Skip to contentПрофесионални дейности на рентгеновите лаборанти

Професионални дейности, които рентгеновите лаборанти могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар

Чл. 11. (1) Професионалните дейности, които рентгеновият лаборант може да извършва самостоятелно, са:

1. предоставяне и събиране на здравна информация, включващи:

а) запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение;

б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, ди-агностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г) информиране на пациента с цел получаване на информирано съгласие при извършване на изследвания, манипулации;

д) водене на медицинска документация;

е) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността;

ж) регулиране на потока от пациенти;

2. промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включващи;

а) дейности за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

б) извършване на профилактика в областта на хигиената, на индивидуалното и общест-веното здраве;

в) извършване на оценка на рискови фактори за здравето;

г) оказване на психологична помощ на пациента и семейството;

3. медицински и здравни грижи, включващи:

а) извършване на конвенционални рентгенографии;

б) извършване на мамографии;

в) извършване на класически томографии;

г) извършване на рентгенографии в операционни зали;

д) извършване на рентгенографии в шокова зала;

е) извършване на рентгенографии с мобилни рентгенови уредби;

ж) участие в извършването на компютър-томографско изследване;

з) участие в извършването на магнитнорезонансно изследване;

и) участие в извършването на лъчетерапевтични процедури;

к) участие в извършването на нуклеарномедицинско изследване;

4. извършване на психо-социална рехабилитация на пациенти със социалнозначими заболявания;

5. извършване на венозни инжекции;

6. оказване на спешни, хуманитарни и други дейности, включващи:

а) участие в дейности при бедствени ситуации;

б) участие в дейности по оказване на хуманитарна помощ;

в) извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо-и хипертермия;

г) оказване на първа медицинска помощ на пострадалия в отсъствието на лекар;

д) извършване на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб;

е) прилагане на методи за механична хемостаза;

ж) поддържане на проходимост на горни дихателни пътища;

пътища;

з) извършване на първична реанимация – непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане;

7. провеждане на обучение и изследвания, включващи:

а) участие в изследвания в областта на здравните грижи;

б) участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;

в) обучение, профилактика и възпитание на пациента и близките му;

г) участие в изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността;

д) участие в научни и експериментални дейности и разработване на проекти.

(2) Професионалните дейности по ал. 1 могат да се извършват от рентгеновия лабо-рант както самостоятелно, така и по лекарско назначение.

Чл. 12. Професионални дейности, които рентгеновият лаборант извършва по

лекарско назначение:

1. асистиране на лекаря при контрастни рентгенови изследвания;

2. асистиране на лекаря при интервенционални изследвания.

Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

Етикети , .