Skip to contentРегистриране на кладенец за собствени нужди

Наближава крайният срок за регистрация на кладенци и сондажи. Нерегистрираните до 28 ноември съоръжения ще бъдат обявявани за незаконни и ще бъдат ликвидирани за сметка на собственика им.

До 28 ноември собствениците на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, дренажи и други трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция.

Редът за регистрация е различен за граждани и за стопански субекти. За регистрация на изградени кладенци за собствени нужди гражданите трябва да подадат заявление, което съдържа данни за поземления имот, дълбочина на кладенеца, начин на черпене на водата и цел за която се ползва.

Ето всички стъпки и необходимите документи.

Регистрация на кладенци за граждани

За регистрация на изградени кладенци за собствени потребности на гражданите е необходимо да се подаде заявление, което съдържа:
1. трите имена на собственика на имота;
2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
3. дълбочина на кладенеца;
4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
5. начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;
6. цел, за която се ползва водата.

Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде и чрез кмета на населеното място, като за постъпилите заявления кметовете издават входящ номер и на всеки 14 дни ги предават на съответната басейнова дирекция, допълва БНР.

Гражданите не плащат такса за регистрация на кладенци за собствени нужди. Това са кладенци, чиято вода се ползва за битови цели, за поливане и за отглеждане на животни за нуждите на домакинството.

Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци.

Необходими документи:

 1. За регистрация на водовземно съоръжение  /кладенци, сондажи, каптажи и дренажи/, за които не е издадено разрешително
  по реда на Закона за водите и които са предназначени  за задоволяване на собствени потребности (до 10 куб.м. на денонощие)
 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост на имота, в който е разположено водовземното съоръжение;
 3. Декларация за намеренията за консервирането или ликвидирането на съоръжението /за кладенците, които няма да се ползват/;
 4. Молба за издаване на удостоверение;
 1. Документ, удостоверяващ дата на изграждане на водовземното съоръженние, на основание на чл.44, ал.5 от ЗВ (за новоизградени съоръжения)
 1. За уведомление за изграждане и регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите
 1. Уведомление по образец
 2. Копие на документ за собственост на имота, в който ще бъде разположено водовземното съоръжение;

Актуална скица на имота, където ще се изгражда съоръжението, издадена/заверена от компетентния орган;

Уведомление за регистрация на кладенци за собствени потребности на физически лица (ОБРАЗЕЦ РГ1).

Възможни начини за заявяване

• През портал за предоставяне на електронни услуги
• Със заявление на гише в център за административно обслужване
• Със заявление по пощата
• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката, и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) .
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето „Уникален номер на заявка“. Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Публикувано в Молби и заявления, Наредби и постановления.

Етикети , , .