Skip to contentПриобщаващо образование – образци на документи

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
(Обн. – ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.)

Примерни образци на документи

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и дирекциите „социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците

Доклад от мобилна група на Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Доклад от логопед към Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Доклад от слухово-речеви рехабилитатор към Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

План за подкрепа

Заявление 1

Заявление 2

Заявление 3

Заявление 4

Заявление 5

Заявление 5а

Заявление 6

Подобни документи

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , , , .