Skip to contentПубликуване на електронните страници на задължителна информация за услугите предоставяни от образователните институции

Публикуване на електронните страници на задължителна информация за услугите предоставяни от образователните институции

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, в срок до 29 януари трябва да се  публикува  задължителната информация на електронните страници на образователните институции.

Приложение:

 1. Обобщена информация за мерките, включени в  Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“,
 2. Информация по предоставянето на услугите и
 3. Образци на заявления по предоставянето на услугите.

В публикуваните  образци на заявления в рубриката „До директора на …“   се изписва името на конкретната институция. В описанията на предоставяните услуги се  конкретизира  и вписва електронния адрес и служебните телефони за контакт, както и възможността услугата да се предоставя по електронен път при наличие на такава възможност.

Приложения:

 1. Обобщена информация за по Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“.
 2. Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите.
  • Издаване на диплома за средно образование

  Свали документ

  • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

  Свали документ

  • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

  Свали документ

  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

  Свали документ

  • Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация

  Свали документ

  • Издаване на удостоверения и свидетелства за валидиране на професионална квалификация

  Свали документ

  • Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

  Свали документ

  • Издаване на свидетелство за задължително предучилищно образование

  Свали документ

  • Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности

  Свали документ

  • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

  Свали документ

  • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I  до VI в училище на чужда държава

  Свали документ

  • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование/ в сила от учебната 2021-2022 година

  Свали документ

  • Задължителна информация за образователните услуги

  Свали документ

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

  Етикети , .