Skip to contentПрипознаване на дете

Припознаване на дете
Припознаването е един от способите за установяване произхода на дете, който е свързан с волята на родителя. Припознаването е едностранен, строго личен, формален, извънсъдебен правен акт, с който едно лице заявява, че дадено дете произхожда от него. Съгласно чл. 64 СК всеки родител може да припознае своето дете. Може да припознава както бащата, така и майката. Може да се припознава лице, чийто произход не е установен с акт за раждане, с презумпцията за бащинство по чл. 61 СК, по съдебен ред или с по-ранно припознаване. След оспорване на установен произход може да се извърши припознаване. Законодателят не установява ограничения по отношение на това кой може да бъде припознат. Допустимо е припознаване както на малолетни и непълнолетни, така и на пълнолетни лица. Нещо повече, могат да бъдат припознати заченати деца и починали, когато са оставили низходящи (чл. 64 СК). Припознаване на заченато дете се извършва под отлагателно условие, защото до момента на раждането все още не съществува годен субект за припознаване. В този случай припознаването се отнася до всяко дете, което жената ще роди в определен бъдещ момент, и актът на припознаването ще породи действие от момента на раждането. Припознаване на починало лице е възможно, ако то е оставило свои низходящи. Целта е да не се конституира припознаващият като единствен наследник (низходящият наследява преди родителите).
Припознаването е формален акт. То може да бъде извършено по някой от начините, посочени в чл. 65, ал. 1 СК: с лично писмено заявление на припознаващия, адресирано до длъжностното лице по гражданско състояние; чрез писмена декларация с нотариална заверка на подписа на припознаващия, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние; заявление, подадено чрез управителя на заведението, в което се е родило детето.

Компетентен орган, пред който се осъществява припознаването, е длъжностното лице по гражданско състояние по настоящ адрес на припознаващия (чл. 65, ал. 1 СК). Съгласно чл. 35, ал. 3 ЗГР длъжностно лице по гражданското състояние на територията на общината е нейният кмет. Той може с писмена заповед да възлага тази функция на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други лица от общинската администрация.
Заявители са лицата, които желаят да припознаят детето (бащата и/или майката).

Лицето или лицата, желаещи да припознаят дете, подават:
- заявление-декларация за припознаване;
- документ за самоличност на двамата родители;
- удостоверение за раждане на детето – оригинал (с печат за изплатена еднократна помощ след раждане);
- документ за платена такса.
Задължително е присъствието и на двамата родители при подаване на заявлението. Подадените документи се предават в дирекция „Гражданско състояние“.
Старши специалистът по гражданско състояние извършва проверка в локална база данни и отразява припознаването в акта за раждане. Издава се ново удостоверение за раждане.
Забележка: При припознаване, извършено преди съставяне на акта за раждане, в същия акт се вписват данните на бащата, както и документът, удостоверяващ припознаването при наличие на съгласие на майката. Името на детето се съставя по реда на чл. 12-14 ЗГР. Когато припознаването се извършва след съставяне на акта за раждане, данните за припознаващия и основанието се вписват в графа „Бележки“ на акта за раждане (чл. 49 ЗГР).

Компетентното длъжностно лице по гражданско състояние съобщава припознаването в 7-дневен срок от извършването му на другия родител, ако той е известен, и на детето, ако то е навършило четиринадесет години (чл. 65, ал. 2 СК). Ако в 3-месечен срок от съобщаването другият родител или детето не оспорят припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние, припознаването се вписва в акта за раждането (чл. 66, ал. 1 СК). Когато припознаването се оспори, припознаващият може в тримесечен срок от получаване на съобщението да предяви иск за установяване на произход (чл. 66, ал. 2 СК). Съдебното установяване се извършва с положителен установителен иск. Предмет на доказване на този иск е биологичният произход. При уважаване на иска съдът сезира длъжностното лице по гражданското състояние с влязлото в сила съдебно решение и то съставя акт за раждане или прави съответното вписване в графа „Бележки“ (при наличие на акт за раждане). Ако при припознаването детето е малолетно, то може да го оспори по съдебен ред до една година от навършването на пълнолетие или от узнаването на припознаването, ако узнаването е станало по-късно. Ако искът бъде уважен, припознаването се заличава със съответна бележка в акта за раждане. (чл. 66, ал. 4 СК).
Услугата се таксува.

Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

Етикети , , .