Skip to contentПрофесионални дейности на фелдшерите

Професионални дейности, които фелдшерите могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар

Чл. 7. (1) Професионалните дейности, които фелдшерът може да извършва самостоятелно, са:

1. предоставяне и събиране на здравна информация, включваща:

а) запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение;

б) запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, ди-агностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

в) запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г) информиране на пациента с цел получаване на информирано съгласие при извършване на изследвания, манипулации;

д) водeне на медицинска документация;

е) изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността;

ж) даване на указания на пациента при необходимост от вземане на материал за медико-биологични анализи;

з) проследяване и регистрация на лабораторни изследвания, манипулации и меди-цински грижи;

2. промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включващи:

а) промоция, профилактика и консултиране за социалнозначимите заболявания;

б) оказване на грижи за психичното, физическото и социалното здраве на лицата;

в) извършване на профилактика в областта на хигиената, на индивидуалното и общест-веното здраве, включваща:

аа) съветване за хигиена и хранене на бременни, жени в пуерпералния период и гинекологично болни;

бб) консултиране по въпросите на семейното планиране, сексуалното и репродуктивно здраве;

вв) информиране при безплодие;

гг) промоция на кърменето;

г) превенция и профилактика на сексуално предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токси-команиите, алкохолизма, тютюнопушенето, насилието, трудовите и битовите злополуки;

д) извършване на оценка на рискови фактори за здравето;

е) индентифициране на здравни проблеми и съвети на лица с повишен медицински риск;

ж) оказване на психологична помощ на пациента и семейството;

з) превенция на злокачествени заболявания на репродуктивната система;

и) консултиране за отглеждане на новороденото, включително за хранене, хигиена, имунизации;

к) обучение за самоизследване на млечни жлези;

л) консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;

3. медицински дейности и здравни грижи, включващи:

а) подготовка и извършване на медицински преглед на пациент чрез физикални методи на изследване – оглед, палпация, перкусия и аускултация; не се допуска самостоятелен преглед и назначение на лечение на деца до 3-годишна възраст;

б) предписване на разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и издаване на рецепти с изключение на тези от приложение № 1 на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 91 от 2009 г.) само при сключен договор с лечебно заведение;

в) наблюдение и регистриране на динамиката в развитието на болестния процес;

г) измерване и регистиране на пулс, кръвно налягане, дишане, температура, диуреза, електрокардиография;

д) извършване на общ и специален тоалет;

е) подпомагане на дишането;

ж) подпомагане при хранене и приемане на течности;

з) подпомагане на отделянето;

и) подпомагане на движението;

к) подпомагане при сън и почивка;

л) подпомагане при обличане и събличане;

м) участие при поддържане на оптимална температура;

н) подпомагане при поддържане на тялото чисто;

о) подпомагане при избягване на опасности;

п) осъществяване на предоперативни и следоперативни грижи за пациенти;

р) извършване на дейности съобразно национални здравни програми;

с) участие в организацията на профилактиката, контрола и епидемиологичния надзор на инфекции, свързани с медицинското обслужване;

4. ресоциализация, реадаптация и рехабилитация на пациента, включващи:

а) извършване на психо-социална рехабилитация на пациенти със социалнозначими заболявания;

б) общоукрепваща гимнастика;

в) ранна рехабилитация на хоспитализирани пациенти;

5. манипулации, включващи:

а) извършване на инжекции – подкожни, мускулни и венозни;

б) осигуряване на продължителен венозен достъп;

в) извършване на венозна пункция и вземане на кръв;

г) инстилиране на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж;

д) извършване на венозна инфузия;

е) извършване на очистителна и лечебна клизма;

ж) въвеждане и поддържане проходимостта на уретрален катетър при жена;

з) поддържане проходимостта на уретрален катетър при мъже;

и) обработка на рана;

к) парентерално въвеждане на лекарствени продукти и инфузионни разтвори;

л) извършване на влагалищна промивка;

м) извършване на тоалет на външни полови органи;

н) поставяне на интравагинални лекарствени продукти;

о) сваляне на конци и дренажи и поставяне на превръзки на рани;

п) отстраняване на шина;

р) извършване на промивка на конюнктивален сак;

с) извършване на стомашна промивка;

т) поставяне на назогастрална сонда;

у) извършване на асептични и септични превръзки;

ф) извършване на предна носна тампонада;

х) извършване на електрокардиография;

ц) местна аналгезия и хирургичен шев на меки тъкани;

ч) инцизия на фурункул и карбункул;

6. оказване на спешни, хуманитарни и други дейности, включващи:

а) участие в дейности при бедствени ситуации;

б) участие в дейности по оказване на хуманитарна помощ;

в) извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо-и хипертермия;

г) оказване на първа медицинска помощ на пострадалия в отсъствието на лекаря;

д) извършване на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб, поставяне на шийна яка;

е) извършване на механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарствени продукти;

ж) осигуряване и поддържане на проходимост на горни дихателни пътища;

з) извършване на първична реанимация – непряк сърдечен масаж и изкуствена вентилация;

и) поддържане на жизнените функции на пациента при състояния, застрашаващи жи-вота по време на транспортиране;

7. провеждане на обучение и изследвания, включващи:

) участие в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;

б) провеждане на обучение, профилактика и възпитание на пациента и близките му;

в) изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността.

(2) Професионалните дейности по ал. 1 могат да се извършват от фелдшера както самостоятелно, така и по лекарско назначение.

Чл. 8. Професионалните дейности, които фелдшерът може да извършва по лекарско назначение, са:

1. подготовка и извършване на преливане на кръв или на други продукти с биологичен произход;

2. провеждане на назначено от лекар лечение;

3. подготвяне и при необходимост подпомагане на пациента при извършване на медико-диагностични манипулации;

4. извършване и наблюдение на проби за чувствителност;

5. поставяне и сваляне на катетър или перфузионна игла в повърхностна вена;

6. наблюдение на поставени от лекар централни венозни катетри и имплантирани системи за съдов достъп, поставени от лекар;

7. разпределяне и даване на лекарствени продукти на пациентите;

8. наблюдение на хранителния режим на кърмаче;

9. осъществяване и наблюдение на специфични превръзки;

10. подготвяне и сваляне на конци, дренове и сонди;

11. поставяне на катетър за вземане на стерилна урина, промивка, впръскване на лекарствени продукти в пикочния мехур;

12. обработване и наблюдение на рани, фистули и стоми;

13. полагане на грижи и наблюдение на влагалищна пластика;

14. осъществяване на грижи и наблюдение на интубиран или трахеостомиран пациент, като първата смяна на канюлата на трахеостомата се извършва от лекар.

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

Етикети , .