Служебна бележка за инструктаж по безопасна работа

17.11.2011 Без категория и заповеди

………………..
Предприятие

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

№ . . . . . . . . ./. . . . . . . . . г.
До ръководителя на ………………..
………………..
(обект, цех, участък, звено, отдел)
при ………………..
(предприятие)
На г-н (жа) ………………..
е проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на …………………………….. г.
Провел началния
инструктаж: ………………..
(име, фамилия, длъжност)
(подпис)
Инструктирано
лице: ………………..
(име, фамилия, длъжност)
(подпис)

служебна бележка за инструктаж по безопасна работа, служебна бележка за разрешение за работа, служебни бележки,


Powered by WordPress. Designed by elogi.