Skip to contentРанно пенсиониране на учителите

Поради влиянието на множество фактори върху здравословното и психическо състояние на лицата, упражняващи учителска професия, законът предвижда (§ 5 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО) облекчени условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за тази категория работници и служители.

Средствата, чрез които се финансира реализирането на облекчения режим при пенсиониране на учителите се осигуряват от Учителски пенсионен фонд (УПФ).

Учителският пенсионен фонд се създава през 1997 г.  Средствата в Учителския пенсионен фонд се набират от разликата между осигурителната вноска за учителите и

осигурителната вноска за трета категория труд, лихви, дарения и други. Към настоящия момент осигурителната вноска за учителския пенсионен фонд е в размер на 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя (работодателя).

Набраните средства се разходват за изплащане на пенсиите и добавките по § 5,ал.2 и ал.3 от КСО.

За да възникне правото на ранно пенсиониранеса предвидени две предпоставки, които трябва да са налице едновременно:

1. Навършване на определена възраст – три години по-малко от възрастта по чл.68, ал.1 от КСО.

2. Наличие на определен учителски осигурителен стаж – 30 години за мъжете и 25 години за жените.

От 31 декември 2011 година, изискуемият учителски осигурителен стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 33 години за мъжете и 28 години за жените.

Кой осигурителен стаж се счита за учителски?

Учителският осигурителен стаж е дефиниран в чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):

Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения.

Освен този общ принцип за определяне на осигурителния стаж като учителски, разпоредбите на НПОС предвиждат и изключения:

‐ За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник‐ директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма

задължителна преподавателска работа;

‐ За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността „възпитател“ в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж,

положен след 1 януари 2008 г. на длъжността „възпитател“ в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на

длъжността „педагог“ или „възпитател“ в домовете за медико‐социални грижи за деца и в детските ясли.

‐ Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, съгласуван с управителя

на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.

Длъжностите, които са включени в този списък, са следните:

‐ помощник директор с преподавателска заетост;

‐ ръководител на филиал в МУЦТПО;

‐ ръководител на учебно изчислителен кабинет;

‐ педагогически съветник;

‐ хореограф;

‐ корепетитор;

‐ логопед;

‐ педагог;

‐ психолог;

‐ инструктор по трудово обучение;

‐ дружинен ръководител;

‐ преподавател;

‐ рехабилитатор;

‐ инструктор по кормилни упражнения.

В случаите, когато трябва да се установи изпълнението на пълната норма задължителна преподавателска работа, за установяване на това обстоятелство се представят удостоверения от съответното учебно или  учебно- възпитателно заведение. Удостоверенията се издават въз основа на утвърдените в началото на всяка учебна година списъци, материалните книги или изплащателните ведомости. В удостоверенията се посочва периодът, през който лицето е изпълнило пълната норма задължителна преподавателска работа. Ако няма данни за изпълнена пълна норма за задължителна преподавателска работа, каквото е изискването на чл. 19, ал. 2 НПОС, осигурителният стаж, положен на съответната длъжност, независимо, че е включена в списъка по-горе, не може да се зачете за учителски осигурителен стаж.

Задължително е още едно условие за реализиране на възможността за ранно пенсиониране.

В чл. 19, ал. 4 от НПОС е регламентирано, че право на ранно пенсиониране имат лицата, които към датата на освобождаване от учителска длъжност или приравнена на нея са изпълнили условията за пенсиониране по тези разпоредби.

Следователно право на пенсия придобиват лицата, които към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсията са освободени от учителска длъжност или от приравнена такава. Много често това изискване се пропуска от лицата, които претендират за възможността да се пенсионират по облекчения ред. Няма да могат да се възползват от ранното пенсиониране лица, които към момента на подаване на заявлението за пенсиониране са работили и са били освободени от длъжност различна от учителската, независимо дали имат необходимата възраст и учителски осигурителен стаж.

Не се съдържат допълнителни изисквания в КСО и НПОС относно вида на трудовия договор, по който работи учителят, напр. дали е срочен, в това число и по заместване или безсрочен.

На лицата, които упражнят правото на ранно пенсиониране се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 от КСО и намален с 0,2 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл.68, ал.1 от КСО.

Тази хипотеза касае лицата, които са решили да се възползват от облекчения режим на ранно пенсиониране. Тя се отнася за случаите, когато лицето не е изпълнило изискванията за пенсиониране при общите условия (няма необходимата възраст и/или осигурителен стаж), но отговаря на изискванията за ранно пенсиониране.

Упражняването на правото на ранно пенсиониране води след себе си една негативна за лицето последица, а именно намален размер на пенсията с 0,2 % за всеки месец, който не му е достигал за придобиване на право на пенсия при общите условия. Учителския пенсионен фонд  не накърнява бюджета на държавното обществено осигуряване, осигурен по общия ред във фонд „Пенсии” от всички осигурени лица. Пенсията за ранно пенсиониране, изплащана от Учителския пенсионен фонд е срочна – до момента, в който лицето отговори на общите изисквания за пенсиониране по чл.68 от КСО. След този момент учителят започва да получава пенсията си в пълен размер от фонд „Пенсии.

На лицата, които са се възползвали от ранното пенсиониране не се изплаща добавка от Учителския пенсионен фонд дори и след като вече придобият правото на пенсиониране по общите условия. Добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,2 на сто за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след навършване на възрастта за ранно пенсиониране, се изплаща на онези, които не са упражнили правото си на ранно пенсиониране

На учителите, които имат изискуемия за ранно пенсиониране учителски осигурителен стаж, но се пенсионират след като навършат възрастта по чл.68, ал.1, но без да са придобили право на пенсия при общите условия, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на общите условия по чл.68, но не по-късно от навършване на 65 годишна възраст.

Правото на пенсиониране на учителите по реда на § 5 от ПЗР на КСО е една правна възможност за тях, предвидена с цел да облекчи лицата, упражняващи учителска професия и приравнени на нея. Важно от практическа гледна точка е уточнението, че пенсионирането въобще, а в частност и ранното пенсиониране по § 5 е право на работника или служителя, което се реализира по негово желание и след негово лично волеизявление. Ако лицето отговаря на условията за ранно пенсиониране, негово право е да реши ще се ползва ли от този ред за пенсиониране.

В практиката трайно се е наложило тълкуването, че разпоредбата на чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда се прилага и в случаите на придобито право на пенсия по § 5 от КСО. Работодателят може да прекрати с предизвестие трудовия договор на учител, на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, при наличие на горецитираните условия запридобиване право на пенсия по § 5 от ПЗР на КСО. С цитираната разпоредба се дава правна възможност на работодателя по своя преценка да прекрати трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работодателят не е длъжен, но може да се възползва от възможността, която законът му предоставя. При това основание не е необходимо подаване на молба от работника или служителя, защото прекратяването е по инициатива и по преценка на работодателя. От текста на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ е видно, че това е право на преценка на работодателя, поради което съгласието на работника или служителя, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в тази хипотеза, не е необходимо. Не се прилагат в тези случаи и правилата за предварителна закрила при уволнение по чл.333 от КТ.

Що е то „ранно пенсиониране на учителите” ?

КОГА се реализира ранното пенсиониране ?

Кой осигурителен стаж е УЧИТЕЛСКИ ?

КАК се реализира ранното пенсиониране ?

Чл. 328, т.10 от КТ и ранното пенсиониране .

Учителският пенсионен фонд (УчПФ)

Какво представлява срочната пенсия от УчПФ ?

Кога и каква добавка се изплаща от УчПФ ?

Обезщетението при ранно пенсиониране  .

http://www.podkrepa-varna.org/downloads/ranno_varna.pdf

Подобни документи

Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

Етикети , , , , , .