Skip to contentПримерни планове и разпределения за часа на класа 5-8 клас

УТВЪРЖДАВАМ: _______________________
/подпис и печат/
ДИРЕКТОР: __________________________
/име и фамилия/
ПЛАН
НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА V КЛАС
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА
през учебната_________ / _________ година

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Приобщаване на учениците към общочовешки ценности чрез проучване потребностите и интересите им. Създаване на чувство за отговорност и колективизъм.

2. Развитие на самостоятелността и инициативността. Изграждане на активна жизнена позиция, оптимистична вътрешна нагласа и вяра в собствените сили.

3. Чрез подобряване и активизиране на взаимодействието между училището и семейството да се постигне единство при възпитанието и издигане нивото на възпитаност на учениците.

4. Участие на учениците в спортно-състезателната и туристическата дейност съгласно училищния спортен календар.

5. При провеждане на час на класа да се търси помощ от различни организации, институции и извънучилищни звена за оказване на съдействие.

6. Да се взаимодейства с родителите за повишаване на тяхната идеологическа култура, взаимна информираност за децата и включването им в различните дейности на класа.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА

м. СЕПТЕМВРИ

1. Организационни задачи. Избор на съвет на класа. Запознаване с училищния правилник.

2. Ден на независимостта на България.

3. Физическо развитие и дееспособност. Пубертет и двигателна активност.

4. ______________________________________________________________

м. ОКТОМВРИ

1. Как мога да опозная себе си? Моите интереси и способности.

2. Земетресение. Поведение и действие на учениците по време на земетресение.

3. Светът около нас. Природата – формиране на навици за нейното опазване.

4. Извънземни цивилизации – разговор.

м. НОЕМВРИ

1. Ден на народните будители.

2. Какво умея да правя най-добре? Занимания в свободното време.

3. Лична хигиена. Последици от нечистоплътността.

4. Поведение и действие на учениците при различни замърсявания.

м. ДЕКЕМВРИ

1. Учебните предмети, с които се справям отлично. Постижения.

2. Моят велосипед.

3. Коледни празници – традиции и обичаи.

м. ЯНУАРИ

1. Аз и другите, моите приятели – как ги избирам и как общувам с тях.

2. Тютюнопушене, алкохол и дрога.

3. Устройство на велосипеда.

м. ФЕВРУАРИ

1. Професията, за която мечтая.

2. Предпазване от употреба и злоупотреба с психоактивни вещества. Това, което обичам да правя вместо да пуша.

3. Организационни въпроси. Разглеждане на успех и дисциплина.

4. Какви искаме да бъдем – нашите ценности.

м. МАРТ

1. Трети март – национален празник на България.

2. Оказване първа помощ при нараняване, когато караме велосипед. Рани – видове, първа помощ.

3. Безопасно движение по пътищата с велосипед.

4. Принципни изисквания към оказващия първа помощ.

м. АПРИЛ

1. Здравословен начин на живот. Рационално хранене.

2. Знам и мога да управлявам велосипед.

3. Първа помощ при нараняване на меките тъкани.

м. МАЙ

1. Какво да правим при пожар. Практическо занятие за действие при пожар.

2. Правила за движение с велосипед.

3. Психическо здраве и личностно развитие.

4. 24 май – Ден на славянската писменост.

м. ЮНИ

1. 1.VI. – Ден на детето. Запознаване със закона за правата на детето.

2. Патронен празник на училището.

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: _______________________
/подпис/
___________________________________________
/име и фамилия/
/наименование на училището/
УТВЪРЖДАВАМ: _______________________
/подпис и печат/
ДИРЕКТОР: __________________________
/име и фамилия/
ПЛАН
НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
ЧАС НА КЛАСА В VI КЛАС
за учебната…/…год.

ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:

1. Изграждане на мобилност, адаптивност и умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между младите хора.

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самопознание, самоопределяне и избор на най-подходящ образователен и житейски път на развитие, чрез разкриване на тяхната индивидуалност.

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност.

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на свободното време.

5. Възпитаване в дисциплинираност – спазване на законовите разпоредби и училищния правилник.

6. Изява на разностранните интереси на учениците.

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда.

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: _______________________
/подпис/
___________________________________________
/име и фамилия/

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА

м. СЕПТЕМВРИ

1. Организационни задачи. Избор на ученически съвет. Обсъждане на плана за час на класа. Запознаване с актуализацията на училищния правилник.

2. Ден на независимостта на България.

3. Оповестяване и действие при различни видове опасности.

м. ОКТОМВРИ

1. Кръвотечение и кръвоспиране.

2. Запознаване с интересите и потребностите на учениците – анкета.

3. Етично взаимоотношение между участниците в движението.

4. Самопознание и изграждане на положителен образ за себе си.

м. НОЕМВРИ

1. Патронен празник на училището. Ден на народните будители.

2. Изгаряния и измръзвания. Слънчев и топлинен удар. Поведение и първа помощ.

3. Пешеходецът спазва винаги правилата за движение.

4. Запознаване с плана за евакуация и евакуационната схема на училището. Евакуация – практическо занятие.

м. ДЕКЕМВРИ

1. Процес на горене и начини за прекратяването му.

2. Знам как да се държа в обществения транспорт.

3. Какви не бихме желали да бъдем?

м. ЯНУАРИ

1. Общуване, споделяне и разбирателство с другите.

2. Съоръжения, защита и евакуация на хора, животни и материални ценности при пожар.

3. Дейностите, които ми харесват: да работя с хора, с техника, с информация.

м. ФЕВРУАРИ

1. Кои са професиите, свързани с тези дейности? Какво образование изискват?

2. Разглеждане на успеха и дисциплината през I-ия учебен срок.

3. Култура на поведение, когато се придвижвам с транспорт.

4. Физическа и духовна деградация на личността, вследствие употребата на наркотични вещества.

м. МАРТ

1. Трети март – честване.

2. Кое най-малко харесвам в професиите на своите родители? Защо бих (не бих) избрал техните професии?

3. Аз съм етичен участник в пътното движение. Мога да окажа първа помощ при нужда.

4. Религията като духовна подкрепа за формиране на духовни ценности.

м. АПРИЛ

1. Самопознанието. Потребности, интереси, мотиви.

2. Великденски празници.

3. Пубертет, ранен секс и венерически заболявания.

м. МАЙ

1. Кога мога да кажа, че една професия е добра за мен?

2. Моите извънземни приятели – литература, която сме прочели.

3. И ние сме дали нещо на света – 24 май – Ден на славянката писменост.

4. Успех и дисциплина. Организационни въпроси.

м. ЮНИ

1. Международен ден на детето.

2. Закриване на учебната година. Какво постигнах – равносметка.

/наименование на училището/
УТВЪРЖДАВАМ: _______________________
/подпис и печат/
ДИРЕКТОР: __________________________
/име и фамилия/
ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА В ЧАС НА КЛАСА
В VII КЛАС
през учебната_________/_________година

ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:

- м. октомври

- м. декември

- м. февруари

- м. май

ХАРАКТЕРИСТИКА на КЛАСА

В началото на годината постъпиха двадесет и двама ученика. В класа няма второгодници.

В общи линии е завършен процесът на адаптация и на консолидация на всеки отделен ученик с определена група и с класа като цяло. Оформят се две основни ядра, към които в по-голяма или в по-малка степен се приобщават останалите ученици. Общопризнат авторитет е председателят на ученическия съвет на класа. Той е не само по-голям от останалите, но е и по-зрял в разсъжденията и в поведението си.

Повечето ученици от класа са с ярко изразена индивидуалност и присъствие. Силни в интелектуално и физическо отношение, добре мотивирани и отговорни са: ____________________________________________________________________________________________________________________________

Посредствени и  с по-слаби възможности, често апатични и с все още незрели реакции и разсъждения са: ________________________________________

Като цяло учениците не са инициативни. Успехът е добър, но с много малки изключения, липсват амбиции за изяви над средното ниво. Отсъствията са проблем за: __________________________________________________________________________________________________________________________, които често отсъстват без обективни причини. Учениците видимо ме приемат, но сме много различни. Моите амбиции и емоционалност се сблъскват със стена от инертност и равнодушие.

Въз основа на наблюденията ми през изминалата година, определям за настоящата учебна година следните ЗАДАЧИ:

1. Да неутрализирам личностното противопоставяне в класа.

2. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив.

3. Да поставям краткосрочни цели, за да усети класът радостта от победата, а това да доведе до нови амбиции и мотивировка.

4. Да държа постоянна връзка с родителите.

5. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни качества.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

м. СЕПТЕМВРИ

1. Запознаване с актуализирания училищен правилник и обсъждане на плана за провеждане на час на класа.

2. 22.IX. – Ден на независимостта на България

3. Организационни въпроси. Избор на ученически съвет.

м. ОКТОМВРИ

1. Отровни вещества. Начини за защита от тях.

2. Движение при особено трудни пътни условия.

3. Физиологични норми за хранене на ученика.

4. Миналото на моето родно място. Ден на народните будители.

м. НОЕМВРИ

1. Граждански противогаз (ГП-1) и респиратор – правила за използването им.

2. Трудни пътни условия – същност.

3. Грижи за всекидневния тоалет.

4. Физическото развитие. Норми за двигателна активност.

м. ДЕКЕМВРИ

1. Увреждане на стави и кости – навяхване, изкълчване и счупване. Първа помощ – обездвижване със стандартни и подръчни средства.

2. Моите силни страни и постижения.

3. Християнски добродетели. Зимни празници.

м. ЯНУАРИ

1. Първа помощ при притиснати и смачкани крайници.

2. Как да се движим по време на поледица.

3. Обсъждане на успеха и дисциплината. Що е дисциплина и самодисциплина?

м. ФЕВРУАРИ

1. Самоспасяване и спасяване при пожар.

2. Да опазим себе си и другите на пътя при трудни зимни условия.

3. Беседа за Васил Левски.

4. Готов ли съм да взема решение? Информацията, от която имам нужда.

м. МАРТ

1. 3-ти март – национален празник.

2. Организиране и честване на 8-ми март.

3. Конкурсните изпити – необходима стъпка.

4. Етично поведение на пътя при трудни и опасни условия.

м. АПРИЛ

1. Доброто и злото в живота. Грозното и пошлото в поведението на хората.

2. Великден в живота на българите.

3. Очакванията на родителите ми за моето бъдеще.

м. МАЙ

1. Училището и аз. Учебните предмети и професиите. Алтернативите пред мен: професионално или общообразователно училище.

2. Оказвам първа помощ при нужда вследствие злополука при особено трудни пътни условия.

3. 24 май и светите братя Кирил и Методий.

4. Вредата от алкохола, никотина и дрогата. Търсене и предлагане.

м. ЮНИ

1. Удивителното в природата – как да го опазим.

2. Какво постигнах благодарение на моя труд и усилия?

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: _______________________
/подпис/
___________________________________________
/име и фамилия/
/наименование на училището/
УТВЪРЖДАВАМ: _______________________
/подпис и печат/
ДИРЕКТОР: __________________________
/име и фамилия/
ПЛАН
НА
КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА VIII КЛАС
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА
през учебната________/________година
1 уч. час седмично Място на провеждане на ЧК
34 учебни седмици кабинет №…, етаж …
34 учебни часа годишно
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: _______________________
/подпис/
___________________________________________
/име и фамилия/
ХАРАКТЕРИСТИКА
на КЛАСА

В началото на годината постъпиха деветнадесет ученика. В класа няма второгодници. Двама ученика идват от спортното училище.

Класът е разнообразен като структура. Учениците са с различен социален статус и семейно положение – двама са сираци, трима живеят при единия от родителите, четирима ученика пътуват от съседни села, двама са на квартира.

Изпъкват ярко изразени като индивидуалности: _________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Като добре мотивирани и отговорни към учебния процес се оформят: _____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Въз основа на наблюденията ми до този момент, определям за настоящата учебна година за постигане следните ЦЕЛИ:

1. Формиране на добър колектив.

2. Изграждане на умения за общуване.

3. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места.

4. Осигуряване на гражданско образование и възпитание.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Тема Дата Забе-
лежка
1 2 3 4
1. Обсъждане на плана за ЧК през годината. Избор
на ръководство на класа. Разглеждане на училищ-
ния правилник.
2. Запознаване с международната харта за правата
на човека.
3. Моите лични възможности – качество, интереси,
мотиви. Силните ми страни и начини за развити-
ето им. Моите слабости.
4. Женственост и мъжественост.
5. Възможности на средното образование, профили
на обучение, професии, специалности.
6. Правила за поведение и действие на учениците
при бедствия, аварии и катастрофи.
7. Култура на общуване ученик – учител; дете – роди-
тел. Кой има право?
8. Лични характеристики и характеристики на про-
фесиите.
9. Дрогата – търсена,преследвана и опасна.
10. Промишлени производства и екологични последи-
ци. Да опазим природата, за да спасим себе си.
11. Готов ли съм да взема решение за избор. Инфор-
мация и специализирана помощ, от която се нуж-
дая. Моят стил за вземане на решение.
12. Правила за действие при бедствия – обобщение.
13. Безопасно движение – извънградски условия. Пра-
вила.
14. Хигиена на храненето. Как да водим здравословен
начин на живот.
15. Моят стил на вземане на решение.
16. Естетика и култура на половото общуване.
17. Клинична и биологична смърт. Съживяване при
клинична смърт – изкуствено дишане и външно
притискане на сърцето.
18. Преминаване през ж.п. прелез.
19. Етнически общности.
20. Моята алтернатива. Какво губя, ако напусна учи-
лище?
21. Поведение и първа помощ при удавяне, задушава-
не и поразяване от електрически ток.
22. Преминаване през ж.п. прелез – практическо заня-
тие.
23. СПИН – как да се предпазим от болестта на века.
24. Модата през вековете до днес. Моят стил.
25. Самовъзпламеняване и самозапалване. Горене на
газове, течности и твърди вещества. Начини и
средства за гасене.
26. Мога да се придвижвам сам извън моето населено
място.
27. Посрещане на пролетта. Екологията и аз.
28. Патронен празник на училището.
29. Особености на движение извън населено място -
денем и нощем, при намалена видимост.
30. Младите хора и престъпленията.
31. Отбелязване на 24 май.
32. Готов съм да се движа безопасно в извънградски
условия – обобщение.
33. Външната красота и тази на взаимоотношенията
ни.
34. Обсъждане на успеха и дисциплината на класа и
на всеки поотделно. Закриване на учебната година.

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , .