоляване на страха и пани-
предпазим от тях. ката при екстремни ситуации.
6. БД Пешеходни пъ- Запознаване с видовете пеше-
теки. ходни пътеки.
7. Културно поведе- Разговор за културното общува-
ние на учениците у не и поведение.
дома и на общест-
вени места.
8. БД Правила за бе- Запознаване с правилата и начи-
зопасно пресичане. ните за безопасно пресичане.
9. Гръбначни изкри- Здравна беседа от медицинска-
вявания. Болести и та сестра. Начини за предпазва-
хигиена на ръцете. не от болестите.
10. БД Пешеходен све- Актуализация на знанията от
тофар. детската градина.
11. Климент Охридски Запознаване с живота и делото
- живот и дело. на Климент Охридски.
12. БД – Автомобилен Запознаване със сигналите.
светофар. Разграничаване на автомоби-
лен и пешеходен светофар.
13. Как да се пазим от Беседа от поканен ветеринарен
зарази от доматите лекар.
любимци.
14. БД – На улицата - Наблюдение и участие в улич-
практическо зани- ното движение.
мание.
15. Дядо Коледа – тра- Запознаване с традицията и ко-
диции и обичаи. ледните празници и обичаи.
16. БД – Движение по Пресичане в условия на реална
пътищата през есен- пътна среда.
та и зимата. Прак-
тическо занятие.
17. ГЗ – Сигнали за за- Запознаване със сигналите.
щита при бедствия и Какво да направят когато ги
действия на учени- чуят.
ците при различни
сигнали.
18. БД – Пътни знаци. Запознаване с видовете пътни
знаци, местонахождение, раз-
познаване и спазване.
19. БД – Кръстовище. Запознаване с опасностите при
пресичане на кръстовища.
20. Васил Левски – жи- Патриотизъм, преклонение
вот и дело. пред делото му.
21. Практическо зани- Как да се предпазим от идващ
мание – безопасно автомобил.
разстояние и ско-
рост спрямо идващ
автомобил.
22. Баба Марта иде - Легендата за мартеничките -
обичаи. символи.
23. БД – Моят велоси- Правила за движение с велоси-
пед. пед. Опасности, светоотража-
тели.
24. ГЗ – Опасността от Какви опасности крие огънят.
играта на децата с Защо не трябва да се играе с
огън и боравене с кибрит и запалки. Опасности
домашните отопли- при боравене с отоплителни и
телни и нагрева- нагревателни уреди. Какво да
телни уреди. Запоз- направим при възникване на по-
наване е труда на жар.
пожарникарите и с
тел. 160. Посеще-
ние на противопо-
жарни служби.
25. Празник на букви- Подготовка за празника на I-ви
те. клас с родителите.
26. БД – Практическо Бордюр, платно, тротоар – за-
занимание – трото- познаване и разграничаване.
ар, банкет, опасна
част от тротоара.
27. Великден. Как да се подготвим за празни-
ка.
28. БД – Пътуване с Автобус, тролейбус, трамвай,
превозни средства такси, маршрутно такси.
в обществен транс-
порт.
29. БД – Защо трябва Затвърждаване на знанията.
да се спазват пра-
вилата за движение
по пътищата.
30. БД – Дисциплина- Да ги научим да бъдат отговор-
та в пътното дви- ни и дисциплинирани на пътя.
жение.
31. Славим делото на Запознаване с живота и делото
Кирил и Методий. на братята Кирил и Методий.

ЗАБЕЛЕЖКА: В плана за провеждане на час на класа са включени 16 часа за обучение по безопасност на движението и 3 часа за обучение на учениците за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

/наименование на училището/
УТВЪРЖДАВАМ: _______________________
/подпис и печат/
ДИРЕКТОР: __________________________
/име и фамилия/
ПЛАН
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА
ВЪВ II КЛАС
през учебната ________/____________ год.
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: _______________________
/подпис/
___________________________________________
/име и фамилия/
ЧК – 1 час седмично
Общо: 32 часа годишно
ТЕМА СРОК ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ВЪЗПИТА- ЗАБЕ-
ТЕЛНИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ЛЕЖКИ
1 2 3 4 5
1. Разговор за „веселата ва- Запознаване с вътрешния
канция“ Прочитане на ред в училище и с основни-
„Декларацията за права- те изисквания в деклараци-
та на детето“ и училищ- ята за правата на детето.
ния правилник.
2. БД – Моят безопасен път Запознаване с безопасния
до училище. Знам къде път от дома до училище.
да вървя и къде мога да
пресичам.
3. БД – Мама, татко и аз Разучаване на безопасния
чертаем безопасния път маршрут.
до моето училище.
4. Моето училище – моят Защо ходя на училище, как
втори дом. да го пазя чисто.
5. БД – Правила за безо- формиране на знания за
пасно пресичане. основните компоненти на
уличното движение, безо-
пасните места, начини на
пресичане, пътни знаци.
6. Взаимопомощ в клас. формиране на добри вза-
имоотношения между съ-
учениците.
7. Народните будители. Запознаване с живота и де-
лото на народните будите-
ли.
8. Хигиена на учебно-въз- Права и задължения на
питателната среда. учениците за опазване на
класната стая.
9. Опасни моменти когато Внимание при игра, спаз-
играем – травматизъм. ване на правилата и опаз-
ване на живота и здравето.
10. БД – Научи и спазвай Спазване на правилата за
правилата. движение по пътищата -
дисциплинираност.
11. Св. Климент Охридски. Запознавате с живота и де-
лото.
12. ГЗ – Стихийни бедствия Понятие за стихийните
(земетресения и навод- бедствия, същност, послед-
нения), причини за тях- ствия и правила за безо-
ното възникване и защи- пасно поведение.
та от тях.
13. Коледа – традиции и Запознаване с коледните
обичаи. традиции и обичаи.
14. Моите зимни игри. Да научим учениците да се
предпазват при зимни ус-
ловия.
15. Културно поведение. Екологично възпитание,
спазване на чистота и
опазване на здравето.
16. БД – Чакам тролейбус, Правила за движение с
автобус и трамвай. градски транспорт.
17. Здрави и красиви зъби. Създаване на хигиенни на-
вици и здравна култура.
18. Разговор за успеха и дис- Създаване на нагласа за
циплината. учебен труд и спазване на
училищния ред.
19. Васил Левски – живот и Запознаване с живота и де-
дело. лото на Апостола, прекло-
нение към героя.
20. Трети март – национален Защо се чества, какъв
празник. празник е. Запознаване с
историческите личности.
21. БД – Знам своето място Безопасно разположение и
в леката кола. придвижване, култура на
поведение по време на път.
22. Гръбначни изкривява- Как да се предпазим -
ния. здравна беседа.
23. ГЗ – Детски противогаз Запознаване с предназна-
(ДП-1), необходимост и чението и устройството.
правила за ползване. Правила за използване.
24. Посрещане на първа Подготовка за пролетен
пролет. бал.
25. Великден. Запознаване с обичая.
26. БД – Пътувам с градски формиране на знания и
транспорт. Правила за умения за безопасно пред-
безопасно слизане и пре- вижване, етика на поведе-
сичане. ние в обществения транс-
порт, уважение към по-въз-
растни.
27. БД – Пътни знаци и мес- Запознаване с различните
та за безопасно пресича- видове пътни знаци.
не.
28. ГЗ – Памучно-марлена Запознаване с нейното
превръзка – изготвяне и предназначение и начин на
поставяне. изработване.
29. ГЗ – Характерни причи- От какво възниква пожар
ни и източници на по- и защо с опасен. Как да
жар. Поведение на уче- действаме.
ника при пожар в жи-
лищния дом и обществе-
ни сгради.
30. Славянската писменост. Беседа за създаването на
славянската писменост.
31. 24 май – Ден на българс- Преклонение пред делото
ката просвета и култура на светите братя Кирил и
и на славянската писме- Методий.
ност.
32. Годишно утро. Насоки за Равносметка на учебния
лятото. труд през годината.
/наименование на училището/
УТВЪРЖДАВАМ: _______________________
/подпис и печат/
ДИРЕКТОР: __________________________
/име и фамилия/
ПЛАН
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА
III КЛАС
1 час седмично х 32 учебни седмици
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: _______________________
/подпис/
___________________________________________
/име и фамилия/
Да- Тема Образователни цели Развиващи и възли- Бел.
та тателни цели на
уч.
1 2 3 4 5 6
1. Запознаване с Спазване на пра- Формиране на
училищния вилата в училище. култура на пове-
правилник. дение, дисципли-
нираност и ред.
2. „На пътя е Правилата за дви- Формиране на от-
опасно“ - жение. говорност и уме-
опасни места, ния и навици за
как да ги поз- правилното дви-
ная? жение.
3. Да направим Създаване на на- Формиране на ес-
класната стая вици за чистота и тетически вкус и
уютна. уют. трудолюбие.
4. Знам къде и Затвърждаване на Спазване прави-
кога да преси- знанията за пра- лата на движение.
чам. вилно пресичане
на пътното плат-
но.
5. Обсъждане на Запознаване с ус- Опазване на здра-
здравни вън- тройството на вето, хигиенни на-
роси – хиги- детския органи- вици.
ена,гръбнач- зъм.
ни изкривява-
ния.
6. Живот сред Формиране на на- Трудолюбие, от-
другите: вици за поддър- говорност и дис-
- правила в жане на домаш- циплинираност.
моя дом: ния уют.
- отговорност
в дома.
7. Ден на на- Запознаване с жи- Форм пране на на-
родните буди- вота и делото на ционално само-
тели народните будите- съзнание и гор-
ли. дост.
8. С автобус, Правила за дви- Културно поведе-
тролейбус и жение с превозни ние в превозното
трамвай оти- средства. средство.
вам на учили-
ще.
9. Стихийни Запознаване с то- Чувство за съхра-
бедствия пре- зи вид стихийни нение и взаимо-
дизвикани от бедствия. помощ.
резки проме-
ни на мете-
орологичните
условия и за-
щита от тях.
10. Опасни места Затвърждаване на Дисциплинира-
около учили- знанията за пра- ност и спазване
щето – прак- вилно пресичане. на правилата.
тическо зани-
мание.
11. Живот в учи- Да се осмисли ин- Формиране на ко-
лище – общу- ституцията учили- лективизъм, дру-
ване между ще. гарско уважение и
съученици. взаимопомощ.
12. Безопасни Усвояване на пра- Формиране на
места на пъ- вилата за улично умения за безо-
тя. движение и спаз- пасно пресичане.
ването им.
13. Саморегули- Изграждане кул- Уважение към се-
ране на пове- тура на поведение бе си и другите.
дението. Сът- и способност за
рудничество. самоконтрол.
14. Коледни Знания за народ- Положително от-
празници. ните празници и ношение и зачи-
традиции. тане на празници-
те.
15. Пътни знаци. Запознаване с ви- Спазване дисцип-
довете пътни зна- дината на пътя.
16. Действия на Знания за стихий- Формиране на
учениците ни бедствия. умения и навици у
при стихийни учениците за мо-
бедствия. тивирано поведе-
ние при бедствия.
17. Аз и другите. Опознаване на Толерантност и
Какво си ти? другите. Правил- уважение към
на преценка за се- другите.
бе си.
18. Упражнение Затвърждаване на Спазване на пра-
върху пътни- знанията за път- вилата за движе-
те знаци. ните знаци. ние.
19. Левски – жи- Запознаване с жи- Преклонение и
вот и дело. вота и делото на уважение пред де-
Васил Левски. лото на Апостола.
20. Детски про- Запознаване с ус- Лична защита и
тивогаз и пра- тройството на самосъхранение.
вила за из- детския противо-
ползването газ.
му.
21. Патронен Запознаване с жи- Национална гор-
празник. вота и делото на дост и родолюбие.
Климент Охридс-
ки.
22. Трети март - Да се усвоят зна- Национално са-
национален ния за празника мосъзнание и гор-
празник. трети март. дост.
23. Здравословна Кои храни са Укрепване на ор-
и балансира- здравословни и ганизма и грижа
на храна. как да се храним. за собственото
здраве.
25. Мартенски Запознаване с Любов към на-
пролетни празниците и оби- родното творчест-
празници. чаите през про- во, уважение към
летта. обичаите.
26. Великден. Какъв празник е Зачитане на на-
Великден? родните празници
и вяра.
27. Вредата от Каква е вредата? Изграждане на
наркотиците, физически здрави
алкохола и личности.
тютюнопуше-
нето.
28. Преминаване Формиране на Чувство за само-
през подлез и умения за правил- съхранение и дис-
надлез – прак- но пресичане. циплина.
тическо заня-
тие.
29. 24 май – ден Защо се чества 24 Преклонение
на славянска- май? пред делото на
та писменост. Кирил и Методий.
30. Пожарна Знания за уредите Лична безопас-
опасност, и как да се пред- ност и безопас-
противопо- пазим от пожар. ност на околните.
жарни мерки
при използва-
не на отопли-
телни и наг-
ревателни
уреди.
31. Необходи- Защо трябва да Създаване на хи-
мост от спортувам? гиенни навици,
спорт. Лична укрепване на ор-
хигиена. ганизма. Упори-
тост.
32. Закриване на Равносметка на Резултати от тру-
учебната го- изминалата учеб- да.
дина. на година.
/наименование на училището/
УТВЪРЖДАВАМ: _______________________
/подпис и печат/
ДИРЕКТОР: __________________________
/име и фамилия/
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА_________ / _________ ГОДИНА
IV клас
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: _______________________
/подпис/
___________________________________________
/име и фамилия/
Месец Тема на урока Забе-
лежка
1 2 3
м. сеп- 1. Правила за вътрешния ред
тември 2. Дневен режим на ученика
м. ок- 3. Екскурзии до Смолян с познавателна цел.
томври Посещение на Планетариума.
4. БД – Преминаване през кръстовище със све-
тофар – основни понятия, видове регулиране,
правила.
5. Взаимоотношения: родители – деца
6. ПО – Производствени аварии и катастрофи.
Замърсители на въздуха. Начини за защита.
м. ноем- 7. Ден на народните будители.
ври 8. БД- Преминаване на кръстовище с регули-
ровчик – правила за движение, алгоритъм на
поведение.
9. ПО – Запознаване с индивидуални I с средст-
ва за защита. Правила за подбиране на про-
тивогаза, сглобяване и прибиране. Практи-
ческо занятие.
10. Анатомо-физилогични особеност на момиче-
то и момчето.
м. де- 11. БД – преминаване на кръстовище без регу-
кември лировчик или светофар – правила за движе-
ние, алгоритъм на поведение.
12. ПО – колективни средства за защита. Запоз-
наване с назначението,видове и оборудване-
то на различни видове защитни съоръжения.
Практически занятия.
13. Коледни и новогодишни празници.
м. яну- 14. Правила за поведение на обществени места.
ари 15. Предпазване от заболяване на зъбите.
16. Вредното влияние на сектите.
17. Отчитане на успеха и дисциплината от първи
учебен срок.
м. фев- 18. Хигиена на ученето.
руари 19. Годишнина от обесването на В. Левски.
20. Вредата от алкохола и тютюнопушенето.
21. Легенда за мартениците.
м. март 22. БД – Упражнения на типични ситуации при
преминаване през кръстовище със светофар.
23. ПО – Евакуация от обществени и жилищни
сгради при пожар. Разучаване на плана за
евакуация от училищната сграда.
24. Първа пролет. Пролетни обичаи.
25. Разговори с училищния лекар.
м. ап- 26. БД – Ученически патрул на близкото до учи-
рил лище кръстовище.
27. Великден – празнуване, обичаи.
м. май 28. БД – Ученически патрул на близкото кръс-
товище.
29. ПО – Пожарна опасност в горите и селското
стопанство. Поведение при пожар.
30. Къде да учим след 4-ти клас?
31. 24 май – Ден на славянската писменост и
култура.
32. Провеждане на годишно утро.

Публикувано в Указания.

Етикети , .