Skip to contentПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА

.  3.1. Педагогическото взаимодействие в детските градини – полудневни, целодневни и седмични, се осъществява като непрекъснат процес през цялата година.

3.2. Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовността на децата за училище.

3.3. В детските градини се интегрират деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, като се осигурява съответната подкрепяща среда.

3.4. Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва:

1. в подготвителни групи към целодневните детски градини;

2. в полудневни групи към детски градини;

3. в полудневни групи към училище;

4. в подготвителни класове в училище.

3.5. За деца, които не владеят добре български език, освен задължителната подготовка се осигурява и допълнително обучение по български език.

3.6. Когато в населено място броят на 6-годишните деца е под минималния норматив за формиране на група в целодневна или полудневна детска градина съгласно т. 1, раздел I от Приложение към чл. 2, ал.1 на Наредба No 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г., бр. 55 от 4.06.2002 г., бр. 74 от 22.08.2003 г., доп., бр. 87 от 3.10.2003 г.), може да се формира смесена полудневна група за децата от 3 до 6 години.

3.7. В „Програма за подготвителна група в детската градина“ се включват петнадесет седмици за първото полугодие и шестнадесет седмици за второто полугодие. През останалото време педагогическото взаимодействие протича като непрекъснат възпитателен процес. Учителите планират педагогическите ситуации и определят продължителността им, която е не повече от 30 минути.

3.8. Учебната година започва на 15 септември. Постъпването на децата в детските градини се осъществява по желание и избор на родителите или на настойниците. Същите могат да избират подготвителна група, където се извършва задължителната единна подготовка на децата.

3.9. До постъпване на детето в подготвителна група образователно-възпитателната работа се осъществява по одобрените от МОН програми и помагала.

3.10. В подготвителната група се работи по „Програма за подготвителна група в детската градина“ на МОН и одобрени от министъра на образованието и науката учебни помагала.

3.11. В Програмата за подготвителна група при целодневна организация на взаимодействие общият брой на задължителните педагогически ситуации, които се планират в дневника, е 24 за седмица при деца със семеен български език и 25 – при деца с различен от българския семеен език. Общият брой на задължителните педагогически ситуации при полудневна организация е 21 за седмица при деца със семеен български език и 22 – при деца с различен от българския семеен език.

3.12. По преценка на учителя могат да се включват и повече на брой ситуации за овладяване на книжовния български език чрез индивидуализация и диференциация във времето за незадължителни педагогически ситуации, които се планират в дневника на групата. В направлението български език се предвижда и модул за деца-билингви, където се акцентира върху спецификата на овладяване на българския език и придобиването на комуникативно-речевите умения. Учителите използват, диференциран подход на взаимодействие с децата – в съдържателен и в организационен план.

З.1З. В единство с образователните цели и очакваните резултати е препоръчително да се осъществява установяване на степента на овладяване на образователното съдържание по образователните направления на входно, междинно и изходно равнище.

3.14. Децата от подготвителните групи в детските градини могат да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или училище, като преместването се извършва с удостоверение. При завършването на подготвителната група и на подготвителния клас на децата се издава удостоверение.

3.15. При изготвянето на месечните и седмичните разпределения учителите се ръководят от ЗНП, ППЗНП, Наредба No 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, програми за възпитателната работа в предучилищна възраст, програма за подготвителна група.

3.16. Задължителната документация се води съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Наредба No 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета. Задължителната документация за детските градини включва и книга за подлежащите на задължително обучение.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , .