Skip to contentПомощ за семейства с деца

1.Проект „Родители в заетост“

Безплатни детегледачки на деца на работещи родители


Цел на проекта: осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с деца от 0 до 12 годишна възраст и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца.

Дейности:

- Набиране на заявления от родители на дете/деца от 0 до 12-годишна възраст;

- Осигуряване на трудово посредничество на безработни родители с дете/деца;

- Подбор на безработни/неактивни лица за определяне на възможностите им за включване в заетост, свързана с полагане на грижи за деца от 0 до 12-годишна възраст;

- Организиране на срещи с цел одобрение на безработните/неактивните лица от родителите за полагане на грижи за детето/децата им.

- Осигуряване на грижа за децата от 0 до 5 г. вкл., непосещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи, на заети и безработни родители (грижата е допустима до 8 часа на ден);

- Осигуряване на грижа за дете/деца от 0 до 12 г., посещаващи детски ясли, заведения, както и училище, на заети и безработни многодетни (вкл. самотни) родители/майки (грижата е допустима до 4 часа на ден).

- Методическа подкрепа във връзка с отглеждането на детето/децата;

- Информация и комуникация.

Целева група:

Родители

  • Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;
  • Многодетни родители (с три или повече деца на възраст до 12 г.) на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.
  • Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Детегледачи

- Търсещи работа безработни лица – младежи до 29 г. вкл.; търсещи работа, безработни и неактивни лица над 30 г.;  лица в неравностойно положение на пазара на труда.

Бюджет на проекта: 35 000 000 лв.

-      Средства от ЕСФ – 29 750 000 лв. (85%)

-      Национално съфинансиране – 5 250 000 лв. (15%)

Продължителност: до 2023 г.

Индикатори:

  • Индикатор за изпълнение: Безработни и неактивни лица – 4 200 бр.
  • Специфичен индикатор за изпълнение за процедурата: Брой подкрепени родители с деца – 3 740 бр.
  • Индикатор за резултат: Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 3 740 бр.

За въпроси относно изпълнението на проекта: [email protected]

2.Еднократна помощ от 375 лв. за семейства с деца

Еднократна помощ за семейства с безработни родители

Във връзка с удължаването на срока на извънредното положение и обявяването на извънредна епидемична обстановка, както и нарастващия брой семейства с деца, затруднени да задоволят своите здравни, комунално-битови или други жизненоважни потребности поради излизането в неплатен отпуск на родителите,  се отпуска еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в максимален размер, в рамките на бюджета на Агенцията за социално подпомагане за 2020 г.

Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години, както и семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица, също могат да получат еднократна помощ от 375 лв. Обхватът на целевите групи, на които приоритетно се отпуска тази подкрепа, се разширява с цел да се намалят негативните последици върху семействата с деца, които изпитват финансови затруднения  по време на извънредното положение.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

Заявления могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, по пощата с известие за доставяне и на [email protected]. Подробна информация за това можете да намерите на страницата на Агенцията за социално подпомагане в рубрика „Коронавирус COVID -19“.

3. Още социални мерки

Помощи за деца и възрастни

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .