Skip to contentПравоспособност за обслужване на парни котли

НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРНИ И
ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ
12.05.2006 Г.)
В сила от 02.03.2001 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката и
Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г.

http://www.damtn.government.bg/images/naredbi/naredba_2_ot_17_01_2001_za_usloviata_i_reda.pdf

Публикувано в Без категория и заповеди, Наредби и постановления.

Етикети , , , .