Skip to contentПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации, по Програма “Старт на кариерата”

Приложение № 3

към Заповед №РД01-631 от 29.08.2014г.

на министъра на труда и социалната политика

ПРОЦЕДУРА – 2014 г.

за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации,

по Програма “Старт на кариерата”

1. В срок до 01.09.2014 г. включително дирекциите “Регионална служба по заетостта” осигуряват обявяването на стартирането на процедурата на информационните табла в дирекциите “Бюро по труда” на:

1)   Образец на Заявление за кандидатстване за заетост по Програмата;

2)   Процедура 2014 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации по Компонент 1, по Програма “Старт на кариерата”;

3)   Критерии за подбор на участниците;

4)   Квоти за работни места в областните и общинските администрации за Процедура 2014 г.

Пълният комплект документи се публикува също така на интернет-страниците на МТСП (http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/startkariera.htm) и на Агенцията по заетостта.

2. В срок до 30.09.2014 г. включително кандидатите подават в дирекциите “Бюро по труда” по регистрация комплект документи със Заявление за участие в Програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. Документите се подават лично.

3. Със заповед на директорите на дирекциите “Бюро по труда” се сформират комисии, които извършват първоначалната обработка на документите, и попълват необходимите данни в макетите по Квота № 2 и Квота № 3. В срок до 03.10.2014 г. включително предоставят информацията на съответните дирекции “Регионална служба по заетостта” по електронен път. В срок до 09.10.2014 г. включително, дирекциите “Регионална служба по заетостта” обобщават информацията и я предоставят на Агенцията по заетостта. В срок до 14.10.2014 г. включително, обобщената от Агенцията по заетостта информация се изпраща обратно до дирекциите “Регионална служба по заетостта” и дирекциите “Бюро по труда”.

4. За всяко работно място, в рамките на утвърдената квота, се насочват за интервю всички лица, които кандидатстват за съответното работно място и отговарят на изискванията. Подборът се осъществява от съответния работодател.

5. В срок до 17.10.2014 г. включително Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си, а дирекциите “Бюро по труда” – на информационните си табла, списък на кандидатстващите лица по работни места. Дирекциите “Бюро по труда” предоставят на съответните ведомства списък на кандидатстващите лица и образец на протокол за проведените интервюта.

6. В срок до 22.10.2014 г. работодателите уведомяват дирекциите “Бюро по труда” за графика на интервютата с кандидатите. Дирекции “Бюро по труда” чрез дирекции “Регионална служба по заетостта” уведомяват Агенцията по заетостта за графика на интервюта за областни и общински администрации.

7. Лицата, подали документи за участие по програмата, следва да се информират за графика на интервютата от интернет-страницата на Агенцията по заетостта или от информационните табла в дирекции “Бюро по труда”  в срок до 28.10.2014 г. При явяване на интервю кандидатите следва да носят автобиография и документи, удостоверяващи завършено висше образование, ниво на владеене на чужд език и компютърна грамотност.

8. В срок от 29.10.2014 г. до 11.11.2014 г. работодателите провеждат интервюта с лицата. Работодателят класира кандидатите за всяко работно място. В рамките на утвърдената обща квота за съответното ведомство, работодателят може:

  • да класира някой от явилите се кандидати на интервю за друго работно място, за което няма кандидати;
  • да увеличи броя на работните места, за които има повече от един класиран кандидат, за сметка на работни места, за които няма или не са класирани кандидати.

9. В срок до 14.11.2014 г. областните и общински управи информират дирекциите “Бюро по труда” за направения подбор. Работодателят изпраща протокола за проведените интервюта и посочва класираните от него кандидати по поредност, като започва от класирания на първо място кандидат, неявилите се и неодобрени кандидати. Дирекциите “Бюро по труда” предоставят информацията на съответните дирекции “Регионална служба по заетостта”, а те след обработка – на Агенцията по заетостта. Обработените от Агенцията по заетостта данни се предоставят по обратния път на дирекциите “Бюро по труда”.

10. В срок до 21.11.2014 г. Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си, а дирекциите “Бюро по труда” – на информационните си табла, списък с класираните от работодателите лица.

11. Кандидатите следва да проверят в интернет-страницата на Агенцията по заетостта или на информационните табла на дирекциите “Бюро по труда” резултатите от извършения подбор.

12. При условие, че едно лице е класирано на първо място при повече от един работодател, в срок до 27.11.2014 г. то следва да направи писмено в дирекция „Бюро по труда“ своя избор на работно място. В случаите, когато едно лице е класирано на първо място при работодател от квота №2 и/или квота №3 и това променя класацията в останалите квоти, Дирекции “Бюро по труда” чрез дирекции “Регионална служба по заетостта” уведомяват Агенцията по заетостта.

13.В срок до 01.12.2014 г. включително списъкът на класираните лица се публикува на интернет-страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции “Бюро по труда”.

14. Дирекциите “Бюро по труда” предоставят по електронен път на областните и общински администрации списък на работните места и съответните лица, които ще бъдат насочени от дирекциите “Бюро по труда” за започване на работа по Програмата.

15. След публикуването на списъка по т. 13, дирекциите “Бюро по труда” с насочващо писмо към работодателя изпращат лицата за започване на работа.

16. Насочването на одобрения кандидат за започване на работа се извършва от дирекция “Бюро по труда”, в която е регистрирано безработното лице. Областните и общински администрации сключват договор с дирекцията “Бюро по труда”, на територията на която се намира работното място. Всяко лице, което няма регистрация в дирекция “Бюро по труда” като безработен, в срок до един месец от публикуване на окончателния списък, следва да си направи такава.

17. След приключване на процедурата, дирекциите “Регионална служба по заетостта” предоставят на Агенцията по заетостта пълна информация за подбора на лицата и списъка с одобрените лица. Агенцията по заетостта от своя страна предоставя информацията на Министерството на труда и социалната политика.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , .