Skip to contentСоциални помощи за дете с увреждания

Ако до навършване на 2-годишна възраст на дете се установят трайни увреждания над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер 100 лв. (Чл. 6, ал. 6 от Закона за семейните помощи за деца – ЗСПД).

Родителите на дете с трайни увреждания, което живее постоянно в страната и не е дадено за отглеждане в специализирано заведение на пълна държавна издръжка, получават независимо от дохода на семейството двойния размер на месечните помощи за отглеждане на дете (чл. 7, ал. 4 ЗСПД).

Родители/ осиновители на инвалиди до 18-годишна възраст с трайни увреждания имат право на месечна добавка в размер 70 на сто от гарантирания минимален доход(Чл. 40 Правилник за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите -ПП на ЗЗРСИИ).

„а“ МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЗА ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ (НОВА – ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.04.2010 Г.)

Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г.) Лицата, които имат право на месечна добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, подават молба-декларация съгласно приложение № 5а до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, към която се прилагат следните документи:

1. копие от удостоверение за раждане на детето;

2. копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

3. копие от експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;

4. удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година – до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване на 20 години);

5. лична карта – за справка.

(2) В срок 20 дни от подаването на молба-декларацията директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на месечна добавка за дете с трайно увреждане.

(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава писмено на лицето, подало молба-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й.

(4) Заповедта за отказ за отпускане на месечна добавка за дете с трайно увреждане задължително се мотивира.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г.) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от 3 години назад, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на решението. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната добавка се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.

Чл. 24б. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) (1) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се прекратява със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено от него длъжностно лице от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането й.

(2) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се прекратява при:

1. навършване на 18-годишна възраст на детето, а ако продължава да учи – до придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст;

2. прекратяване настаняването на детето по чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .