Социално подпомагане на инвалиди

23.01.2012 Указания

Условията и редът за отпускане на на инвалидите са уредени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – ПП на ЗСП) (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г., последно изм. и доп., бр. 97 от 2001 г.).

Социалните помощи на правоимащите лица се отпускат по постоянен адрес след преценка на:

-           доходите на лицето или семейството;

-           имущественото състояние;

-           семейното положение;

-           здравословното състояние;

-           трудовата заетост;

-           възрастта.

Лицата и семействата, които кандидатстват за отпускане на помощи, трябва да изпълняват и следните допълнителни условия:

-                     да няма регистрирана фирма по Търговския закон;

-                     да няма вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, а ако има, общата им стойност да не надхвърля 200 лв. за всеки един от членовете на семейството;

-                     да не притежава движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето и семейството;

-                     да не са сключвали договор за предоставяне на имущество срещу задължение за издръжка и гледане;

-                     да не са прехвърляли жилищен или вилен имот срещу заплащане през последните пет години;

да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца, с изключение на случаите за лечение на заболяване или във връзка със смърт на член от семейството. (чл. 10 ППСЗП).

Инвалидите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, чиито доход за предходния месец е по-нисък от определения диференциран минимален доход (ДМД), имат право на месечна помощ.

Подобни документи

право на социални помощи за инвалиди, социални помощи, Социално подпомагане на инвалиди,


Powered by WordPress. Designed by elogi.