Skip to contentПОСТАНОВЛЕНИЕ No 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Обн. – ДВ, бр. 44 от 30.05.2000 г.; в сила от 01.10.2000 г.; попр., бр. 45 от 02.06.2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 06.07.2001 г.; в сила от 06.07.2001 г.; бр. 30 от 22.03.2002 г.; в сила от 22.03.2002 г.; изм., бр. 83 от 30.08.2002 г.; изм. и доп., бр. 101 от 29.10.2002 г.; в сила от 29.10.2002 г.; изм., Решение No 7622 от 18.07.2003 г. на ВАС на РБ, бр. 67 от 29.07.2003 г.; в сила от 29.07.2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 09.04.2004 г.; изм., бр. 96 от 30.11.2005 г.;в сила от 01.12.2005 г.; доп., бр. 1 от 03.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от 29.08.2006 г.; в сила от 29.08.2006 г.; доп., бр. 15 от 16.02.2007 г.; изм. и доп., бр. 55 от 17.06.2008 г.; изм., бр. 86 от 03.10.2008 г.; изм., бр. 13 от 17.02.2009 г.; изм., бр. 79 от 06.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 96 от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г.; доп., бр. 23 от 14.03.2014 г., в сила от 01.09.2014 г.; изм. и доп., бр. 58 от 31.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.; изм. и доп., бр. 59 от 29.07.2016г., в сила от 29.07.2016 г.; изм., бр. 66 от 15.08.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.; изм. и доп., бр. 19 от 02.03. 2018 г., в сила от 02.03.2018 г.; доп., бр. 55 от 03.07.2018 г., в сила от 01.07.2018 г.; изм.., бр. 70 от 24.08.2018 г., в сила от 24.08.2018г.; изм., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн. – ДВ, бр. 44 от 30.05.2000 г.; в сила от 01.10.2000 г.; …; изм., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Вижте още:

Нови ученически стипендии

Заявление-декларация за ученическа стипендия

Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

Етикети , , .