Skip to contentПримерен констативен протокол за контрол в ДГ

< ![endif]–>

Наименование на детското заведение

Констативен протокол № …./………..г.

Основание на проверката :

Дата на проверката:

Проверяван:

Вид на проверката:

Цел на проверката: Да се установят знанията, уменията и професионалните компетентности на учителя при изпълнението на трудовите му задължения по длъжностна характеристика в цялостния възпитателно-образователен процес. Да се проследи развитието и постиженията на децата в педагогическия процес съгласно ДОИ.

Задачи на проверката:

1.Условия за осъществяване на ВОП. Предметна среда и материално-технически условия.

2. Планиране на ситуацията.Подбор, структуриране, дозиране на целите.

3. Водене и поддържане на документацията за регистриране на ВОР.

4. Степен на овладяване на знания, умения и навици за възрастта.

5. Мотивиране на децата за възприемане.

6. Приложени методи, подходи, прийоми, технологии на работа.

7. Равнище и реализация на дидактичните принципи.

8.Организация на самостоятелната работа на децата; дидактичен и оперативен материал за децата.

9. Интегративни връзки.

10. Ниво на общуване. Индивидуален подход в зависимост от потребностите на децата.

11. Интерактивни форми на взаимодействие.

12. Равнище на езикова комуникация.

13. Реализация на възпитателните функции на обучението.

14. Система на проверка и оценка на работата на децата.

15. Удовлетворяване потребностите и желанията на децата в педагогическия процес.

Констатации:

Препоръки : /със срок за изпълнение/

Подпис на проверяващия: Подпис на проверявания:

Публикувано в Бланки.

Етикети , , .