Пълномощно-образец

03.11.2011 Без категория и заповеди

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЕГН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Паспорт/лична карта №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издаден на _ _/_ _/ 20__ год.                с валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.

Постоянен адрес в България: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Адрес в чужбина: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

УПЪЛНОМОЩАВАМ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЕГН_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

лична карта  №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издадена на _ _/_ _/_ _ _ _год.             с валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.

адрес: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Да ме представлява и подписва пред компетентните органи и навсякъде, където е необходимо, във връзка с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Пълномощното е безсрочно/валидно до  _ _/_ _/20__ год.

_____, _ _/ _ _/ 200_ год.                  УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

пълномощно-образец, саморъчн пълномощно, упълномощаване,


Powered by WordPress. Designed by elogi.