Skip to contentСоциално подпомагане на инвалиди

Условията и редът за отпускане на на инвалидите са уредени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – ПП на ЗСП) (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г., последно изм. и доп., бр. 97 от 2001 г.).

Социалните помощи на правоимащите лица се отпускат по постоянен адрес след преценка на:

-           доходите на лицето или семейството;

-           имущественото състояние;

-           семейното положение;

-           здравословното състояние;

-           трудовата заетост;

-           възрастта.

Лицата и семействата, които кандидатстват за отпускане на помощи, трябва да изпълняват и следните допълнителни условия:

-                     да няма регистрирана фирма по Търговския закон;

-                     да няма вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, а ако има, общата им стойност да не надхвърля 200 лв. за всеки един от членовете на семейството;

-                     да не притежава движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето и семейството;

-                     да не са сключвали договор за предоставяне на имущество срещу задължение за издръжка и гледане;

-                     да не са прехвърляли жилищен или вилен имот срещу заплащане през последните пет години;

да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца, с изключение на случаите за лечение на заболяване или във връзка със смърт на член от семейството. (чл. 10 ППСЗП).

Инвалидите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, чиито доход за предходния месец е по-нисък от определения диференциран минимален доход (ДМД), имат право на месечна помощ.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , .