Skip to contentПреподаватели във висши училища

2310 Преподаватели във висши училища

Преподавателите във висши училища подготвят и изнасят лекции и провеждат консултации по една или повече дисциплини в рамките на определен курс на обучение в университет или друго висше училище. Провеждат проучвания, изготвят учебници и учебни помагала.

Преподавателите във висши училища изпълняват следните основни задачи:

•разработват учебното съдържание и изготвят курсове за обучение в съответствие с образователните изисквания;

•подготвят и изнасят лекции и провеждат консултации, семинари и лабораторни експерименти;

•насърчават дискусиите и независимото мислене сред студентите;

•контролират експерименталната и практическата работа на студентите, ако е необходимо;

•изготвят и оценяват изпитни материали и тестове;

•насочват завършилите студенти към научноизследователска работа или следдипломна квалификация;

•усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи за приложение в производството или други сфери;

•изготвят учебници и учебни помагала;

•участват в конференции, семинари и катедрени и факултетни срещи.

Примерни длъжности в единичната група:

–Професор, висше училище

–Доцент, висше училище

–Главен асистент, висше училище

–асистент, висше училище

–Гост преподавател, висше училище

–Хоноруван преподавател, висше училище

–Старши преподавател, висше училище

–Преподавател, висше училище

Не включва:

–Ректор, висше училище – 1120

–Декан – 1345

–Ръководител, катедра – 1345

–Преподавател, център за професионално обучение – 2320

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , , , , .