Skip to contentРехабилитация и балнеотуризъм по здравна каса

Рехабилитация и балнеотуризъм

https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/rehabilitaciya-i-balneoturizm/informaciya-za-polzvane-na-bazite-za-rehabilitaciya/

Информация за ползване на базите за рехабилитация

Съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за хората с увреждания – хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалиди имат право на целева помощ съобразно увреждането – балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.

Целевата помощ е в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Лицата, с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи. Целевата помощ се изплаща на лицата от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след представяне на разходооправдателни документи за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.

При извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт или Министерството на здравеопазването, както и в специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на здравеопазването за дейности по чл. 22 от Закона за лечебните заведения, целевата помощ се изплаща на съответния обект или специализирана болница за рехабилитация след представен от тях разходооправдателен документ.

Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на отдих до 15 дни веднъж годишно и профилактика и рехабилитация до 30 дни общо два пъти годишно в почивните бази и болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и „Профилактика, рехабилитация и отдих“ – ЕАД, като заплащат 25 на сто от стойността им. Разликата до пълната стойност е за сметка на държавния бюджет (съгласно чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите).

Списък на базите за рехабилитация

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД е дружество към Министерство на Здравеопазването, което ръководи широка мрежа от лечебно-рехабилитационни заведения, разположени в райони, богати на естествени лечебни фактори – минерални води, лечебна кал и подходящ микроклимат.

Основната дейност на дружеството е лечение и рeхабилитация на различни групи заболявания в подострата им и хронична фаза, първична и вторична физиопрофилактика.

Филиали в страната
Нареченски бани функционални разстройства на нервната система; ендокринно-обменни заболявания – захарен диабет, тиреотоксикоза, затлъстяване; сърдечно-съдови заболявания; заболявания на централната нервна система
Баните-Смолянско заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система; следфрактурни състояния, луксации, дистрози, контузии, увреждания на меките тъкани, усложнения след травматични състояния; заболявания на стомашно-чревния тракт и чернодробно-жлъчни
Кюстендил хронични заболявания на опорно-двигателния апарат, следфрактурни състояния; заболявания централната и периферна нервна система; гинекологични заболявания; кожни заболявания, състояния след термична травма
Вършец ендокринно-обменни забоявания; сърдечно-съдови; заболявания на централна, периферна нервна система и на опорно-двигателния апарат
Поморие заболявания на опорно-двигателния апарат; заболявания на периферната нервна система; гинекологични заболявания и стерилитет; кожни заболявания
Овча могила заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалително и дегенеративно естество, посттравматични такива с мускулни контрактури; заболявания на периферната нервна система; стомашно-чревни, чернодробни-жлъчни и обменни заболявания
Баня – Карловско заболявания на опорно-двигателния апарат; заболявания на периферната нервна система; кожни заболявания; възпалителни гинекологични заболявания и стерилитет
Павел баня вертеброгенни заболявания; заболявания на опорно-двигателния апарат с дегенеративен и постравматичен характер; заболявания на централната и периферна нервна система от възпалителен, токсичен и травматичен характер (вкл. остатъчни явления – парези, парализи)
Момин проход заболявания на периферната и централна нервна система с остатъчни явления; хронични дихателни заболявания; кожни заболявания
Хисаря бъбречно-урологични заболявания; заболявания на стомашно-чревния тракт и чернодробно-жлъчни (вкл. заболявания след вирусен хепатит); ендокринно-обменни заболявания
Велинград заболявания на опорно-двигателен апарат от дегенеративно, възпалително и обменно естество; функционални заболявания на нервната система и заболявания на централната и периферна нервна система; хронични заболявания на дихателната система

Във всички филиали на “СБР-НК”ЕАД има съвременно оборудвани сектори за апаратна физиотерапия и електродиагностика, лазертерапия, парафинолечение, кинезитерапия и балнео- и водолечение. Приоритет на част от филиалите е наличието на естествени калонаходища. Във филиал Баня, Карловско калта е изворно-торфена, в Кюстендил-торфена, а в Поморие-лиманна. За филиалите в Сандански, Велинград и Вършец благоприятен лечебен фактор е съчетанието на специфичния климат и минерална вода.

От първостепенно значение за добрите резултати при хора с увреждания – деца и възрастни е прилагането на съвременни методи на комплексно обслужване. В изработването на лечебна програма след прецизна оценка на рехабилитационния потенциал на пациента участват: лекари специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, невролози, интернисти, кинезитерапевти, рехабилитатори и др.

Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински специализирани болници за рехабилитация за лечение на ветераните от войните и придружител при нужда по преценка на лекар, както и за отдих, профилактика и рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали.

Публикувано в Указания.

Етикети , , .