Skip to contentПромени в обезщетенията, пенсиониране и осигуряване за 2018 година

1.Обезщетения за безработица:

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица   се увеличава от 1 януари от 7,20 лв. на 9 лв. От същата дата се определя дневен максимален размер на обезщетението 74,29 лв. Променят се изискванията за придобиване право на парично обезщетение за безработица. Право  имат хората, които са се осигурявали за безработица 12 от последните 18 месеца преди прекратяването на осигуряването. Досега право на парично обезщетение за безработица имаха лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.Определянето на правото, на размера и на срока на паричните обезщетения за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2018 г., се извършва по досегашния ред

Променя се продължителността на осигурителния стаж, от който зависи срокът за изплащане на паричните обезщетения за безработица, така че да бъде обхванат единствено осигурителният принос на лицата във фонд „Безработица“ на ДОО след 2001 г., както следва:

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето
след 31 декември 2001 г.
(години)
Период на изплащане на обезщетението

(месеци)

до 3 4
от 3 до 6 6
от 6 до 9 8
от 9 до 12 10
над 12 12

По този начин за лицата, чието осигуряване е прекратено след 31.12.2016 г., отпада необходимостта да представят към заявлението за изплащане на парично обезщетение за безработица документи за осигурителен стаж.За определяне продължителността на осигурителния им стаж, а оттам – и на периода, за който следва да им се изплаща обезщетението за безработица, ще се използват изцяло данните от информационната система на Националния осигурителен институт.

2.Пенсиониране през 2018 година:

През тази година жените ще се пенсионират на възраст 61 години и 2 месеца при 35 години и 6 месеца осигурителен стаж, а мъжете – на 64 години и 1 месец и стаж 38 години и 6 месеца.

Срокът по чл. 94, ал. 1 КСО, в който лице с придобито право на пенсия може да подаде заявление за отпускането й, без да пропусне получаването на плащане от датата на придобиване на правото, се намалява от 6 на 2 месеца. При положение че срокът бъде пропуснат и заявлението за пенсиониране се подаде след повече от 2 месеца от придобиване на правото, пенсията се отпуска от датата на заявлението.

Продължава увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете.

Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете през 2020 година.
От 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1,126 на 1,169, т. е. с 3,8 на сто. От 1 юли 2018 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2017 г., ще се преизчислят с новия процент за година осигурителен стаж, което ще ги увеличи с 3,8 на сто.

От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 207,60 лв., а социалната пенсия за старост ще стане 125,58 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход – 910 лв.

Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Сигурност“ продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 6 месеца през 2020 година.

През 2018 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 58 години и 2 месеца от жените и 61 години и 1 месец от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

В резултат на активното сътрудничество на Синдиката на българските учители с МТСП и НОИ за подобряване условията на Учителския пенсионен фонд в чл.69в, ал.3 на Кодекса за социално осигуряване се направи допълнение (обн. ДВ. бр. 99 от 12.12.2017г., в сила от 01.01.2018 г.),както следва:

„При представянето на данни за допълнително положен учителски осигурителен стаж след отпускането на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, към която се изплаща добавка от Учителския пенсионен фонд, броят на месеците, от които е определена добавката, се увеличава с броя месеци след пенсионирането, за които има осигурителни вноски в същия фонд.“(& 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018г.).

С така извършената промяна в ал.3, на чл.69в от КСО се създава възможност за учителите, които след упражняване правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал. 1-2 от КСО, на които е определена добавка към пенсията от УПФ, ако продължат да работят като педагогически специалисти да получат увеличение не само на основния размер на пенсията, но и на добавката.

3.Семейни надбавки за деца:

Досега помощи се отпускаха на семейства, чийто доход не превишава 400 лв. за член от семейството. През 2018 г. право да детски надбавки ще имат и семейства с доход между 400 и 500 лв.

Ако доходът на член от семейството е до 400 лева, родителите ще получават 100% от размера на помощта, която се вдига съответно:

от 37 лв. на 40 лв. за едно дете, за две деца – от 85 лв. на 90 лв., за три – от 130 на 135 лв.

При месечен доход на член от семейството между 400 и 500 лв ще получават 80 процента от тези суми.

4.Майчинство:

Майчинството за втората година на детето се увеличава с 40 лв. и става 380 на месец.

Размерът на майчинството за първата година на детето ще продължи да зависи от дохода за 2 години назад.

5.Осигурителни вноски:

От 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава с един процентен пункт и става 19,8% за родените преди 1 януари 1960 г. От тях 11,02% са за сметка па работодателя, а 8,78% – от работника. За родените след 31 декември 1959 г. размерът на осигуровката за фонд „Пенсии“  е 14,8 на сто.

За фонд „Общо заболяване и майчинство“ вноската остава 3,5%, а за фонд „Безработица“ – 1 процент. Те ще се поделят между работодател и работник в съотношение 60% към 40%. За фонд „Трудова злополука и професионална болест“ осигуровката се запазва в размер от 0,4% до 1,1% и е за сметка на работодателя.
6. Минимални осигурителни прагове:

Минималните осигурителни прагове се вдигат служебно с 3,9%.

7.Болнични:

По-малко се плаща за първите три дни от болничния.  Те са за сметка на  работодателя, който през 2018 г. ще изплаща 50 на сто.

8.Минимален осигурителен доход:

За периода 2018-2020 година се увеличава минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за 2018 година в размер на 510 лв.; за 2019 година – 560 лв.; за 2020 година – 610 лв., като отпада скалата за определяне на диференцирани минимални осигурителни доходи, съобразно облагаемия доход.

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , .