Skip to contentПрофесия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК”

Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК”

Място на работа

В основни и средни общообразователни училища, професионални училища и гимназии, педагогически консултационни кабинети, детски педагогически стаи, центрове за работа с деца, обществени организации и др.

Основни задачи:

Педагогическият съветник извършва диагностична дейност с цел откриване и класифициране на всички проблемни и заслужаващи специално внимание ученици. Извършва индивидуално и групово консултиране на ученици, родители и учители, групова работа за развитие на умения за социален избор, осъществява и посредническа дейност с цел подпомагане на училищното и професионално ориентиране и преодоляване на различни конфликти. Взима участие в изготвянето на учебните програми.

Личностни качества:

Добра концентрация и разпределеност на вниманието;
• Умения за добро изразяване;
• Емоционална стабилност;
• Способност за бързо анализиране на даден проблем или ситуация;
• Способност за проявяване на търпение и да оказва влияние върху другите.

Служи си с:
Педагогическият съветник си служи с различни методически материали, води документация за учениците. Използва научна литература, различни технически средства, нагледни материали и пособия, офис техника, консумативи и др.

Взаимодействие:
С ръководителите на училището, в което работи, с учениците, с колеги учители, родители, с представители на различни държавни и обществени организации, имащи отношение към проблемите на подрастващите.

Работно място

Работното място на педагогическия съветник е функционално обзаведен кабинет. Характерът на дейността изисква приятна и уютна обстановка. Част от дейностите извършва в класни стаи, кабинети, зали и др.

Обучение:
За упражняване на професията е най-подходящо висше образование, по специалностите: „Психология“ и „Социална педагогика“. Обучение по тези специалности се провежда в гр. София – СУ „Св. Кл. Охридски“ и Нов български университет; в гр. Велико Търново – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; в гр. Благоевград – Югозападен университет „Неофит Рилски“; в гр. Пловдив – ПУ „П. Хилендарски“; в гр. Варна – ВСУ „Черноризец Храбър“.

Изучава:Обща психология, Етика, Социология, Възрастова психология, Основи на социалната работа, Училищна психодиагностика, Работа със семейството, Конфликти и преодоляването им, Училищно и професионално ориентиране, Формиране на социални и комуникативни умения, Социално педагогическо подпомагане на деца с проблеми и др.

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .