Skip to contentПрограма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия

с Решение № 710/29.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България е приета Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.

Програмата е насочена към всички небитови крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27 г и т. 33а от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за енергетиката (ЗЕ).

Министерство на образованието и науката (МОН) е изразило становище до Министерство на енергетиката (МЕ), че би следвало да е допустимо от мерките за подкрепа, заложени в Програмата, да се ползват институциите от системата на предучилищното  и училищното образование (детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитите, включително и ученическите общежития).

След получен отговор от МЕ, безспорно е установено, че институциите от системата на предучилищното и училищното образование (детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитите, включително и ученическите общежития) се явяват крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г от ДР на ЗЕ, тъй като закупуваната от тях електрическа енергия е за собствено ползване като необходимо условие за осъществяване на основната им дейност.

Същите се явяват небитови клиенти, тъй като попадат под легалното определение по § 1, т. 33 а, доколкото закупуваната от тях електрическа енергия или природен газ е за небитови нужди.

В заключение институциите от системата на предучилищното и училищното образование (детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитите, включително и ученическите общежития) са небитови крайни клиенти, тъй като закупуваната от тях електрическа енергия не е предназначена за удовлетворяване на обичайните нужди на домакинствата, а се използва за осъществяване на обществената функция на институциите, като същите попадат в обхвата на Програмата.

Приложение: Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.

Публикувано в Други.

Етикети , , .