Skip to contentПостановление №199 за стипендии на деца с изявени дарби

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 на МС от 09.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Публикувано на сайта на 02.09.2019 г.

Вижте още:

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
(обн. – ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; … бр. 36 от 03.05.2019 г., в сила от 03.05.2019 г.) Приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление  № 97 на МС от 25.04.2019 г. (обн. – ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г.)

ИСКАНЕ за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

Етикети , , , .