Skip to contentПроект „Ученически практики — 2”

Министерство на образованието и науката като бенефициент по проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики — 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд, стартира участие на държавни и общински училища в дейностите по проекта.

  • Основната цел на проекта е да повишаване на броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.
  • Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавни и общински професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
  • Със заповед № РД 09-3196/12.10.2021 г. на министьра на образованието и науката са определени държавните и общинските училища в Република България, които да участват в техническото и финансовото изпълнение и да извършват разходи по проекта. Подготовката, организацията, изпълнението и своевременното отчитане на дейностите по проекта се организират, координират и контролират от директора на училището.
  • С оглед спазване на изискването за наемане и отчитане на лицата, изпълняващи дейности по проекта, е предвидено възлагането на дейностите да се извършва с допълнително споразумение по чл. 119 от Кодекса на труда (КТ). Необходимо е и допълване на длъжностните характеристики на директорите със задължение за изпълнение на дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Допълнителните споразумения (по изготвен образец за целите на проекта) следва да бъдат регистрирани в електронната деловодна система с приложена длъжностна характеристика към тях, в която да има включени задължения за работа по проекта.

За популяризиране на дейностите по проекта училищата следва да публикуват на своите интернет страници информация за проекта, както и линкове (хипервръзки) към интернет страницата на проекта и/или на МОН.

Приложения:
1. Заповед № РД 09-3196/12.l0.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Списък на училища, които са включени в проекта.
2. Заповед № РД09-4399/15.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.015-0001 „ Ученически практики-2”.
3. Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2015-0001 „Ученически практики-2” и приложения към тях.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , .