Skip to contentПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

С § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (обн. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г.) са направени следните изменения и допълнения в Кодекса за социалното осигуряване:

1. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Съгласно направената промяна в чл. 68, ал. 1, изр. 2 КСО от 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. (§ 6, т. 18 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.)

Предлагаме Ви таблица как следва да се изменят възрастта и осигурителния стаж, необходими на мъжете и жените за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст:

мъже жени
възраст ОС възраст ОС
2012 63,4 37,4 60,4 34,4
2013 63,8 37,8 60,8 34,8
2014 64 38 61 35
2015 64,4 38,4 61,4 35,4
2016 64,8 38,8 61,8 35,8
2017 65 39 62 36
2018 65 39,4 62,4 36,4
2019 65 39,8 62,8 36,8
2020 65 40 63 37

Напомняме, че за придобиване право на пенсия е необходимо едновременно да бъдат изпълнени изискванията за възраст и осигурителен стаж.

Покачването на възрастта с 4 м. е отразено и в разпоредбата на ал. 3 на чл. 68 КСО, регламентираща придобиването право на пенсия от лицата, които нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО. До 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години.

2. Придобиване право на пенсия при условията на Учителския пенсионен фонд

Запазва се възможността за ранно пенсиониране по реда на Учителския пенсионен фонд на учителите – 3 години по-рано от общата възраст ( по чл. 68, ал. 1 КСО) и наличие на учителски осигурителен стаж, както следва:

Година Учителски осигурителен стаж
жени мъже
2012 25, 4 30, 4
2013 25, 8 30, 8
2014 26 31
2015 26, 4 31, 4
2016 26, 8 31, 8
2017 27 32
2018 27, 4 32, 4
2019 27, 8 32, 8
2020 28 33

В текста на §5, ал. 4 от ПЗР на КСО са направени уточнения, произтичащи от промяната в чл. 68 КСО (§ 6, т. 29, б. „б” от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.), като разпоредбата придобива следния вид:

На учителите, които имат изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не по-късно от навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1 и 2 или навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на фонд „Пенсии.

3. Определяне на периода, от който се изчисляват паричните обезщетения:

Увеличен е периодът, от който се изчислява размера на паричните обезщетения:

- При обезщетенията за временна неработоспособност (чл. 41, ал. 1 КСО) от 12 на 18 месеца (§ 6, т. 10 от ПРЗ на ЗБДОО за 2012 г.)

- При обезщетенията при трудоустрояване (чл. 47, ал. 2 КСО) от 12 на 18 месеца  (§ 6, т. 11 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.)

- При обезщетение при трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро (чл. 48, ал. 2 КСО) от 12 на 18 месеца (§ 6, т. 12 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.)

- При обезщетение при бременност и раждане (чл. 49, ал. 1 КСО) от 18 на 24 месеца (§ 6, т. 13 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.)

- При обезщетение за безработица (чл. 54б, ал. 1) от 18 на 24 месеца (§ 6, т. 15 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.)

4.Промяна в изискванията за придобиване правото на парично обезщетение за безработица и прекратяването изплащането на паричните обезщетения за безработица

Изменено е едно изискванията за придобиване правото на парично обезщетение за безработица, съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 2 КСО. (§ 6, т. 14 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.), а именно лицата, които  са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава нямат право на обезщетение за безработица.

В съответствие с посочената разпоредба е изменена и т. 3 на чл. 54д, ал. 1 КСО регламентираща прекратяване изплащане на паричните обезщетения за безработица. Едно от основанията за това е придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава

5.Определяне на размера на еднократната помощ при смърт на осигурено лице (нов чл. 13 г КСО)

Размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Помощта се разпределя поравно между съпруга/съпругата, децата и родителите на осигуреното лице.“

Съгласно чл. 12 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. – той е 540 лв.

6. Определяне размера на пенсията

Увеличен е процентът от 3 на 4 за лицата (чл. 70, ал. 1 КСО), които са придобили право на пенсия, но не са го упражнили и продължават да работят.

7. Направено е изменение, по отношение налагането на санкции на осигурителите, в текста на чл. 349, ал. 1 КСО регламентиращ, отговорността за нарушения на разпоредбите на законодателството относно държавното обществено осигуряване:

За нарушения на разпоредбите на част първа от този кодекс, на нормативните актове по прилагането му или за неизпълнение на задължителни предписания на контролен орган виновните лица се наказват с глоба от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай, а на осигурителите – юридически лица и еднолични търговци, се налага и имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за всеки отделен случай.

8. Удължен е срокът на действие на § 22 о от ПЗР на КСО до 31 декември 2012 година. (§ 6, т. 29, б. „в” от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.)

Следователно за периода до 31 декември 2012 г. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение;

Останалите дни, както и досега се изплащат от НОИ в размер на 80 на сто от средно дневното брутно възнаграждение.

9. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на КСО се създава т. 11, която дефинира „Пенсия за осигурителен стаж и възраст“ по глава четвърта „а“ е пенсия по чл. 68, чл. 69, чл. 69а и § 4 и 5 от Преходните и заключителните разпоредби.“ (§ 6, т. 28 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.)

10. Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, за безработица и при трудоустрояване, отпуснати с начална дата до 31 декември 2011 г., продължават да се изплащат в определения им досегашен размер до изтичането на срока им. (§ 11 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.)

Промените са в сила от 01.01.2012 г.

Параметри на пенсионната реформа 2012-2035 г.

1. От 1 януари 2012 година увеличаване на стажа за работещите при трета категория труд (чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване) с по 4 месеца на всяка календарна година до достигане на 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете през 2020 г.

2. От 1 януари 2021 година нарастване на възрастта за пенсиониране на жените и мъжете с по шест месеца до достигане на възраст 63 години за жените (2026 година) и 65 години за мъжете (2024 година).

3. Удължаване на периода за ранно пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд до 31 декември 2014 г. Пенсиите на тези лица за периода 2011 г. – 2014 г. ще се изплащат от държавното обществено осигуряване, вместо от професионалните пенсионни фондове и вноските от 12% и 7% ще постъпват в НОИ. Във фонд „Пенсии“ на НОИ ще се прехвърлят и средствата по индивидуалните им партиди до 31 март 2011 г.

4. Условията за пенсиониране на категорийните работници няма да се променят до 31.12.2014 г.

5. От 1 януари 2015 година ранни пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат само от професионалните пенсионни фондове.

6. От 1 януари 2014 г. отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии и постепенно увеличаване тавана на старите пенсии.

7. От 1 януари 2017 година увеличаване тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на сто на 1,2 на сто за пенсиите, свързани с трудова дейност.

8. От 1 януари 2017 година увеличаване на вноската за универсалните пенсионни фондове с 2 процентни пункта, т.е от 5% на 7%.

9. Увеличаване на периода за закупуване на стаж до 5 години. Вноската е в ръзмера на вноската за фонд „Пенсии“ – 17,8% върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , , , , , .