Skip to contentПрофесионални дейности на рехабилитаторите

Професионални дейности, които рехабилитаторите могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар

Чл. 13. (1) Професионалните дейности, които рехабилитаторът може да извършва самостоятелно, са:

1. предоставяне и събиране на здравна информация, включващи:

а) запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение;

б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, ди-агностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г) информиране на пациента с цел получаване на информирано съгласие при извършване на изследвания, манипулации;

д) водене на медицинска документация;

е) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността;

ж) регулиране на потока от пациенти;

з) отразяване в процедурната карта изпълнените за деня назначения;

и) информиране на лекуващия лекар за появата на абнормни или нежелани реакции;

2. промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включващи;

а) стимулиране на общата реактивност и закаляване на организма в рамките на про-вежданите профилактични и рекреационни мероприятия;

б) подпомагане на медико-биологичното възстановявяване и профилактика на услож-ненията;

в) осигуряване на максимално функционално възстановяване и ефективна ресоци-ализация;

г) поддържане на функционалното състояние и ограничаване на патологични по-следствия;

д) участие в изготвянето на медицинската експертиза за разрешаване на професионал-ните и социалните проблеми на застрашените от инвалидизиране лица;

3. медицински и здравни грижи, включващи:

а) извършване на мануално мускулно тестуване;

б) извършване на инхалационни процедури;

в) извършване на терапевтични процедури: електролечение, светлолечение, инхалационно лечение, кинезитерапия, лечебен масаж – класически и специализиран, екстензионно лечение, суспенсотерапия, рефлекторна кинезитерапия;

г) извършване на термолечение – топлолечение, криотерапия, хидротерапия;

д) извършване на балнеолечебни процедури – вътрешно приложение, иригационни процедури, водолечебни процедури, парни процедури, калолечебни процедури;

4. рехабилитация, включваща:

а) прилагане на помощни средства за позиционно лечение и за придвижване;

б) прилагане на ранна рехабилитация на хоспитализирани пациенти;

в) обучение на пациентите в ползване на помощни средства за придвижване;

г) подпомагане укрепването, адаптирането и връщането на лицата в семейството и социалната среда;

д) оказване на съдействие за адаптирането на обществото към индивида;

5. оказване на спешни, хуманитарни и други дейности, включващи:

а) участие в дейности при бедствени ситуации;

б) участие в дейности по оказване на хуманитарна помощ;

в) извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо-и хипертермия;

г) оказване на първа медицинска помощ на пострадалия в отсъствието на лекар;

д) извършване на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб;

е) прилагане на методи за механична хемостаза;

ж) поддържане на проходимост на горни дихателни пътища;

з) извършване на първична реанимация – непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане;

6. провеждане на обучение и изследвания, включващи:

а) участие в изследвания в областта на здравните грижи;

б) участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;

в) обучение, профилактика и възпитание на пациента и близките му;

г) участие в изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността;

д) участие в научни и експериментални дейности и разработване на проекти.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се извършват от рехабилитатора както самостоятелно, така и по лекарско назначение.

Чл. 14. Професионалните дейности, които рехабилитаторът извършва по лекарско назначение, са:

1. извършване на електро-светлолечебни процедури по общоприети методики, назна-чената активна и пасивна кинезитерапия; функционални измервания; водоструйни про-цедури и подводна кинезитерапия при амбулаторно и стационарно болни, в дозировка и последователност според изписаната от лекаря специалист рехабилитационна програма;

2. прилагане на терапевтични схеми при социалнозначими заболявания: неврологични, ортопедични и травматологични заболявания, при обездвижени болни;

3. извършване на лекарствена електрофореза с галваничен ток;

4. извършване на фонофореза;

5. провеждане на инхалация с лекарствени и солеви разтвори, минерални води и пр. ае-розоли; електроаерозоли; лекарствени вани;

6. извършване на масаж с лекарствени унгвенти и лосиони;

7. извършване на криопроцедури с лекарствени разтвори;

8. налагане на компреси с добавка на лекарствени продукти

9. провеждане на процедури с няколко фактора.

Рехабилитатор в център за социална рехабилитация и интеграция:

1 Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- извършва медицинска рехабилитация;

- участва в изготвянето на индивидуални планове за грижа на потребителите на услугата;

- участва в изготвянето на текущи тематични отчети;

- планира следващите дейности с потребителите;

- извършва подготовка на необходимите материали и уреди за работа;

- отговаря за измиването, дезинфекцията и стерилизацията на оборудването;

- води необходимата документация;

- отговаря за хигиенно епидемиологичното състояние на помещението в което работи;

- изразява своята лоялност към работодателя чрез готовността и ефективността при изпълнение на трудовите си задължения;

- спазва Етичния кодекс за работа с деца;

- участва в обучения и екипни срещи;

- изпълнява и други текущи задачи, възложени от работодателя;

- да притежава умения за работа в екип и комуникативност.

Изисквана минимална степен на завършено образование:

Ø Длъжността се заема от лице, което има:

- Медицинско образование – квалификационна степен магистър,бакалавър, специалист

Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

Етикети , , .