Skip to contentПреизчисляване на пенсия

чл. 102 КЗОО, Чл. 21, ал. 1 от Наредбата за пенсиите:
„(1) Преизчисляване на пенсията по реда на чл. 102 КЗОО за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, се извършва по заявление на пенсионера не повече от веднъж в една календарна година. Новият размер на пенсията се определя от датата на заявлението по реда на чл. 70, ал. 1 КЗОО – за пенсиите за осигурителен стаж и възраст, съответно по чл. 75, ал. 1 КЗОО – за пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и по чл. 79 КЗОО – за пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.“
С разпоредбата на чл. 21, ал. 1 НП се дава възможност пенсиите за трудова злополука или професионална болест, изчислени по реда на чл. 79, ал. 3 КЗОО да се преизчисляват един път в календарната година въз основа на осигурителния стаж, придобит след пенсионирането.
Такава възможност се дава и за пенсиите за трудова злополука или професионална болест, които при отпускането са изчислени по реда на чл. 79, ал. 1 КЗОО. В тези случаи лицата се уведомяват да представят всички документи за осигурителен стаж в срока по чл. 1, ал. 5 НП за да се съпоставят размерите на пенсиите, изчислени по реда на чл. 79, ал. 1 и чл. 79, ал. 3 КЗОО.
Разпоредбата се прилага за заявления подадени след 01.01.2002 година.
- Чл. 21, ал. 2 е изменен, както следва:
„(2) При представяне и на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането, пенсията се преизчислява, ако това е по-благоприятно за лицето. Преизчисляването на пенсията се извършва по реда на чл. 70 КЗОО, съответно по чл. 75 – 77 и чл. 79 КЗОО, за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането.“
Разпоредбата дава възможност и пенсиите за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест да се преизчисляват един път в календарната година по реда на чл. 79 КЗОО, при представяне на осигурителния доход за стажа, придобит след пенсионирането. Лицата, които са представили само документи за осигурителен доход се уведомяват да представят и всички документи за осигурителен стаж в срока по чл. 1, ал. 5 НП, за да се направи проверка, дали лицето е представило осигурителният си доход за целия осигурителен стаж, придобит след 01.01.1997 год.
При преизчисляването на пенсията по реда на чл. 21, ал. 2 НП се съпоставят размерът на пенсията, изчислен по реда на чл. 79, ал. 1 КЗОО въз основа на осигурителният доход след пенсионирането с размера, изчислен по реда чл. 79, ал. 3 КЗОО – въз основа на целия осигурителен стаж и осигурителния доход след пенсионирането.
Разпоредбата се прилага за заявления подадени след 01.01.2002 година.
- Чл. 21, ал. 3 е изменен, както следва:
„(3) Лицата, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст или пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест след 1 януари 2000 г., могат да поискат изчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период до 1 януари 1997 г., ако това е по-благоприятно за тях. Промяната на тригодишния период може да се прави само веднъж след отпускането на пенсията, като размерът й се определя от датата на заявлението. Такава промяна могат да поискат и лицата с отпуснати пенсии за изслужено време и старост, които не са реализирали това право до 31 декември 1999 г.“
С новата разпоредба се дава право и на лицата с отпуснати пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, с начална дата след 01.01.2000 г., да поискат един път след пенсиониране, изчисляване на пенсията от осигурителен доход за друг тригодишен период до 01.01.1997 г.
Разпоредбата се прилага за заявления подадени след 01.01.2002 година.

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

Етикети , , .