Skip to contentПромяна на фонд за задължително допълнително пенсионно осигуряване

Законодателят е предвидил възможността осигуряващите се лица да могат да променят своя пенсионен фонд. Това може да се прави веднъж годишно, като процедурата вече е безплатна.
Каква е тя?
1.Потребителят няма задължение да се свързва с досегашния си фонд. Вместо това трябва да попълни заявление, предоставено от дружеството, в което иска да се прехвърли – това най-често се извършва в офис на приемащия фонд.

2.Също така се подписва и договор за предоставяната услуга. Такса за прехвърлянето няма, но по закон заявлението трябва да е нотариално заверено. Таксата за тази дейност на нотариус или помощник-нотариус е 6 лв.

3. Другият вариант е заявлението да се изпрати по електронен път и да се удостовери чрез електронен подпис и тогава не се дължи нотариална такса. НО, тази алтернатива, макар и да е въведена като опция, е много рядко използвана от пенсионните дружества и е предпоставка за възникването на услoжнения по прехвърлянето.

4.След като документите са надлежно предадени на новия пенсионен фонд, прехвърлянето все още не е приключено. Обикновено всички заявления за прехвърляне на партиди, подадени в рамките на едно тримесечие се изпълняват наведнъж. Това се прави, за да могат пенсионните дружества да спестят транзакционни разходи.

5.След това следва срок от един месец, в който Комисията за финансов надзор трябва да проследи дали всичко по подадените заявления е изрядно, а реалното прехвърляне приключва до средата на следващия месец.

6.Изключение има единствено при фондовете за доброволно пенсионно осигуряване. При тях прехвърлянето се извършва всеки месец.

7.От 2016 г. съществува и вариант прехвърлянето на партидата да се извърши не към друг частен пенсионен фонд, а към държавния. Към момента за родените преди края на  1959 г. осигурителната вноската е 19.8% и цялата отива в държавния фонд „Пенсии“. За родените след 1959 г. лица, вноската също е 19.8%, но тя се разделя на две – 14.8% отиват в държавния фонд за основна пенсия, а останалите 5% в частния за допълнителна. Ако лицето прехвърли партидата си в държавата, то няма да получава допълнителна пенсия от частен фонд, но и коефициентът на намаление на държавната му пенсия ще бъде по-малък и в крайна сметка ще получава една пенсия, която обаче в сегания период е по-голяма от двете/основната и допълнителната/ заедно.

8.Прехвърлянето на партидата в държавния фонд също става със заявление, но подадено в НАП. Агенцията уведомява фонда за промяната, като до 10-о число на месеца, следващ този, в който е подадено заявлението, фондът трябва да уведоми НАП за размера на партидата. Самото прехвърляне към сметка на НАП се извършва в рамките на следващите 6 месеца, а парите се съхраняват без доходност в т.нар. Сребърен фонд.

9.Тъй като в много случаи лицата не са заявили изричното си желание в кой частен фонд да се заведе партидата им, то и не всички знаят към кой такъв фонд са. Това може да се направи чрез електронните услуги на Националната агенция за приходите. Достъп до тях се осигурява чрез попълване на заявление за ползването им и издаването на ПИК (персонален идентификационен номер), което става във всеки офис на агенцията, независимо от адреса по лична карта на лицето. Електронната услуга дава достъп до информация за направени осигурителни вноски към универсален, професионален или доброволен фонд, както и възможност за подаване на данъчни декларации, а отскоро и за проверка на притежаваните от лицето акции и облигации през сайта на Централния депозитар.

10.На 1.01.2018 г. влязоха промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които променят сроковете за отказ от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ). Срокът става пет години преди достигане на пенсионна възраст на всеки индивидуално, а не както беше до 31.12.2017 – пет години преди възрастта на тези, които се пенсионират през съответната година.

Срокът за отказ от УПФ е пет години преди достигане на пенсионна възраст за мъжете и жените, които са се осигурявали при III-та категория труд. Това означава, че независимо дали сте учител, преподавател във ВУЗ или сте полагали труд при условия на I-ва или II-ра категория труд и следователно имате право да се пенсионирате по-рано или по-късно от стандартната възраст, крайният срок за отказ от УПФ е не Вашата лична възраст, а тази, на която бихте придобили право на пенсия, ако бяхте се осигурявали на общо основание при III-та категория труд. Конкретно, КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ОТКАЗ ОТ УПФ за жените и мъжете се определя от тяхната дата на раждане както следва:
(КСО, чл. 4б, ал. 1; Преходни и заключителни разпоредби, §154)
(“Краен срок” означава ПРЕДИ навършване на съответната въраст)

Отказът от УПФ става така:

  1. Подавате Заявление по образец в офис на НАП по местоживеене. Образец на Заявлението ще намерите тук: www.nap.bg/document?id=9592
  2. В месеца, следващ месеца на подаване на Заявлението:2.1 НАП насочва цялата Ви осигурителна вноска към НОИ и

2.2 Уведомява пенсионното дружество да прехвърли средствата по партидата Ви в УПФ в “Сребърния фонд”. Парите от “Сребърния фонд” пък ще бъдат прехвърляни на годишни порции към НОИ, когато НОИ започне да Ви изплаща пълен размер на държавна пенсия (без намаление).

  1. За да се убедите, че прехвърлянето на осигуряването Ви изцяло към НОИ е осъществено, проверявате фиша за месечната си заплата. В него НЕ трябва да има удръжка на реда, означен като “осигурителна вноска в ДЗПО” или подобно название. (ДЗПО е “Допълнително задължително пенсионно осигуряване”, Това са вноските Ви в УПФ).
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ДО

Вх. №……………..……                                                            ТД/ОФИС………….…..……

З А Я В Л Е Н И Е

за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ или съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО“ на държавното обществено осигуряване

От ……………………………………………………………………………………………………………………………….

(имена на осигуреното лице по документ за самоличност)

ЕГН / ЛН / ЛНЧ

Служебен № от регистъра на НАП

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Адрес за кореспонденция

………………………………………………………………………………………………..

Желая да променя осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“/ във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО“  на държавното обществено осигуряване с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд и средствата от индивидуалната ми партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени в „Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система“.

Дата:……………………….                                                                Подпис:………………………………..

(име, фамилия)

*Отнася се за осигурени лица, които са осигурени в универсален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Публикувано в Бланки, Декларации, Указания.

Етикети , , , .