Skip to contentПримерна длъжностна характеристика за старши възпитател

Утвърждавам: ……………………….

НА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ-ВЪЗПИТАТЕЛ

В настоящата длъжностна характеристика са дефинирани изискванията за заемане на длъжността СТАРШИ-ВЪЗПИТАТЕЛ, с код от единния национален класификатор 9135, към ролята, функциите и компетенциите на учителя.

Общите и специфични изисквания за заемане на длъжността “ВЪЗПИТАТЕЛ” са формулирани в действащия в момента нормативен акт на МОН за заемане на длъжността “възпитател” – Инструкция №2/ Инструкция № 2 от 29 юли 1994, изм., ДВ, бр. 81 от 12 септември 2003 г..

І. Изисквания към подготовката на възпитателя.

  1. 1. Специално-научна подготовка и познаване на предметната област.

-        Владеене на необходимото академично равнище на учебните дисциплини, които преподава.

-        Поддържа необходимото ниво на специално-научна подготовка за съответната предметна област, в която преподава, изисквано както към момента на заемане на длъжността, така и в хода на работата, и следи новостите в тази предметна област.

  1. 2. Педагогическа и методическа подготовка.

-        Умее да дефинира ясни образователни цели с различна степен на общност (на ниво учебна програма, учебен раздел, урок)

-        Владее различни методи за планиране на образователния процес и разработване на различни образователни материали.

-        Владее разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, учене и мотивиране на учениците.

-        Владее разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците и резултатите от учебния процес.

ІІ. Основни функции

  1. 1. Общи.

а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището или по съответното направление в детската градина;

б) участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;

в) подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;

г) анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас;

д) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността „младши учител“;

е) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността;

  1. 2. Планиране. Подготовка на учебния процес.

-        Планира образователната дейност и прогнозира очакваните резултати.

-        Използва и показва ефективни методи, средства и материали и образователен инструментариум за реализация на дадена образователна дейност.

-        Участва в разработването на учелищните учебни планове и разработва учебни програми в случайте, предвидени в нормативни актове и документи.

-        Планира дейността си съгласувано с класните ръководители.

-        Планира взаимодействието с родителите и социалната среда.

-        Планира диагностичната дейност свързана с развитието на учениците.

-        Участва в планирането на дейностите на училищно ниво.

  1. 3. Провеждане на обучението и възпитанието в групите.

-        Създава и поддържа в процеса на обучение среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и ученици, така и между самите ученици.

-        Обогатява учебно-образователния процес с научни новости.

-        Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик.

-        Съобразява изискванията си към учениците с възрастовите им особености и с поставените цели и задачи.

  1. 4. Изграждане на общи знания, умения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез възпитателската си дейност.

-        Изгражда във всички образователни степени и чрез всеки предмет умения:

-        комуникативни;

-        за самостоятелна работа;

-        за работа в екип;

-        за решаване на проблеми;

-        за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на информация от различни източници.

-        Съдейства за формиране на положителни нагласи към ученето като ценност.

-        Съдейства за изграждане на ценностни ориентации за уважение и зачитане на уникалността на отделната личност.

-        Съдейства за формиране на позитивни социални и граждански умения.

-        Съдейства за формиране на конструктивни нагласи на съпричастност, ангажираност и действие по екологични, граждански и социални проблеми.

  1. 5. Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.

-        Установява равнища на знания и умения в началото на обучението.

-        Използва различни форми за събиране на информация и оценяване равнището на подготовка на учениците съобразно възрастовите им особености.

-        Контролира и отразява в училищната документация промените в развитието на всеки ученик.

-        Регулярно информира всеки ученик и родителите му за учебните резултати.

-        Мотивира учениците, като им дава ясна и конкретна представа за целите и изискванията на обучението и им предостави средства за контрол и оценка на собствените им постижения.

-        Използва методи и форми за измерване и оценяване, които са адекватни на:

-        характера на поставените цели;

-        характера на набелязаните за усвояване знания и умения;

-        възрастовите и психологически особености на учениците и съобразени с Наредба № 3 за системата на оценяване.

  1. 6. Организационни форми.

-        Организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с изискванията към неговата работа, определени в различните нормативни актове.

-        Води установената училищна документация.

-        Участва в работата на педагогическия съвет, методически и други форми в дейността на училището.

-        Отговаря за състоянието на поверената му материално-техническа база.

  1. 7. Опазване живота и здравето на децата.

-        Носи отговорност за опазване живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и при други учебни форми и дейности в училище и по време на екскурзия или друго мероприятие извън училище.

-        Следи за здравното състояние на учениците и контролира спазването на здравно-хигиенни норми и изисквания по време на учебния процес.

-        Инструктира учениците, контролира спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с материали и съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците.

ІІІ. Професионална и колегиална етика

-        Зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всеки ученик.

-        Съблюдава професионална и колегиална етика.

-        Не разпространява информация касаеща личността на учениците от професионален характер, която би могла да наруши личното им достойнство.

ІV. Основни нормативни актове и документи, които трябва да познава.

-        Основни нормативни актове, които трябва да познава:

-        ЗНП;

-        ППЗНП;

-        Закона за закрила от дискриминация;

-        Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Етичния кодекс на работещите с деца;

-        Нормативни актове, документи и учебна документация, свързани с организацията и съдържанието на УВП;

-        училищната документация, с която работи;

-        Правилника за осигуряване на безопасти условия на труд, обучение и възпитание в училище, Правилника на училището, Правилника за вътрешен ред в училище;

-        настоящата длъжностна характеристика на длъжността “старши-възпитател”.

V. Организационни връзки, взаимодействия със социалната среда и с професионалното обкръжение.

-        Осъществява организационни връзки, взаимодействия с:

-        учениците;

-        техните родители;

-        учители и възпитатели от същото училище;

-        управленския и административния персонал в училището;

-        членовете на училищното настоятелство;

-        експерти от ИО на МОН и МОН;

-        специалисти в областта на образованието от общината и с други представители на местната власт;

-        представители на обществени и неправителствени организации;

-        висши учебни заведения и институти за повишаване квалификацията на учителите.

Запознат с длъжностната характеристика:

……………………………..…………………………………………   ………………..

/три имена/                                                               /подпис/

Дата: …………………..

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .