Skip to contentСПИСЪК на работното облекло и личните предпазни средства

,
Приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г.
Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.
Чл. 6. (1) Работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място.
(2) След предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд работодателят писмено определя:
1. работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;
2. работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло;
3. вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло;
4. срока за износване на работното и/или униформеното облекло;
5. условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло.
Съгласно Чл. 17. (1) от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, въз основа на извършена оценка на риска на работното място.
Наредбата изисква работодателят да състави списък на полагащите се работното облекло и личните предпазни средства, който да съдържа:
1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;
2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;
3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;
4. срока за износване на личните предпазни средства.
Указания за изготвяне на списък на работно облекло и лични предпазни средства:
1. Работни места, професии и видове работа, за които се използват лични предпазни средства.
Препоръчително е да определите полагащите се лични предпазни средства първо по длъжности. Възможно е в една графа да поставите няколко длъжности, ако им се полагат едни и същи работно облекло и ЛПС. След това в списъка можете да предвидите какви лични предпазни средства трябва да бъдат осигурявани на външни лица, които влизат в обекта – учащи се, посетители, проверяващи и пр. В края на списъка можете да предвидите личните пердпазни средства, които ще се използват при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.
2. Вид, наименование и точна идентификация на всяко лично предпазно средство.
Често в списъка бива пропусната точната идентификация на предпазното средство. Това е каталожния номер, който производителят или вносителят е получил след оценка на съответствието на това лично предпазно средство съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.
3. Конкретни опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства.
Тук разбиранията на проверяващите по отношение на формулировката на конкретната опасност са различни, но можете да използвате следните изрази например за работно облекло – „преохлаждане“, за обувки – „пробождане“, за каска – „удар от падащи предмети, падане от височина“ и пр.
4. Срок за износване на личните предпазни средства.
Работодателят определя срокът за износване на работното облекло и лични предпазни средства въз основа оценката на риска. С други думи, едно и също облекло или ЛПС може да бъде със срок на износване в доста широк диапазон в зависимост от дейностите, които се извършват. От друга страна за определени лични предпазни средства е възможно и производителят да е дал такъв срок и е необходимо определеният от работодателя срок да бъде съобразен с това.
Подходящо е списъкът да съдържа и графа „начин на ползване„. Съгласно чл. 20 от Наредба 3 личните предпазни средства се използват:
1. постоянно – когато опасностите действат непрекъснато;
2. периодично – когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;
3. аварийно – при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.
Организация: …………………………………. град: ……………………

Утвърдил: ……………………………..
Управител:…………………………….

СПИСЪК
на работното облекло и личните предпазни средства
обект ……………………………………………

Съгласно чл. 17 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 19.04.2001 г.

Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

Етикети , , , .