Skip to contentПрограма – здравен асистент

Новата специалност здравен асистент вече е включена в националния класификатор на професиите и  е регламентирана в Закона за съсловните организации. На практика санитарите, които искат да са здравни асистенти, ще получават специално удостоверение за курса на обучение от Центъра по квалификация към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Самото обучение се осъществява по програма „Аз мога” на ОП „Човешки ресурси”. Документът ще им дава право да работят във всички болници. Предвижда се те да получават и по-високи заплати

Програма  – здравен асистент – “базови здравни грижи в денталната медицина”

СТУКТУРА НА УЧЕБЕНИЯ ПЛАН И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават
I. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Обща теория на статистиката и икономикса
3. Работа с компютър
4. Английски език
II. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
1. Трудово право и осигурително право
2. Предприемачество
3. Управление на материалните ресурси
4. Управление на времето
5. Основни нормативни документи в здравния и социалния сектор
6. Здравна политика
7. Професионална етика
8. Комуникационни умения на здравния асистент – критерии за качествени здравни услуги
III. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
1. Обща теория за причините за възникване и поведение при заболяванията по системи в човешкия организъм.
2. Социално-правни взаимоотношения.
3. Хигиенни правила и норми
4. Общи и специални грижи при отглеждане на здравото дете
5. Общи и специални грижи за тежко болния и болното дете
6. Медико-социални услуги в общността
7. Модели на социална интеграция
IV. Производствена практика
ВСИЧКО I + II + III+IV:
V. Избираема подготовка
ВСИЧКО I + II + III+IV+V:
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПРОФЕСИЯ: ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ
СПЕЦИАЛНОСТ: ЗДРАВНИ ГРИЖИ
№ по ред Наименование на модула и учебните предмети, които се изучават
I. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
1 Здравословни и безопасни условия на труд

1. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията.

2.Хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за организация на работното място;

4. Професионален и здравен риск при различни трудови дейности.

5.Психологически комфорт на работното място и управление на професионалния стрес;

6. Пожарна и аварийна безопасност на обектите. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари.

7. Инструктаж на работното място по безопасност на труда.

8. Опазване на околната среда
2 Теория на медицинската статистиката и здравна икономика

1. Основни понятия в медициннската статистика – статистическа съвкупност, статистическа единица.

2. Предмет и задачи на медицинската статистика

3. Статистически признаци, видове.

4. Разчитане на статистическа информация.
5. Въведение в здравната икономика. Основни понятия и икономически закони. Типове икономически системи. Пазар на здравни услуги – особености.

6. Финансиране на здравеопазването.Цени и такси в здравеопазването.

7. Ресурси в здравеопазването. Заплащане в здравеопазването.Ефективност на здравеопазването.
3 Работа с компютър

Основи на медицинската информатика

1.Медицинска информатика – основни понятия. МИС/медицински информационни системи/.

2.Архитектура на съвременния компютър.Периферни устройства.

3.Клавиатура – групи клавиши и тяхното значение.

4.Отражение на работата с компютър върху здравето.

5.Работа с текстобработваща програма. Създаване на папка и файл.

6.Въвеждане на текст – избор на кегел и шрифт, разстояние между редовете, вмъкване на таблица, изображения.

7.Използване на параграфи. Използване на текстови редактор. Корекции

8.Вградени полета във Word – Insert/Fields.

9.Оформяне на документи с текстова програма.

Електронна таблица Microsoft Excel 2000/XP/2007

Ниво начинаещи:

1.Работа в средата на MS Excel – стартиране, меню и работна област, отваряне, затваряне и изход от Excel

2.Общи правила при въвеждането на данни в клетка -текст , числа, формули

3.Форматиране на текст – шрифт и подравняване, обединяване на клетки wrap text. Форматиране на числа – числови формати, видимо закръгляване

4.Създаване на формули, съдържащи клетки от различни листове

5.Използване на формули – основни операции -събиране, изваждане, умножение, деление

6.Адреси. Видове.

Разлика между относителен и абсолютен адрес. Смесени адреси.

7.Допълнителни възможности на MS Excel.

Електронна таблица Microsoft Excel 2000/XP

Ниво средно напреднали:

1.Използване на техники за напреднали при оформяне на работните книги.

2.Създаване на графика – задаване данните и типа, Заглавие, легенда, надписване на координатните оси и данните. Използване на помощника.

3.Списъци от данни.

4.Разширени възможности на Excel.

INTERNET

1.Какво представлява Интернет. История на Интернет.

2.Принципи на организация.

3.Какво е URL. Видове протоколи и стандарти (HTML, XML)

4.Технология на Интернет – сървъри, възли, адреси, имена.

5.Свързване към Интернет – видове софтуер за установяване на връзка и доставчици. Интернет услуги.

6.Word Wide Web: Браузери, Web-страници, търсене.

7.Хипертекст и мултимедия в Интернет

8.Създаване на Web-страници.

9.Сваляне на софтуер. Машини за търсене и агенти-търсачи.

10.Компресирани файлове и програми за декомпресиране.

11.Електронна поща – настройка. Получаване и изпращане на съобщения, обратен отговор, препращане на друг адрес, прикачени файлове.

12.Ползване на Skayp -програма. Приемане и тхвърляне на абонат, съобщения, разговори, емотикони

13.Ползане на социални мрежи – възможности и опасности.Защита

14.Обобщение на E-mail – news groups, пощенски списъци и др.

15.Chat. Езикът на мрежата и поведение в Интернет.
4 Английски език – Beginer

1. Phonetic transcription. The English Alphabet. Verb “to be” – I am, you are; Question word What; This is; Topic: What’s your name? Numbers 1-20 Verb “to be” – he,she is; Possessive adjectives.

2. My,your,his,her; Question word Where Topic: Where are you from? Countries Verb “to be”–questions and negatives – singular. Topic: Jobs, Personal details, Numbers 20-100.

3. Verb “to be” – plural – they are; Question word Who; Possessive ‘s. Topic: Family, Classroom language.

4. Present Simple – I,you,they; Short answers Topic: Food and drink, Requests.

5. Article – a, an; Verb “have”; Adjectives Article – a, an; Verb “have”; Adjectives.

6. Present Simple Negative – I,you,they; Verb “like + ing” Topic: Activities, Telling the time.

7. Present Simple – he,she,it, Short answers Topic: Social English.

8. Present Simple Negative – he,she,it Topic: Daily routines.

9. There is/are; any +some Topic: Houses, rooms, furniture; Colours; At the post office.

10. How much is/are…Can I have… Topic: Prices, In a caf?.

11.Adverbs of frequency; Prepositions. Topic: Seasons; Months; At the bank.

12. Revision and test
II. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
1 Трудово право и осигурително право

1.Трудово право – обща характристика: същност, предмет, система и източници на трудовото право. Трудово-правни норми.

2. Трудово правоотношение: същност, субекти. Основание за възникване.

3. Трудов договор – същност, форма и съдържание. Сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на трудовия договор.

4. Държавно регулиране на трудовите правоотнояения – трудово възнаграждение, работно време, почивки, отпуски, командировки. Трудова дисциплина, нарушения и наказания.

5. Осигурително право и връзката му с трудовото право – същност, предмет, система и източници. Осигурителен доход и осигурителни вноски. Осигурителни социални рискове.

6.Професионална отговорност на здравния асистент – наказателна, гражданска и административна отговорност.
2 Предприемачество

1.Организационни модели за грижи в болничната и извънболнична помощ.

2.Организационни структури на управление.Организация на дейността на здравния асистент.Длъжностна характеристика

3.Институции и структури в здравеопазването. Партньорство и междусекторно сътрудничество

4.Организационна култура и организационно поведение.

5.Компетенции на здравния асистент – планиране и организиране на дейността, вземане на решения.
3 Управление на материалните ресурси

1. Имущество и инвентар. Инвентаризация в ЛЗ

2. Същност и видове дълготрайни активи в здравеопазването.

3. Оценка и изхабяване на дълготрайните активи в здравеопазването. Брак.

4. Планиране на материалните ресурси за дейността на здравния асистент.

5. Оговорност на здравния асистент за подържане и използване на дълготрайните активи.

6. Оценка на ефективността и отчитане на разходваните от медицинския асистент материални ресурси.

7. Същност и състав на краткотрайни активи.

8. Ефективно използване на краткотрайните активи от здравния асистент.
4 Управление на времето

1.Времето като ресурс

2.Скали и инструменти за управление на времето.

3.Организация на работата, възлагане на работа, делегиране на задачи

4. Препятствия за ефективно управление на времето.

5. Подходи за подобряване управлението на времето – оптимизиране на работата.

6. Структура на разходите на време на здравния асистент

7. Изработване и разчитане на график. Планиране на времето на здравния асистент за деня, седмицата, месеца, година.

8. Организация на свободното време. Оптимизиране на времевите разходи и уплътняване на бездействията
5 Основни нормативни документи в здравния и социалния сектор

1. Закон за здравето

2. Закон за лечебните заведения

3. Закон за здравното осигуряване

4. Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;

5. Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина

6. Закон за интеграция на хората с увреждания

7. Наредба за професионалните компетенции на професионалистите по здравни грижи

8.Кодекс на труда. Кодекс за социално осигуряване.

9.Закон за социалното подпомагане.

10.Закон за Българския Червен кръст, други нормативни актове.

11. Наредби и правилници на МЗ
6 Здравна политика

1. Обществено здраве. Социални фактори на здравето.

2.Приоритети на европейската социална и здравна политика;

3.Социална и здравна политика в България

4.Здравно-осигурителната система като източник на финансови ресурси в здравеопазването.

5. Здравно осигуряване, системи и организация за предоставянето на здравните услуги.

6. Теоретични основи на управлението на качеството на медицинската помощ.
7 Професионална етика

1.Предмет и задачи на медицинската етика

2.Основни понатия и принципи

3. Етични кодекси

4. Етични аспекти на лечението при пациенти с хронични, нелечими заболявания и дефицити

5.Евтаназия. Етични проблеми.

6.Терминално болни. Право на достойна смърт. Етични проблеми.

7.Морално-етични проблеми при социално обслужване на терминално болни и техните семейства.

8.Специфични характеристики на взаимоотношенията с болния и неговите близки. Социални и психологически проблеми на пациента в лечебното заведение.

9. Решаване на ситуационни задачи по т.1-8
8 Комуникационни умения на здравния асистент – критерии за качествени здравни услуги

1. Комуникации и общуване – същност, видове комуникативни отношения.

2. Техника на общуването.Характери

3. Уверен начин на общуване. Социална подкрепа.

4. Вербални комуникации – Умението да говорим, да слушаме, да се владеем.

5. Невербални комуникации – същност. Езикът на тялото.НЛП

6. Умения за разрешаване на конфликти.

7. Общуването като механизъм на детското развитие.

8. Индивидуални различия между децата.

9. Общуване с връстниците.

10. Комуникативни отношения с родителите и останалите членове на семейството на детето.

11. Семейството като фактор за личностно развитие- родителската роля и родителската грижа. Типология на родителите. Осиновеното дете.Проблеми на децата при разстройство на семейството.

12. Проблеми на комуникацията с детето в ранна детска и юношеска възраст – стратегии за справяне.

13. Конфликтни ситуации – видове. Начини за справяне.Техники

14. Правила за водене на разговор. Изкуството да задаваме въпроси.

15. Мотивационни теории. Наградни програми и стимули.
III. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
1 Обща теория за причините за възникване и поведение при заболяванията по системи в човешкия организъм

1.1. Анатомия

1.Опорно-двигателен апарат

2. Сърдечно съдова система. Дихателна система.

3.Храносмилателна система.

4.Отделителна и полова система.

5.Нервна система и сетивни органи.

1.2. Хирургия

1.Рани – определение, видове.

2.Подпомагане и грижи за пациенти с хирургично заболяване.

3. Kоремни заболявания. Най-чести хирургични коремни болести. Остър хирургичен корем.

1.3. Травматология

1. Поведение и грижи при пациенти с травма Технически помощни средства за движение.

2. Принципи за транспортиране на опериран травматично болен.

1.4. Вътрешни болести

1.Подпомагане и грижи за пациенти със соматични заболявания – общи правила, наблюдение и дейности.

2. Подпомагане и грижи за пациенти със заболявания на дихателната система.

3. Подпомагане и грижи за пациенти със сърдечно-съдови заболявания.

4.Подпомагане и грижи за пациенти със заболявания на ендокринната система. Грижи помощ за пациенти с неврологични и психични заболявания

1.5. Детски болести

1. Анатомо-физиологични особености на детския организъм през различните периоди на детството.

2. Физическо и нервно-психическо развитие и неговите през различните периоди на развитие.

3. Детето като пациент – отглеждане на здраво дете и грижи за болно дете.

4. Поведение на здравния асистент при злополуки, отравяния и други инциденти в детската възраст.

5. Грижи и поведение при гърчове.

6. Основни признаци на заболяванията при децата. Поведение на здравния асистент.

1.6. Инфекциозни болести

1. Поведение на здравния асистент при обслужване на лица със заразно заболяване

2. Основни признаци и поведение на здравния асистент при инфекциозни болести.

1.7. Онкология

1. Подпомагане и грижи за онкологичен пациент. Борба с болката

2.Особености в психичното и физическо състояние на онкологичния пациент.Химио и лъчетерапия.Подкрепа на близките на болния

1.8. Спешна медицинска помощ

1.Поведение при ПТП – освобождаване от превозно средство. Възстановяване и поддържане на сърдечната дейност и дишането.

2. Признаци на клинична смърт. Поведение на здравния асистент при безсъзнателни състояния. Коми – наблюдение и грижи за пациент в кома.

3. Поведение на здравния асистент при удавяне и обесване. Поведение при изгаряне и измръзване.

4. Поведение на здравния асистент при поражение от мълния и електрически ток. Поведение при отравяне.

1.9. Физиотерапия

1. Рехабилитация при някои социално-значими заболявания: – заболявания на ЦНС и ПНС; – заболявания на опороно-двигателен апарат и вътрешни болести; – след хирургична интервенция.

2. Физиолечебни процедури .Лечебен масаж – видове, физиологични въздействия, основни похвати и техника. Показания и противопоказания за приложението му.
2 Социално-правни взаимоотношения

2.1. Социална медицина

1.Понятие за здраве и болест.

2.Информирано съгласие на пациента за оказване на лечение, помощ и грижи. Видове съгласия. Правомерни медицински и немедицински действия върху пациента без съгласие.

3.Информирано съгласие при специални случаи. Принудително лечение.

4. Палиативни грижи

5. Морално-етични проблеми при обслужване на хронично и терминално болни.

2.2. Медицинска психология

1. Общуване в здравния екип. Преодоляване на конфликти.

2. Психология на болния човек. Психология на тежко боледуващия и умиращия.

3. Отношение на пациента към болестта. Специфични характеристики на взаимоотношенията с болния и неговите близки. Социални и психологически проблеми на пациента в лечебното заведение и извън него

4. Ятрогения. Конфиденциалност.

2.3. Нормативна база. Морални кодекси. Деонтология

1. Определение. Особеност като комплекс от задължителни и нормативни правила. Съдържание. Медицински клетви. Медицински кодекси.

2. Запознавaне с Правилника за вътрешния ред и специфичните правилници на лечебните заведения за доболнична и болнична помощ. Права, задължения и отговорности на здравния асистент. Основни дейности – изисквания и условия за изпълнение.

3. Същност и значение на професията здравен асистент в новите реалности на здравната реформа. Професионални изисквания към личността на здравния асистент. Задължения и отговорности, съобразно работното място. Длъжностни инструкции.
3 Хигиенни правила и норми

1. Асептика и антисептика – основни правила. Видове дезинфекционни разтвори – съхранение и приложение. Дезинфекционна програма.

2. Роля на болничния персонал като източник на вътреболничните инфекции. Основни мерки за предотвратяване разпространението на инфекции по пътя пациент персонал и /или персонал пациент. Индивидуални защитни средства и профилактични мерки за предпазване на персонала.

3. Дезинфекция – методи и средства . Начини за приложение на дезинфекционните средства. Провеждане на дезинфекция при гледане на болен в домашни условия.

4. Дезинфекция на предмети за обслужване на болния /термометри, подлоги, прибори/. Дезинфекция на повърхности /стаи, коридори, легла, шкафчета/. Дезинфекция на кухненски офиси, съдове, прибори.

5. Стерилизация. Транспорт и съхраняване на стерилизирани материали.

6. Дезинсекция. Методи и средства. Борба с въшки, хлебарки, комари. Дератизация. Организация за борба с гризачите в болницата.

7.      Дезинфекция на болнично бельо. Събиране и подготовка на бельото.

8.   Противоепидемечен режим в отделения с хирургичен профил и операционен блок. Хигиенен и дезинфекционен режим в приемни кабинети, диагностични кабинети, дневен стационар.

9. Противоепидемичен режим в АГ комплекс и детски отделения. Особености на режима в септичен сектор и ентероколитен сектор. Режим за дезинфекция в лаборатории.

10. Организация на дезинфекционните мероприятия в Домове за медико-социални грижи за деца, детски ясли, градини и училища.

11. Събиране, съхраняване, обезвреждане и транспортиране на общите и болнични отпадъци. Изисквания към кухненските офиси и млечните кухни в болничните отделения и задължения на здравния систент за съблюдаването им.

12.Приготвяне , съхранение и прилагане на дезинфекционни раствори.

13. Болнична хигиена. Хигиенни изисквания към болничните сгради, помещения и специализирани болнични и доболнични структури.
4 Общи и специални грижи при отглеждане на здравото дете

1. Грижи. Грижи за новороденото и кърмачето – къпане, повиване, грижи за кожните гънки, тоалет на очи, уши, нос и устна кухина. Поставяне на еднократна пелена – правила при използването на еднократни пелени.

2. Хранене на кърмачето. Естествено, смесенои изкуствено хранене

3. Изключително кърмене. Десет стъпки за успешно кърмене. Преимущества на кърменето. Растеж и развитие на естествено хранените деца.

4. Заместители на майчина кърма (адаптирани млека).

5. Приготвяне на детски храни и млечни смеси.

6. Профилактични мероприятия в кърмаческа, ранна детска и училищна възраст – роля на детегледача при осъществяването им: – общ хигиенно – закалителен режим (масаж и гимнастика в кърмаческа възраст); – имунизационен календар на РБългария;
5 Общи и специални грижи за тежко болния и болното дете

1.Лечебно-охранителен режим – същност и значение. Ролята и участието на здравния асистент в профилактиката на ВБИ. Професионални заболявания – профилактика.

2. Режим на болните – видове.

3. Видове положения на болния в леглото. Роля и задължения на здравния асистент при обслужване на тежко болни пациенти.

4. Лична хигиена на здравния асистент. Лична хигиена на болния. Същност и значение на хигиенните грижи за възстановяване на болния. Ролята на здравния асистент в подпомагането на медицинската сестра за поддържане хигиената на болния .

5. Хигиенни грижи – същност и значение. Видове хигиенни грижи – общи и специални тоалети.

6. Сутрешен и вечерен тоалет.

7. Генитален тоалет.

8. Специален тоалет на очи, уши и устна кухина.

9. Профилактика на декубитуса и мацерацията. Тоалет против декубитус и мацерация.

10. Къпане на болен.

11. Хигиенни изисквания към леглото на болния, личното и постелно бельо.

12. Подреждане на легло за възрастен – открито и закрито.

13. Подреждане на кърмаческо легло.

14. Подреждане на хирургично легло.

15. Подреждане на легло с тежко болен.

16. Смяна на бельо на тежко болен.

17. Организация на лечебното хранене в болничните заведения и участие на здравния асистент в процеса.

18. Лечебно хранене. Видове диети. Хранене на тежко болен и тежко болно дете.

19. Рационално хранене. Принципи. Хранене на децата в ранна детска и училищна възраст.

20. Роля на здравния асистент в процеса на приемане, превеждане и изписване на болен – възрастен и дете – санитарна обработка.

21. Наблюдение на уринирането. Поставяне на уринатор.Събиране на урина за изследвания

22. Наблюдение на дефекацията. Поставяне на подлога.Приложение на газова тръба

23. Основни правила при съхранение и транспорт на биологични материали за лабораторни изследвания.

24. Роля на здравния асистент в грижите за болния в пред и следоперативния период.

25. Грижи за болно дете в терминално състояние.

26. Грижи и задължения на здравния асистент при починал болен.
6 Медико-социални услуги в общността

1. Качество и стандарти в медико-социалната работа.

2.Общи познания за грижи в домашна среда.

3.Общи познания за грижи в специаилзираните институции.

4.Медико-социални услуги за възрастни.

5.Медико-социални услуги за стари, тежко болни хора и инвалиди

6.Медико-социални услуги при лица от маргинални групи, при дискриминация, бедност и насилие.

7. Работа със семейства и семейно консултиране.

8.Подходи към семейството и близките на болния.

9.Семейно здраве. ”Жизнен цикъл на семейството”. Рискови семейства.

10. Помощ за болния при работа със съвременна електронна техника.

11. Информационното обслужване в медико-социалната сфера.
7 Модели на социална интеграция

1.Социални фактори на здравето и болестта;

2.Същност и класификация на социалните фактори;

3.Социална етиология;

4.Социална профилактика;

5.Социална терапия;

6.Социална рехабилитация;

7.Медико-социални проблеми на заболеваемостта с временна нетрудоспособност;

8.Характеристика и тенденции на инвалидността

9.Медико-социални проблеми на инвалидността

10.Начин на живот, рискови фактори, свързани с начина на живот;

11.Промоция на здравето чрез стимулиране на здравословно поведение;

12.Стратегия на здравословен начин на живот и междусекторно сътрудничество;

13.Здравна култура и здравно възпитание;
IV. Производствена практика

ВСИЧКО I + II + III+IV:
V. Избираема подготовка
ВАРИАНТ
V.2. Базови здравни грижи в денталната медицина

1.Основни направления в денталната медицина.

2. Специфични изисквания към профилактиката и контрола на ВБИ в денталната практика. Дезинфекция, стерилизация, асептика и антисептика.

3. Общохирургични и специални инструменти в денталната медицина.

4. Десмургия.Ергономия

5. Развитие на лицево-челюстната област

6. Динамика на развитие и пробив на двете съзъбия, анатомични отличия.

7.Временно съзъбие.

8. Постоянно съзъбие.

9. Зъбни схеми.

10. Кариес на временните и постоянни зъби

11. Пулпити на временните и постоянни зъби.

12. Гангрена и периодонтити на временните и постоянни зъби.

13. Лигавични заболявания.

14. Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област.

15. Фрактури на челюстите.

16. Туморни заболявания в лицево-челюстната област.

17.Профилактика и лечение на дефектите на зъбните коронки.

18.Профилактика и лечение на дефектите на зъбните редици с неподвижни и подвижни протезни конструкции.

19. Основни профилактични мероприятия в денталната медицина – хранителна и флуорна профилактика, устна хигиена.

20. Обезболяване и спешна помощ .

21. Подготовка на пациентите и асистиране при извършване на терапевтични дейности.Работа на 4 ръце.

22. Подготовка на пациентите и асистиране при извършване на хирургични дейности.

23. Специални грижи за пациенти с туморни образувания в устната кухина.

24. Участие на здравния асистент в организацията на лечебния процес при възрастни и деца.Мениджмънт.

Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

Етикети , .