Skip to contentПрекратяване и ликвидация на дружество

ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на съдружниците на ………………… ООД

Днес, ……………….. г. в гр. ……….. се проведе Извънредно Общо събрание на съдружниците на ……………………… ООД.

На заседанието присъстваха всички съдружници:

1. ………………………………………
2. ………………………………………

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за прекратяване на дейността на …………….. ООД и откриване на производство по ликвидация.

По т.1 на дневния ред и на основание чл.154, ал.1, т.2 от ТЗ Общото събрание на съдружниците

Реши:

Дава съгласие …………………. ООД да прекрати дейността си и да започне производство по ликвидация.

2. Назначаване на управителя …………………………… за ликвидатор на ………………… ООД, на основание чл. ……….. от дружествения договор.

По т.2 от дневния ред Общото събрание на съдружниците

Реши:

Ликвидатор на дружеството да бъде управителят ……………………………….., ЕГН ………………..

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на съдружниците на ……………….. ООД беше закрито.

ПРИСЪСТВАЛИ:

…………………………….
/………………………../

…………………………….
/………………………../

Прекратяване и ликвидация на дружеството

Прекратяване на дружеството

Чл. 154. (1) Дружеството се прекратява:

1.  с изтичане на срока, определен в дружествения договор;

2.  (изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;

3.  чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

4.  при обявяване в несъстоятелност;

5.  по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.

(2) В дружествения договор могат да бъдат предвидени и други основания за прекратяване на дружеството.

Прекратяване по решение на съда

Чл. 155. По решение на окръжния съд по регистрацията на дружеството то може да бъде прекратено:

1.  по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това.  Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;

2.  (изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;

3.  (нова – ДВ, бр. 58 от 2003 г.) по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Ликвидация на дружеството

Чл. 156. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, точки 1, 2 и 5 и чл. 155 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако с договора или по решение на общото събрание е определено друго лице.

(3) По искане на контрольора или на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

(4) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета.

Прекратяване на еднолично ООД

Чл. 157. (1) Дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността.

(2) Когато капиталът е притежание на едно юридическо лице, с прекратяването му трябва да се прекрати и дружеството.

Публикувано в Бланки, Закони и правилници.

Етикети , , , , , .