Skip to contentСметка за изплатени суми

НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ______________________________________________________________________________________________________

ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП ___________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________ Адрес за кореспонденция ____________________________________________

СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ

N …………../……..… 20…г.

ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА

Съгласно договор № …………….от ……………20… г., на ……………………………………………….…………..…………………………………

(вписват се собствено име, презиме  и фамилно име на лицето)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП: ……………….………, постоянен адрес: ..…………………………………….……………,

(вписва се точният адрес на лицето -  гр./с., община/район, ж.к., ул. №, бл., вх., ап.)

следва да се изплати сумата ……………………….. лв. словом…………………………………………………………………………………………….

Сумата по тази сметка се изплаща за периода от ………..………….… 20…г. до ………..……………. 20…г.

(вписват се съответните дата и месец)

1. Сума по тази сметка                                                                                                                              …………………………….. лв.

2. Нормативно признати разходи за дейността (10%, 25%, 40% или 60% от ред 1)                        ………………………………..… лв.

3. Облагаем доход по тази сметка (ред 1 – ред 2)                                             ..……………………………. лв.

4. Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице)                                            ………………………………….. лв.

5. Осигурителен доход от сумата на ред 1, върху който се дължат

осигурителни вноски (попълва се от физическото лице)                                                                 ……….…………………… лв.

Попълва се от физическото лице 1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто : да      не Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.

2. През месец…………………….20……г.  съм осигурен върху максималния осигурителен доход: да не

Ако месечният Ви осигурителен доход (без сумата по тази сметка, посочена на ред 1) е равен или превишава максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, отбележете “да” и в този случай  редове 5 и 6 не се попълват. За 2012 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв.

3. Пенсионер съм: да и желая да бъда осигуряван за фонд „Пенсии” на ДОО и ДЗПО:  да

Подпис:__________________________

6. Задължителни осигурителни вноски, в т.ч. за: ……….……………..…..лв.

а) Фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО):

(7,9% от ред 5 за родените преди 1 януари 1960 г. или 5.7% от ред 5 за родените след 31 декември 1959 г.) …....……………….……лв.

б) Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален

пенсионен фонд – за родените след 31 декември 1959 г. (2,2% от ред 5)                                                     ……..……………………лв.

в) Здравно осигуряване (3.2% от ред 5)                                                                      ……..…….…..…………лв.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудови правоотношения са получили възнаграждения под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и не са осигурени на друго основание през съответния месец.

2. Платецът не дължи и не удържа задължителни осигурителни вноски върху доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. В този случай  редове 5 и 6 не се попълват.

7. Сума, подлежаща на авансово облагане (ред 4 – ред 6) ……………………………. лв.

8. Удържан авансов данък (10% от ред 7)                                   ………………………….………. лв.

9. Сума за получаване (ред 1 – ред 6 – ред 8)                                                                                                       ………………………………….. лв.

словом ………………………..……………………………………..……………………….…………………………………………………………………. лв.

Ръководител : ……………………………….…

(подпис и печат)

Лице, на което е предоставен формулярът: ……………………….                                                        ……………………………

(подпис) (дата)

Упълномощено лице/законен представител ………………………………………………………………………..ЕГН ..…….………………………….

НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ______________________________________________________________________________________________________

ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП ___________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________ Адрес за кореспонденция ____________________________________________

С Л У Ж Е Б Н А   Б Е Л Е Ж К А

N …………../……..… 20…г.

Настоящата служебна бележка се издава на ……………………………………………….…………..………………………………………..…….

(вписват се собствено име, презиме и фамилно име на лицето)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП: ……………….………, постоянен адрес: ..…………………………………….……………,

(вписва се точният адрес на лицето -  гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)

в уверение на това, че по Сметка за изплатени суми  N …………………. / ………………. .20….г.:

1. Върху сумата по тази сметка,………….……………………….лв. е удържан данък  в размер на …………………………….. лв.

(вписва се сумата по ред 1, съответно сумата по ред 8 от Сметката за изплатени суми)

Удържаният данък е преведен по сметка N ………..………………………………………………………………………………………….

на Териториална дирекция на НАП…………………………………………………………………………….

2. Осигурителният доход за периода от ………………….…20.….г. до…….…………..….20.…г., върху който са внесени задължителни осигурителни вноски за: фонд „Пенсии на ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО в универсален пенсионен фонд, е в размер на                                                                                                                         -   …………………………. лв.

3. Удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето, в т.ч. за:

а) фонд „Пенсии” на ДОО                                                                                        -   …..……………………… лв.

б) ДЗПО в универсален пенсионен фонд                                                                        -    …………………………. лв.

в) здравно осигуряване                                                                                                         -    .………………………… лв.

Ръководител : …………………………………..

(подпис и печат)

Лице, на което е предоставен формулярът: ……………………….                                                        ……………………………

(подпис) (дата)

Упълномощено лице/законен представител ………………………………………………………………………..ЕГН ..…….…………………………

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или на доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и чл. 44 от същия закон сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.

2. Образците на Сметка за изплатени суми и на служебна бележка се издават и предоставят на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.

3. Служебната бележка се издава в три екземпляра – единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, вторият се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права, а третият екземпляр се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.

Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки.

Етикети , , .