Skip to contentПравила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(oбн. – ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ.24.01.2020 г.)

Заповед № РД 09-118/21.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 година.

Приложение:

Заповед № РД09-118/21.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Със заповед № РД09-342/ 17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г.

Заповед № РД09-342/17.01.2019 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г.

Правилата са публикувани в раздел „Делегирани бюджети“ на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Приложение:

 1. Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.8, б. „а“ и б. „б“.

Изх. № …………………………………

МОТИВИРАНО ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

Директор на …………………………………………………………………………….  Район …………………………………………..

и от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(счетоводител/ главен счетоводител на училището; телефонен №  за връзка)

за промяна на основното трудово възнаграждение на директора, на основание раздел III, точка 8 буква o а / o б от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г., утвърдени със Заповед № РД-09/ 342/ 17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката

Показатели Стойности
Наличие на просрочени и неразплатени финансови задължения – размер в % от утвърдения бюджет на институцията.
 • o Да    ……………………. %
 • o Не
А. Брой ученици в училището, включително всички ученици в подготвителна група, дневна, вечерна, дуална и комбинирана форма, ученици в общежитие или интернат.

Б.  Приравнен брой ученици в задочна, индивидуална и самостоятелна форма и в целодневна организация на учебния ден, при следните правила:

-       двама ученици от задочна, индивидуална и самостоятелна форма  и от група за целодневна организация се приравняват на един ученик в дневна форма

В. Общ брой ученици: (В = А + Б/2 )

А. ……………..……… бр.

(реален брой ученици)

Б. ……………………… бр.

Б/2.  ……………………. бр.

(брой ½ за приравняване)

……………….………… бр.

(общ приравнен брой ученици)

Достигната основна работна заплата на директора преди  01.01.2019г. …………………………… лв.
Възнаграждението на персонала е увеличено само до размера на новите минимални ОРЗ.
( При отговор „Да“ т. 5 и т. 6 не се попълват)
 • o Да       o Не
Среден %  на увеличение на заплатите на педагогическите специалисти ……………………………..%
%  на увеличение на основната работна заплата на директора ………………………………..%
Предложение за размер на основна работна заплата на директора, считано от ………………2019 г. ….….………..………. лв.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ………………………… ДИРЕКТОР: …………………………………..

(подпис) (подпис и печат)

Дата: ……………………………….

Забележка:

 1. 1. Съгласно т. 16 от раздел III от Правилата, директорите на училищата, ЦСОП, РЦПППО, УО, АОП, ДЛЦ, НДД, които отговарят на условията за корекция на работната заплата, трябва да представят мотивираното искане до началника на РУО, придружено с приложена допълнителна информация за:
 • вида и размера на допълнителните възнаграждения, които се договарят в съответната институция (на база колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работната заплата);
 • уточнения план на бюджета на институцията за 2019 г.
 1. 2. Мотивираното искане-декларация се подава в деловодството на РУО –…………….  или чрез ССЕВ.

2.Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.9 (по данни от НЕИСПУО към 15.09.2019 2)

Изх. № …………………………………

МОТИВИРАНО ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

Директор на …………………………………………………………………………….  Район …………………………………………..

и от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(счетоводител/ главен счетоводител на училището; телефонен №  за връзка)

за промяна на основното трудово възнаграждение на директора, на основание раздел III, точка 9 (към 15.09.2019 г.) от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г., утвърдени със Заповед № РД-09/ 342/ 17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката

Показатели Стойности
Наличие на просрочени и неразплатени финансови задължения – размер в % от утвърдения бюджет на институцията.
 • o Да    ……………………. %
 • o Не
А. Брой ученици в училището, включително всички ученици в подготвителна група, дневна, вечерна, дуална и комбинирана форма, ученици в общежитие или интернат.

Б.  Приравнен брой ученици в задочна, индивидуална и самостоятелна форма и в целодневна организация на учебния ден, при следните правила:

-       двама ученици от задочна, индивидуална и самостоятелна форма  и от група за целодневна организация се приравняват на един ученик в дневна форма

В. Общ брой ученици: (В = А + Б/2 )

А. ……………..……… бр.

(реален брой ученици)

Б. ……………………… бр.

Б/2.  ……………………. бр.

(брой ½ за приравняване)

……………….………… бр.

(общ приравнен брой ученици)

Достигната основна работна заплата на директора преди  15.09.2019 г. …………………………… лв.
Предложение за размер на основна работна заплата на директора, считано от 15.09.2019 г. ….….………..………. лв.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ………………………… ДИРЕКТОР: …………………………………..

(подпис) (подпис и печат)

Дата: ……………………………….

Забележка:

 1. 1. Съгласно т. 16 от раздел III от Правилата, директорите на училищата, ЦСОП, РЦПППО, УО, АОП, ДЛЦ, НДД, които отговарят на условията за корекция на работната заплата, трябва да представят мотивираното искане до началника на РУО, придружено с приложена допълнителна информация за:
 • вида и размера на допълнителните възнаграждения, които се договарят в съответната институция (на база колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работната заплата);
 • уточнения план на бюджета на институцията за 2019 г.
 1. 2. Мотивираното искане-декларация се подава в деловодството на РУО – …………….или чрез ССЕВ.

Подобни документи

Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , , .