Skip to contentРевизионна книга и заверяване

Констатациите от извършените проверки и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство се вписват в ревизионна книга – чл. 408 от Кодекса на труда (КТ).

Всеки работодател е длъжен да осигури ревизионни книги в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд. Те се предоставят на контролните органи – Инспекцията по труда или на органите, осъществяващи вътрешноведомствен и външноведомствен контрол (чл. 400 и 401 от  КТ) при извършване на проверки.. Работодателите са задължени да получат заверка на книгата от съответната дирекция „Инспекция по труда“. С тази заверката се удостоверява началната дата на завеждане на книгата от работодателя.
За извършване на тази заверка на ревизионната книга, е необходимо да се прошнурова и прономерова с поредни номера книга (няма образец), която да се представи в дирекция „Инспекция по труда“, по седалище на предприятието или на неговите поделения или по местонахождението на обектите и работните площадки, както и на другите места, на които се полага наемен труд. За всяка представена книга се издава входящ номер в деловодството на дирекция „Инспекция по труда“. Отделна и заверена ревизионна книга работодателят следва да има за всеки отделен обект, работна площадка, място, на което се полага труд.
Заверката се извършва с печат върху книгата, в който се вписват наименованието на работодателя (фирмата на работодателя), поставя се неговия печат и подпис. Такса за извършване на заверка на ревизионна книга не се дължи.
Задължението за заверяване възниква към момента на откриване на предприятието по смисъла на § 1, т. 2 ДР КТ. Ревизионната книга следва да се съхранява в предприятието, и такава да има в неговите поделения, обекти, работни площадки, както и на другите места, на които се полага наемен труд. Тя отразява:

  • всички действия, предприети от контролните органи при посещаване на предприятието за извършване на проверка.
  • резултатите от действията на контролните органи.
  • предписанията на контролните органи в резултат на извършените проверки (принудителни административни мерки – чл. 404, ал. 1, т. 1 КТ), които са задължителни за изпълнение и се приемат за връчени от момента на вписването им.
  • вписвания относно приложени други принудителни административни мерки, като съставени актове за спиране въвеждането в експлоатация на сгради, машини или съоръжения, съставени актове за отстраняване на работник или служител от работното му място например, постановления за обявяване на трудово правоотношение или съдържанието на съставените от инспектора актове за установяване на административни нарушения, които не могат да бъдат връчени веднага  – чл. 416, ал. 2 от КТ .

Неизпълнението на задължението за заверяване на ревизионна книга от дирекция „Инспекция по труда“ е нарушение на трудовото законодателство.
Отговорността се търси от работодателя и от отговорното длъжностно лице.
Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 2500 до 10 000 лв.
Предвидена е и административнонаказателна отговорност за маловажни случаи за нарушение, което може да бъде отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в КТ, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители – тогава виновното лице се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв.
Работодател, длъжностно лице или работник или служител, който в едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление не плати наложената му имуществена санкция или глоба, дължи лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 20 пункта.

Цитирам: „Всеки работодател е длъжен да има ревизионна книга, в която да вписва констатациите и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство (чл. 408 на КТ). Тази книга се заверява от Инспекцията по труда и при поискване се предоставя на контролните органи.

За книга може да се използва обикновена тетрадка, която преди да бъде занесена за регистрация трябва да бъде прономерована, прошнурована и заверена с подписа на работодателя. Регистрацията е безсрочна, а за нея не се дължат такси. Прави се при започване дейността на предприятието при подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.“

Публикувано в Бланки, Указания.

Етикети , , .