Skip to contentСлужители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи

4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи

Служителите, водещи статистически, финансови и застрахователни документи получават, съставят и изчисляват статистически или актюерни данни или извършват помощни административни задачи, свързани с транзакции на банки, застрахователни и други финансови компании.

Служителите, водещи статистически, финансови и застрахователни документи, изпълняват следните основни задачи:

•обработват застрахователни документи: сключват и прекратяват застраховки, нанасят изменения в условията и плащанията;

•получават и събират статистически или актюерни данни чрез обичайни или специални източници на информация;

•изчисляват общите суми, средната стойност, застрахователните проценти и други подробности като ги представят в необходимата таблична форма;

•изготвят финансови документи и изчисляват лихви, такси за посредничество и платими задължения за гербови марки;

•поддържат документация по регистрация на облигации, акции и други ценни книги, закупени или продадени от името на клиенти или работодатели.

Примерни длъжности в единичната група:

–Отчетник, оценки на рискове и застраховки

–Отчетник, статистически документи

–Отчетник, данъци

–Отчетник, облигации

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , , , .