Skip to contentСпецифични компетенции за професията „Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“

Специфични компетенции за професията „Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“

– познава и прилага нормативната уредба за организиране на търговската експлоатация на железопътния транспорт;

– прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия, като спазва нормативните документи, организацията и особеностите на предприятието;

– установява и поддържа делови отношения, съобразени с културата и особеностите на партньорите;

– явява се на инструктажи и обучения по здравословни и безопасни условия на труд;

– умее бързо, точно и вярно да таксува пътниците и вагонните пратки, предоставени от товародателите за превоз;

– зачислява и отчислява вагонни пратки;

– своевременно и вярно изготвя превозни документи;

– води правилно отчетна документация;

– събира ежедневно приходите от извършените услуги и организира отчитането им;

– съставя констативни протоколи за установени липси, повреди и кражби;

–              планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с изпълнение на трудовата дейност.

1. Да знае и използва лични предпазни средства, да прилага основните правила за безопасна работа, да пази ред и чистота на работното си място, да опазва околната среда.

2. Да разбира своята роля при изпълнение на трудовата дейност и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си, да умее да анализира поведението на хората, с които общува при осъществяване на трудовите си задължения.

3. Да умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа.

4. Да разбира целите и задачите на работата в екип, да осъзнава мястото си в екипа, да разбира и съдейства за разрешаване на възникнали конфликти.

5. Да познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях.

6. Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник.

7. Да знае основните правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти, да ползва съвременни технологии при изпълнение на задачи от професионалната му област.

8. Да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникации на чужд език.

9. Да познава материалите, използвани в машиностроенето, да познава основните принципи на техническото проектиране, да разчита чертежи и схеми.

10. Да познава основните закони на електротехниката

11. Да познава транспортната техника, използвана в железопътния транспорт:

пътнически и товарни вагони, номериране, конструктивни особености, сфера на приложение;

влакови спирачки; дизелови и електрически локомотиви; гарови съоръжения; устройства за обслужване на пътници и товари; устройства за извършване на маневрена работа в гари; товаро-разтоварни машини, области на приложение.

12. Да познава и прилага изискванията при осъществяване на счетоводни дейности, да изготвя и попълва счетоводни документи.

13. Да познава организацията на дейността в железопътния транспорт и правомощията на длъжностните лица, методите на управление и ръководство, правния статут на предприятието и законовата уредба на организацията на товарните и пътническите превози, да може да я прилага при осъществяване на трудовата си дейност.

14. Да използва начините за статистическо отчитане на пътническите и товарните превози и на икономическите разходи в транспорта.

15. Да познава транспортно-спедиторското обслужване във вътрешното и международното съобщение.

16. Да познава организацията на маневрената и влаковата работа в гарите.

17. Да познава и прилага тарифите и тарифните спогодби за вътрешни и международни пътнически и товарни превози на железопътния превозвач.

Професионално-личностни качества

Знае правилата за осъществяване на ефективна комуникация.

Познава правилата за работа в екип.

Отнася се с чувство на отговорност към извършената работа.

Притежава позитивно отношение към опазването на околната среда.

Проявява прецизност при изпълнение на възложената работа.

Знае правилата за спазване на трудовата и технологичната дисциплина.

Знания за информационна техника и технологии

Познава компютърната конфигурация и периферните устройства.

Знае как да намира и използва информация в компютърната система.

Познава основни програмни продукти за създаване на стандартни и специфични документи.

Чуждоезикови знания и умения

Владее определен набор езикови средства, свързани с изпълнение на професионалните задачи.

Разбира основната идея в кратък текст на чужд език, свързан с професионалната дейност.

Води служебна комуникация на чужд език.

Знания за здравословно и безопасно упражняване на професията и опазване на околната среда

Знае правата и задълженията на работодател и работник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Познава необходимата маркировка за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Знае правилата за опазване на живота и здравето – своя и на околните.

Знае изискванията за безопасно организиране на работното място.

Разпознава опасни ситуации в процеса на работата и своевременно реагира.

Знае правилата за оказване на долекарска помощ на пострадал при бедствия, катастрофи и аварии на работното си място.

Знае правилата за съхраняване и опазване на материали, техника и документи, с които работи.

Знае правилата за опазване на околната среда при изпълнение на конкретни дейности.

Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

Етикети , .