Skip to contentРъководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията

132 Ръководители в преработващата и добивната

промишленост, строителството и дистрибуцията

Ръководителите в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията планират, организират и координират дейности по производство, добив, строителство, доставки, складиране и транспорт. Те са ръководители на отдели в предприятия или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Ръководителите в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията изпълняват следните основни задачи: планират дейностите по отношение на качеството и количеството на крайната продукция,

разходи, своевременност и изисквания към работата; контролират производствената дейност и процедури за качество чрез планиране на поддръжката, определят работното време и доставка на оборудване; изготвят оферти и договори;

съставят и управляват бюджети, наблюдават произведената продукция и разходите за нея и оптимизират процеси и преструктурират ресурси за минимизиране на разходите; контролират придобиването и инсталирането на нови машини,

съоръжения и оборудване; контролират изготвянето на производствени записвания и отчети; координират изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; планират и управляват ежедневни дейности; контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Тази група включва следните единични групи:

1321 Ръководители в преработващата промишленост

1322 Ръководители в добивната промишленост

1323 Ръководители в строителството

1324 Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях

1321 Ръководители в преработващата промишленост

Ръководителите в преработващата промишленост планират, управляват и координират дейности свързани с производството на стоки, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива,

доставяне на води, канализационни услуги и управление на отпадъци. Те са ръководители на производствени отдели на големи предприятия или управители на малки производствени предприятия.

Ръководителите в преработващата промишленост изпълняват следните основни задачи:

• определят, изпълняват и контролират продуктови стратегии, по-

литики и планове;

• планират дейностите по отношение на качеството и количеството на крайната продукция, разходи, своевременност и трудови изисквания;

• контролират производствената дейност и процедури за качество чрез планиране на поддръжката, определят работното време и доставка на оборудване;

• съставят и управляват бюджети, наблюдават произведената продукция и разходите за нея и оптимизират процеси и преструктурират ресурси за минимизиране на разходите;

• консултират и информират други ръководители относно произ-

водството;

• контролират придобиването и инсталирането на нови машини,

съоръжения и оборудване;

• контролират изготвянето на производствени записвания и отчети;

• координират изпълнението на изискванията за здравословни и

безопасни условия на труд;

• откриват бизнес възможности и определят продукти, които да

бъдат произвеждани;

• проучват и прилагат задължителни и законови изисквания, засягащи производствените дейности и околната среда;

• контролират осигуряването на производствени квоти за специализирани продукти и сключват договори с клиенти и доставчици;

• контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

–– Управител, преработваща промишленост

–– Началник производство

–– Главен инженер, преработваща промишленост

–– Ръководител, производствено поделение

–– Ръководител, отдел в промишлеността

Не включва:

– Специалист с контролни функции, преработваща промишле-

ност – 3122

1322 Ръководители в добивната промишленост

Ръководителите в добивната промишленост планират, управляват и координират дейности по подземен или открит добив, експлоатация на кариери,

добив на нефт и природен газ. Те са ръководители на отдели или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Ръководителите в добивната промишленост изпълняват следните основни задачи:

• консултират се с други ръководители за определяне на производствени квоти, планиране на райони за добив и изготвят стратегически планове за транспортиране и съхранение на добитите суровини;

• оценяват ефективността на обектите за добив, за да определят съответните технологии, оборудване и персонал и при необходимост да променят работния график или оборудване;

• планират дейностите по отношение на качеството и количеството на крайната продукция, разходи, своевременност и трудови изисквания;

• контролират производствената дейност и процедури за качество чрез планиране на поддръжката, определят работното време и доставка на оборудване;

• съставят и управляват бюджети, наблюдават произведената продукция и разходите за нея и оптимизират процеси и преструктурират ресурси за минимизиране на разходите;

• контролират придобиването и инсталирането на нови машини,

съоръжения и оборудване ;

• контролират изготвянето на производствени записвания и отчети;

• координират изпълнението на изискванията за здравословни и

безопасни условия на труд;

• проучват и прилагат задължителни и законови изисквания, засягащи добивните дейности и околната среда;

• контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

–– Управител, добивна промишленост

–– Началник, рудник

–– Ръководител участък, добивна промишленост

–– Ръководител подземен обект

–– Главен инженер, добивна промишленост

Не включва:

– Заместник-директор, в мина – 3121

– Началник смяна, подземен минодобив – 3121

– Специалист с контролни функции в кариери – 3121

1323 Ръководители в строителството

Ръководителите в строителството планират, управляват и координират изграждането на жилищни и нежилищни сгради и строителни съоръжения.

Те са ръководители на отдели или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Ръководителите в строителството изпълняват следните основни задачи:

• разчитат архитектурни планове и спецификации;

• координират трудови ресурси и доставянето на материали, машини,съоръжения и оборудване;

• преговарят със собственици на сгради, строителни предприемачи и подизпълнители, за да се гарантира изпълнението на даден проект в срок и в рамките на определения бюджет;

• изготвят оферти и договори;

• разработват и внедряват координирани работни програми за строителни обекти;

• осигуряват спазването на строителното законодателство и стандартите за работа, качество, разходи и безопасност;

• организират представянето на строителни планове пред съответната местна администрация;

• ръководят строителните работи по договор или специализирани

строителни услуги, извършвани от подизпълнители;

• осигуряват строителния надзор от съответните компетентни органи;

• изготвят и управляват бюджети, контролират разходи и осигуряват ефективно използване на ресурсите;

• контролират подбора, обучението и работата на персонала и подизпълнителите.

Примерни длъжности в единичната група:

–– Строителен предприемач

–– Управител, строителство

–– Началник, строителен обект

Не включва:

– Технически ръководител, строителство – 3123

– Строител, жилища – 7111

1324 Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях

Ръководителите снабдяване, дистрибуция и сродни на тях планират,управляват и координират пътнически транспортни системи и съоръжения, доставките, транспорта, складирането и дистрибуцията на стоки. Те са ръководители на отдели в предприятия или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Ръководителите снабдяване, дистрибуция и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

• определят, изпълняват и контролират стратегии, политики и пла-

нове, свързани със закупуването, складирането и дистрибуцията

на стоки;

• изготвят и изпълняват планове за поддържане на необходимите

стокови запаси с минимални разходи;

• сключват договори с доставчици, за да бъдат изпълнени изискванията за качество, цена и доставка;

• контролират и наблюдават системи за складиране и инвентаризация, за да бъдат изпълнени изискванията за снабдяване и нивата

на стоковите запаси;

• контролират дейностите, свързани със сухопътния, водния и въз

душния транспорт;

• управляват системи за записване и проследяване движението на стоки, за да се гарантира пренареждане на поръчките и снабдяване с нови стоки в оптимални срокове;

• поддържат връзки с други отдели, звена и клиенти относно изис-

кванията за външни стоки и свързаните с тях спедиция и транспорт;

• контролират записванията на транзакциите, свързани със закупуване, складиране и дистрибуция на стоки;

• изготвят и управляват бюджети, контролират разходи и осигуряват ефективно използване на ресурсите;

• изготвят и ръководят оперативни и административни процедури;

• планират и управляват ежедневните дейности;

• контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

–– Директор, закупуване

–– Мениджър, логистика

–– Управител, транспорт

–– Управител, складово стопанство

–– Началник, автогара

–– Началник, железопътна гара

–– Началник, аерогара

–– Началник, метростанция

–– Ръководител отдел, доставки

–– Ръководител отдел, дистрибуция

Бележка:

Изпълнителните директори на авиационни, железопътни и други транспортни

компании, които имат йерархична структура на управление се класифицират в единична

група 1120 Управляващи и изпълнителни директори

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , .